Dersom du eller andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengende kan du søke om ulike avlastningstilbud. Slik avlastning kan en få både i og utenfor hjemmet. Et dagtilbud eller korttidsopphold på sykehjemmet er eksempel på slike tjenester.
 
Tildelingskontoret for omsorgstjenester skal behandle søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, omsorgslønn – og alle de andre tjenestene Tromsø kommune tilbyr innen pleie og omsorg.
 
De som har omsorg for eldre kan få følgende tilbud
Andre avlastnings- og støttetilbud