skjelnan 2017
Skjelnan skole bibliotek
Bedre bibliotek til barn og unge er et treårig prosjekt som har som mål å fornye samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek for å gjøre bibliotekene rustet til å møte  barn og unges behov for litteratur- og informasjonskompetanse. Tre forskjellige skoletyper er på roterende basis definert som prosjektskoler: Barneskole, ungdomsskole og fådelt distriktskole. Sommerlyst, Skjelnan og Straumsbukta er de aktuelle prosjektskolene per i dag. Samarbeidsmodellene som utvikles i prosjektperioden skal etter prosjektfasen være gjeldende for samarbeidet med alle skolebibliotek i kommunen, og gi nyttige erfaringer for andre kommuner som ønsker et bedre samarbeid mellom folkebibliotek og grunnskoler.
Prosjektet støttes av Nasjonalbiblioteket.

Kontakt
Susanne Baumgärtel – Prosjektleder – susanne.baumgartel@tromso.kommune.no
 

Aktiviteter 2018

Prosjektet er nå inne i sitt tredje og siste prosjektår.
I slutten av januar ble det gjennomført enstudietur til Danmark og Sverige (DOC) (PDF)med deltakere fra prosjektskolene (skolebibliotekar og ledelse), Kontaktutvalget for samarbeid mellom skole og folkebibliotek (KU), bibliotekarer og ledere fra utdanning og bibliotek.Turen ga alle et faglig løft, og det jobbes med å følge opp og får det impelmentert i skolenes virksomhet.
Kunnskap om skolebibliotek og dets funksjoner hos skoleeier, pedagoger og bibliotekarer, ressurser og bemanning, er viktige forutsetninger.
Studieturen følges opp med et seminar på Sommerlyst skole den 11. april.

Aktiviteter 2017

8. mars 2017 arrangerte prosjektet en vellykket skolebiblioteksamling for det pedagogiske personalet på Skjelnan skole. Fokus for dagen var skolebibliotekets plass i skolen. Det ble gitt en innføring i noen strategier skissert i Strategiplan for skolebibliotekutvikling i Tromsø kommune 2016-2019. Skolebibliotekar Anne May Jones ga en liten innføring i den elekttroniske bibliotekkatalogen Bibben, og seansen ble avsluttet med en en rebus der lærerne pr fikk prøve seg i praksis  i bibliotekrommet. Dette ga mersmak og et godt grunnlag for videre samarbeid mellom prosjektgruppa, folke- ob skolebiblioteket.

15. mars ble et tilsvarende seminar gjennomført på Trondjord skole. Skolebibliotekets nye katalogsystem, BIBLIOFIL, er nå operativt og skolen gikk ut av prosjektet i slutten av mai.
Ny prosjektskole fra september er Straumsbukta skole med filialen på Vikran.

Aktiviteter 2016

Høsten 2016 ble arbeidet med prosjektet Bedre bibliotek til barn og unge etablert. Eivind Raustøl ble tilsatt som prosjektleder i halv stilling. Det ble inngått avtaler med prosjektskolene, og styringsgruppen ble oppretta.

15. desember 2016 ble det arrangert et vellykket oppstartseminar (DOC) (PDF) på Sommerlyst skole med deltakere fra skole og bibliotek. Et viktig kompetanseløft for skole- og folkebiblioteksektoren. Foredragene til Mari Hopland (NBF skole) og Thomas Eri (Høgskolen i Oslo og Akershus) kan du lese her.

Skolebibliotek, kildekritikk og informasjonskompetanse

Skolebibliotek skal ha en større rolle i det nye planverket for fremtidens skole når det gjelder kildekritikk og informasjnskompetanse. Dette er nedfelt i stategi fire i Plan for skolebibliotekutvikling i Tromsø kommune 2016 - 2019. Prosjektet og skoletjenesten samarbeider derfor med Senter for IKT i utdanningen som nylig relanserte iktplan.no som nå er en helhetlig plan for læreres digitale kompetanse i hele utdanningsløpet.
20. mars inviterer Tromsø bibliotek og Senter for IKT i utdanningen til kurs i informasjonskompetanse, kildekritikk og digital dømmekraft for bibliotekarer, skolebibliotekarer og pedagoger. 
Kurset holdes i lokalene til Senter for IKT i utdanningen i Tromsø, Læringsrommet i Killengreens gate 6. Påmelding i kursportalen, eller til eivind.raustol@tromso.kommune innen fredag 17. mars kl. 15.00