Hva gjør Ba-By-Le?

En viktig del av jobben til BaByLe er å fortelle politikere og byråkrater hva barn og unge selv mener om forskjellige ting, slik at de kan ta hensyn til det når de skal bestemme noe. For å kunne greie det er jeg avhengig av meldinger fra dere. Har du/kameratgjengen/klassen meninger om trafikk, fritidsaktiviteter, miljøvern, helse, miljø og sikkerhet på skolen, elevråd, og så videre? Er det noe på gang i nærmiljøet ditt eller i kommunen som du /dere mener vil få konsekvenser for barn og unge?

For å kunne påvirke er det lurt å vite litt om planer og prosesser. Det kan du lese mer om her

Kontakt Ba-By-Le

Nåværendre representant er:
Berit Lockertsen
Tlf: 917 98829
Berit.Anna.Lockertsen@tromso.kommune.no

Spørsmål eller kommentarer til Ba-by-le sendes til postmottak@tromso.kommune.no

Du kan også skrive til
Barnerepresentanten i plan- og byggesaker
BaByLe  
Postboks 6900
Rådhuset
9299 Tromsø

Historikk i Tromsø

I 1990 startet Aase Lundestad som Tromsøs første barnerepresentant. Etter det har Bi Haavind, Wenke Skallerud, Kristin Røymo og Anita Nygaard og Katrin Reil Conradi vært barnerepresentanter. I perioden 2010 til 2014 var Gro Elin Tønseth kommunens barnerepresentant.

Kommunestyret bestemte at barn og unge i Tromsø kommune selv skulle få bestemme hva deres egen representant skulle hete. Navnet BaByLe kommer fra en navnekonkurranse der livssynsgruppa på Straumsbukta skole gikk av med seieren. Begrunnelsen var at barnerepresentanten i hovedsak skulle arbeide med barnbygg og lek derav navnet Ba-By-Le.

Gode internettlenker

Om barnerepresentantordningen

Barnererepresentantordningen er en del av den norske tilretteleggingen for å oppfylle forpliktelsene i FNs barnekonvensjon.

1989 - to viktige reformer
  • Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
  • Tillegg i Plan- og bygningsloven i§2 og§9-1
Alle kommuner skal ha en barnerepresentant- jfr. Pbl.§9-1
- Utnevnes av kommunestyret
- Politisk uavhengig og ikke underlagt rådmannens eller etatssjefers       instruksjonsmyndighet
- Lojaliteten hos barn og unge(0-18år) og de løsninger som gavner dem.
- Møteplikt, tale-og forslagsrett- og rett til protokolltilførsel i det faste utvalg for plansaker
- Kommunen velger selv størrelsen på stillingen. ( 30% i Tromsø)
- Arbeidsbeskrivelse anbefales utarbeidet ( Tromsø har utarbeidet arb.beskriv.)
  • Ikke et lokalt barneombud, men skal være barn og unges talerør og ivareta deres interesser i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven- jfr. Pbl §9-1
  • Barnefaglig kompetanse – dvs kunnskaper og erfaringer med barn og unges utvikling og kjenne til behovet for tilrettelegging av utemiljøet.
  • Må tilegne seg nødvendig planfaglig kunnskaper –og kjenne til de mest sentrale bestemmelser i plan- og bygningsloven, rikspolitiske retningslinjer, kommunens bestemmelser, vedtekter og retningslinjer som berører barn og unge i plan- og byggesaker
  • (1) Vaktbikkje - skal se til at barn og unges interesser blir synliggjort og tatt hensyn til i kommunens behandling av plan- og byggesaker
  • (2) Et supplement og faglig styrking av kommunens faste utvalg for plansaker med ansvar for å bringe barnefaglige argumenter inn i den politiske debatten
  • (3) Bistår og legger til rette for at elevrådene og grupper av barn og unge selv får tale sin egen sak overfor kommunen og politikere