Ved akutt skade eller sykdom kan daglegevakta eller nærmeste legekontor kontaktes for hjelp. Dette kan gjelde barn som skader seg eller blir syke i skoletiden/barnehagetiden, arbeidstakere som skader seg på arbeidsplasser/byggeplasser, men også andre som får behov for øyeblikkelig/snarlig tilsyn/hjelp av lege.

Alle legekontor har også satt av ø-hjelpstimer til henvendelser fra egne pasienter vedrørende skader og sykdommer/tilstander av mindre alvorlig karakter, men som likevel er av en slik art at de ikke kan vente til neste dag.

Kontakt ditt legekontor for nærmere informasjon om tidspunkt/framgangsmåte.

Når liv og helse står på spill - ring nødtelefon 113  

Beredskap på dagtid

Hastegrad Akutt Haster Vanlig

Ansvar for mottak av pasient

(Hovedregel)

Daglegevakta

Evt. i samråd med fastlegen

Fastlegen

Evt. daglegevakta dersom pasienten ikke har fastlege i Tromsø, eller denne er ukjent

Fastlegen

Evt. annen fastlege eller kveldslegevakt dersom pasienten ikke har fastlege i Tromsø

Viktig

-

-

Pasienter med Psykiatriske lidelser bør alltid behandles av fastlegen, dersom dette er mulig.

­Pasienter med hjemnmetjeneste bør alltid behandles av fastlegen.

Pasienter på sykehjem bør alltid behandles av sykehjemslegen, som evt. kan kontakte daglegevakta.

Unntak fra hovedregel

-

Pasienter utsatt for seksuelle overgrep kan mottas på daglegevakta. Dette skal skje i samråd med fastlegen.

Bevegelseshemmede pasienter som møter opp uten avtale kan behandles på daglegevakta.

Pasienter som åpenbart trenger innleggelse på sykehuset, og som møter opp uten avtale, kan behandles på daglegevakta

-

Daglegevakta

Fra 1.april 2003 har Tromsø hatt daglegevaktordning. Daglegevakta er en del av kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i kommunen. Daglegevakta er ikke ment som et alternativ til fastlegeordningen for kommunens innbyggere, men kan benyttes også ved mindre alvorlige skader / tilstander dersom pasienten ikke har fastlege i Tromsø.

Daglegevakta har samme adresse / telefon som den ordinære legevakta (se under), og er åpen kl.08:00 - 16:00 alle ukedager.

Legevakta

Utenom fastlegekontorenes åpningstider skal Legevakta benyttes når det oppstår akutt behov for øyeblikkelig/snarlig tilsyn/hjelp av lege.

Tre kategorier behov kommer inn under dette:

  1. Akutt
    Herunder kommer alvorlige og livstruende skader og tilstander. Disse henvendelsene har alltid høyeste prioritet, og får hjelp først, uansett hva som ellers foregår.
  2. Haster
    Dette er henvendelser der publikum har skader eller sykdommer/tilstander som gir store ubehag. Eksempler på slike er sterke smerter, høy feber med dårlig allmenntilstand, angst eller personer i sterk psykisk ubalanse.
  3. Vanlig
    Henvendelser av mindre a lvorlig karakter, men som likevel ikke kan vente til neste dag.

Se Legevaktas egne internettsider for mer informasjon.