Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene krever det skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU. Arbeidstilsynet kan også bestemme at det skal være AMU i en virksomhet.

Utvalgets sammensetning
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke bestå av flere enn åtte personer. Hvis det er uenighet mellom partene, er det arbeidsgiver som bestemmer antallet.

Medlemmer Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer
NavnPartiFunksjon
Øystein Antonsen

Oystein.Antonsen@tromso.kommune.no
ADMLEDER
Britt Elin Steinveg

Britt.Elin.Steinveg@tromso.kommune.no
ADMMEDL
Bjarte Toftaker
905 05 445
Bjarte.Toftaker@tromso.kommune.no
ADMMEDL
Trond Brattland

trond.brattland@tromso.kommune.no
ADMMEDL
John Pedersen

john.pedersen@tromso.kommune.no
ADMMEDL
Ingrid Lettrem Olsen

ingrid.lettrem.olsen@tromso.kommune.no
TILMEDL
Katrine Aursand

Katrine.Aursand@tromso.kommune.no
TILMEDL
Liliane Slettli

liliane.johnsen.agersborg@tromso.kommune.no
TILMEDL
Anna H Larsen

anna.helene.larsen@tromso.kommune.no
TILMEDL
Frank Hansen

frank.hansen@tromso.kommune.no
TILMEDL
Ragnhild S. Hakkebo

Ragnhild.Storseth.Hakkebo@tromso.kommune.no
TILVARA
Marit Sebulonsen

marit.sebulonsen@tromso.kommune.no
TILVARA
Kari Henriksen

kari.henriksen@tromso.kommune.no
ADMVARA
Øystein Nermo

oystein.nermo@tromso.kommune.no
ADMVARA
Oddgeir Albertsen

oddgeir.albertsen@tromso.kommune.no
ADMVARA
Bjarte Kristoffersen

Bjarte.Kristoffersen@tromso.kommune.no
ADMVARA
Brit Fosse

brit.fosse@tromso.kommune.no
ADMVARA
Karl Osvald Sæbø

karl.osvald.sebo@tromso.kommune.no
ADMVARA
Rune Bakkejord

rune.bakkejord@tromso.kommune.no
ADMVARA
lee.jacqueline.douse

lee.jacqueline.douse@tromso.kommune.no
ADMVARA
Kim Andre Guttormsen

kim.andre.guttormsen@tromso.kommune.no
ADMVARA
Rydningen Martin

martin.rydningen@tromso.kommune.no
TILVARA

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og myndighet

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Lovpålagte oppgaver for AMU

  • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
  • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
  • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
  • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
  • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
  • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
  • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
  • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
  • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.