Barneverntjenesten

Barnets beste.jpg

Om Barneverntjenesten

Det er Lov om barneverntjenester og dens forskrifter som danner grunnlag for barneverntjenesten sin virksomhet. Lov om barneverntjenester sitt formål iflg. § 1-1 er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og støtte til rett tid. Den skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Tjenestebeskrivelse (DOC) (PDF)

Kontakt oss

Enhetsleder: Elizabeth Kræmer
elizabeth.kraemer@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 03 47/ 905 12 846
 
Kontakt oss
Sentralbord: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 02 01
Besøksadresse: Fredrik Langes gate 29, 3. etasje (inngang ved Tvibit)
Postadresse: Barneverntjenesten, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
 
Nye henvendelser/ meldinger til Barneverntjenesten
Telefon: 77 79 76 98

Ansatte

Meldinger til Barneverntjenesten

Mange barnevernssaker starter med at foreldre eller ungdom selv tar kontakt med Barneverntjenesten. Det kommer ofte mange henvendelser fra offentlige tjenestemenn, skoler, barnehager, naboer, familier og andre som er bekymret for barnet.

Alle meldinger blir vurdert, og dersom det er grunn til det blir meldingene undersøkt nærmere. Familien det gjelder blir varslet om at Barneverntjenesten har mottatt melding og at det vil bli foretatt en undersøkelse av forholdene rundt barnet.

Privatpersoner kan melde saker anonymt til barnevernet. Det vil si at de varsler Barneverntjenesten om at de er bekymret for et barn, men unnlater å opplyse om sitt navn og adresse.

Offentlige ansatte skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til Barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barnet lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Offentlige ansatte kan ikke melde saker anonymt.

Meldingstelefon: 77 79 76 98 (utenom ordinær arbeidstid 951 95 240)

Meldingsskjema (DOC) (PDF)

Barnevernets hjelpetiltak

Tilsynefører
En tilsynsfører drar på hjemmebesøk og kontrollerer hjemmeforholdene rundt barn. Tilsynsførere benyttes både i fosterhjem, private hjem og som tilsyn under samvær mellom fosterbarn og biologiske foreldre. Hyppigheten av besøkene varierer fra flere ganger i uken til fire ganger i året. Tilsyn i fosterhjem - se www.fosterhjem.no
og Veileder Tilsynsfører i fosterhjem.

Miljøterapeut/ miljøarbeider
Miljøterapeuter og miljøarbeidere skal bistå foreldre for å støtte og hjelpe dem i deres omsorg for egne barn. Råd- og endringsarbeid er en viktig del av denne jobben. Hyppighet av oppdragene varierer fra en til flere ganger i uken over en tidsavgrenset periode.

Marte meo veiledningsmetode
For å oppdage de gode øyeblikkene, filmer vi situasjoner i hverdagen der foreldre og barn er sammen. Filmene gjør oss i stand til å se og påpeke de øyeblikkene vi ikke oppdager i hverdagen. Dette bruker vi som utgangspunkt for samtale og veiledning til foreldre. Mange opplever dette som positivt og nyttig.
Kontaktperson: Wibke Buch, telefon 77 79 11 57/ 474 55 694

Familieråd
Familier som er i en vanskelig situasjon kan få hjelp fra barnevernet til å gjennomføre et familieråd. Et familieråd er et møte hvor familien samles med slekt og andre som er av betydning for barnet, for å drøfte seg fram til en felles plan som skal bedre barnets livssituasjon. Familierådets utgangspunkt er å styrke barnets og familiens innflytelse på beslutninger som tas, og gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet vedrørende tiltak og ansvarsfordeling. Familieråd er en modell som ivaretar barns rett til å bli hørt i barnevernssaker.  I henhold til barnevernslovens § 6-3 skal et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. For ytterligere informasjon, se Bufetat/familieråd

Kontaktperson: Marianne Madsen Myhre, telefon 77 79 02 89/ 400 31 790

Næromsorg
Næromsorg er ”nær omsorg”. Det vil si tilgjengelige miljøarbeidere som arbeider foreldrestøttende og i direkte kontakt med ungdommen/barnet i et strukturert samarbeid med barneverntjenesten og andre sentrale personer rundt ungdommen. Utgangspunktet kan være atferdsvansker, rusproblematikk, familiekonflikter, omsorgssvikt av ulik art mv.
Kontaktperson: Kathrine Eidissen, telefon  77 79 04 79/ 915 77 636

Aktivitetsgruppe / støttekontakt / gårdstilbud
Barneverntjenesten har opprettet aktivitetsgrupper som et alternativ til støttekontakt, der grupper av barn kommer i lag en fast dag i uken ledet av faste voksne. Gruppen har tilhold på en skole på ettermiddagstid og har ulike aktiviteter varierende etter årstid. I noe grad benyttes også støttekontakter for hjelp og støtte til en trygg og meningsfull fritid. Gårdstilbud én ettermiddag per uke er et annet  tilbud der barn er med på aktiviteter knyttet opp mot det å være på en gård.

Besøkshjem / besøksgård
Besøkshjem er en ordning for barn som trenger ekstra tilskudd av voksenmodeller over en kortere eller lengre periode. Barnet er i besøkshjemmet for eksempel en helg pr måned eller oftere. Vi ønsker at barnet skal delta i de relevante aktiviteter som besøksfamilien pleier å gjøre en vanlig helg.

Besøksgård er helgetilbud, som tilbys en gruppe med barn der disse er med på aktiviteter knyttet opp mot det på å være på en gård.

Er du en ressurs for barneverntjenesten?
Barneverntjenesten har behov for å få utvidet sin "ressursbank" av engasjerte og flinke tilsynsførere og besøkshjem. Vi er interessert i å komme i kontakt med voksne mennesker med sosiale interesser og evne til å sette seg inn i andre menneskers situasjon. Som besøkshjem ønsker vi par og enslige, med eller uten egne barn. De må ha overskudd og interesse for barn samt bør ha erfaring med barn. Besøkshjemmet kan godt ligge utenfor sentrumsnære områder. Saksbehandlere gir veiledning ved behov. Det kreves bra skriveferdigheter da rapportskriving følger oppdragene. Alle disse tiltakene er frivillige med unntak av tilsyn i fosterhjem som er et lovpålagt tiltak. Avlønning etter faste satser.

Kontaktperson: Torill Nymo, telefon 77 79 01 94/ 488 97 725

Ulike skjemaer finner du på denne siden. Skjemaer finnes også på Servicetorget i rådhuset.

Barnevernvakta

Barnevernvakta er en del av Barneverntjenesten. Arbeidsoppgavene til Barnevernvakta er å hjelpe familier med barn og ungdom i krise. Barnevernvakta er hovedansvarlig for barneverntjenestens akuttberedskap. Barnevernvakta gir også råd og veiledning til barn, foreldre og andre. Vi er tilgjengelig om ettermiddager, kvelder og helger.

Avdelingsleder: Stian Følstad
Telefon: 958 47 914
E-post: stian.folstad@tromso.kommune.no

Fortløpende informasjon vil bli lest inn på telefonsvarer.

Adresse: Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø (Tromsø politistasjon)

Telefon direkte: 77 79 76 98 / 951 95 240

Ekspedisjonstid
Mandag-torsdag: Kl. 08.00 - 24.00
Fredag: Kl. 08.00 - 02.00
Lørdag: Kl. 18.00 - 02.00
Søndag: stengt

OBS: Annenhver tirsdag har Barnevernvakta redusert åpningstid fra kl 0800-2000

Nyttige lenker

På nettstedet barnevernet.no vil studenter, fagmiljø, og andre innen barnevern ha muligheten til å benytte seg av en samlet plattform med tilgang til blant annet forskning innen barnevernsfeltet, relevant statistikk og gjeldende lovverk fra Lovdata.

Lov om barneverntjenester
Adopsjon
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
Fosterhjemstjenesten i Tromsø
Modellkommuneforsøket

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -14.00
På telefon: 08.00-15.00

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen