Beredskap og krisehandtering

Døgnkontinuerlig vakt på brannstasjonen. Dersom noen har akutt behov for kontakt med kommunens ledelse i forbindelse med større ulykker eller krisesituasjoner, kan en ringe til vår vaktsentral på nødnummeret 110.

Plan for krisehandtering
Kommunestyret vedtok den 26. november 2004 kommunens plan for krisehandtering. Planen bygger på følgende definisjon av begrepet krise:

"En ulykke eller annen påkjenning som går ut over det som regnes som normal risiko og normal belastning, og som krever en akutt handling. Med krise forstås derfor i dette dokumentet en situasjon hvor kommunen ikke vil være i stand til å håndtere situasjonen med ordinær organisering og med ordinære fullmaktsforhold."

Om grunnlaget for planen heter det videre i kommunestyrets dokument:

"Kommunebedriften rår over store ressurser i form av kompetanse, bygg, anlegg og allsidige driftsmidler. Den omfattende og vidtfamnende tjenesteproduksjonen krever en organisering av kommunens samlete virksomhet som er tilpasset varierte utfordringer, ofte med krav til raske beslutninger. Et vesentlig mål ved måten virksomheten er organisert på, er at den skal være mest mulig robust med hensyn til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner.

Det bærende prinsippet for kommunens krisehåndtering er derfor at en i størst mulig grad skal utnytte kommunebedriftens etablerte organisering og eksisterende ressurser. Det vil si at en ved håndtering av kriser, som hovedregel, skal arbeide innenfor gjeldende fullmaktsforhold og administrative strukturer."

Om planens geografiske virkeområde står det: "Planen omfatter hele kommunens geografiske område, og vil når Fylkesmannen ber om det, også kunne iverksettes ved kriser i andre kommuner. Når Fylkesmannen har gjort gjeldende sitt beredskapsmessige samordningsansvar, skal iverksetting av planen tilpasse seg de kravene som Fylkesmannen stiller."

Viktige telefoner

Overvåking av snøskredfare

Les også:

Lenker og nedlastbare dokumenter:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen