Beredskap og krisehandtering

Døgnkontinuerlig vakt på brannstasjonen. Dersom noen har akutt behov for kontakt med kommunens ledelse i forbindelse med større ulykker eller krisesituasjoner, kan en ringe til vår vaktsentral på nødnummeret 110.

Nasjonal nettportal for kriseinformasjon

Viktige telefoner

Plan for krisehandtering

Kommunestyret vedtok den 26. november 2004 kommunens plan for krisehandtering. Planen bygger på følgende definisjon av begrepet krise:

"En ulykke eller annen påkjenning som går ut over det som regnes som normal risiko og normal belastning, og som krever en akutt handling. Med krise forstås derfor i dette dokumentet en situasjon hvor kommunen ikke vil være i stand til å håndtere situasjonen med ordinær organisering og med ordinære fullmaktsforhold."

Om grunnlaget for planen heter det videre i kommunestyrets dokument:

"Kommunebedriften rår over store ressurser i form av kompetanse, bygg, anlegg og allsidige driftsmidler. Den omfattende og vidtfamnende tjenesteproduksjonen krever en organisering av kommunens samlete virksomhet som er tilpasset varierte utfordringer, ofte med krav til raske beslutninger. Et vesentlig mål ved måten virksomheten er organisert på, er at den skal være mest mulig robust med hensyn til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner.

Det bærende prinsippet for kommunens krisehåndtering er derfor at en i størst mulig grad skal utnytte kommunebedriftens etablerte organisering og eksisterende ressurser. Det vil si at en ved håndtering av kriser, som hovedregel, skal arbeide innenfor gjeldende fullmaktsforhold og administrative strukturer."

Om planens geografiske virkeområde står det: "Planen omfatter hele kommunens geografiske område, og vil når Fylkesmannen ber om det, også kunne iverksettes ved kriser i andre kommuner. Når Fylkesmannen har gjort gjeldende sitt beredskapsmessige samordningsansvar, skal iverksetting av planen tilpasse seg de kravene som Fylkesmannen stiller."

Overvåking av snøskredfare

Ansvarlig for kommunens overvåking av snøskredfare
Beredskapsrådgiver Arnulf M. Elvevold
Telefon: 77 79 04 96/ 901 00 226
E-post: arnulf.m.elvevold@tromso.kommune.no

Overvåkning av snøskredfare mot bebygde områder

I vintersesongen (desember - april) har kommunen et eget overvåkingsprogram for snøskredfare. Målet med overvåkingen er å framskaffe beslutningsunderlag for tiltak dersom områder med boligbebyggelse skulle bli utsatt for stor snøskredfare. Overvåkingsprogrammet er basert på et nært samarbeid med Vervarslinga for Nord-Norge, Norges Geotekniske Institutt og politiet, og på definerte varslingskriterier hvor meteorologiske data fra Vervarslinga og registrering av snødata fra Oldervik, Breivikeidet og Sjursnes utgjør grunnlaget for varsling og aksjon.

Tromsø kommune og 14 andre kommuner i Nordland, Troms og Finnmark samarbeider i et interkommunalt program for overvåking av snøskredfare mot bebygde områder. Programmet bygger på den overvåkingsmodellen som Tromsø kommune har utvikla og gjort bruk av siden 1997.

Det interkommunale samarbeidet bygger på erfaringer gjort av Tromsø kommune siden 1997, og hovedhensikten med programmet er å gjøre den enkelte kommunen bedre i stand til selv å overta en større del av ansvaret for den løpende overvåkninga. De aktuelle kommunene har alle meldt inn aktuelle skredutsatte områder som skal omfattes av overvåkingsprogrammet. Viktige aktører i arbeidet vil være lokale snøobservatører i de aktuelle områdene.

Hovedelementer i overvåkingsmodellen er værdata og meteorologisk kompetanse ved Vervarslinga for Nord-Norge, lokale snømålinger i de enkelte skredutsatte områdene og skredfaglig kompetanse ved Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Dersom ett eller flere av varslingskriteriene blir utløst, varsles NGI straks, og NGI gjør konkrete farevurderinger for de aktuelle områdene. I denne sammenheng tas det ofte kontakt med utpekte lokale ressurspersoner (kjentmenn) og kommunenes kontaktpersoner overfor Nordnorsk skredovervåking. Dersom NGI vurderer at skredfaren for ett eller flere områder er så stor at tiltak kan bli aktuelle, gis det umiddelbart varsel - per tekstmelding og e-post - både til det/de berørte politidistrikt, Tromsø kommunes vaktsentral (110-sentral), Statens vegvesen og til definerte nøkkelpersoner.

Evakuering
Det er politimesteren som kan gjøre vedtak om tvungen evakuering. Vedtak om evakuering skjer normalt etter råd fra Norges Geotekniske Institutt. På grunnlag av detaljerte faresonekart er det utarbeidet evakueringsplaner for flere skredutsatte bygder.Ved evakuering er transport og innkvartering kommunens ansvar. Krisestaben har ansvar for kommunens oppgaver i forbindelse med evakuering (informasjon, transport, innkvartering og forpleining). Innkvartering for de evakuerte skal søkes løst så nært deres bosted som mulig.

Ansvar for transport av personer, forsyninger og post samt innkvarteringI situasjoner hvor veger er stengt, eller ved stor fare for snøskred, kan kommunen etter en behovsvurdering påta seg ansvar for viktige behov blant innbyggerne. Ansvar for organisering av transport, forsyninger, innkvartering etc. er lagt til Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Informasjon under krise

Informasjon i tilknytning til skadested, skadde, pårørende og andre direkte berørte er politiets ansvar. Kommunens informasjonsansvar i forbindelse med alvorlige hendelser gjelder allmennheten og sekundærvirkningene av hendelsen.

God krisehåndtering forutsetter at det er etablert rutiner for hvordan kommunen skal håndtere informasjon under en krise. Media representerer en viktig ressurs for hurtig formidling av informasjon til publikum. Kommunikasjonssjefen har ansvar for å etablere en kommunikasjonstjeneste og en publikumstjeneste som hver for seg er tilstrekkelige for å dekke det interne og eksterne informasjonsbehovet som krisen krever.

Kommunikasjonsavdelingen skal kontinuerlig bidra med informasjon og informasjonsrådgiving til og fra krisestaben. Det betyr at en skal holde løpende kontakt med media, initiere pressekonferanser, sende ut pressemeldinger og gjøre avtaler om intervjuer, etc.

Bemanningen av publikumstjenesten vil måtte variere ut fra krisens art, omfang og varighet. En publikumstjeneste må, utover ren informasjon, kunne yte menneskelig omsorg, og formidle kontakt mellom publikum og nødvendige instanser, avhengig av krisens art.

Nasjonal nettportal for kriseinformasjon: www.kriseinfo.no

Krisestaben

Oppretting av krisestab
Kommunens faste krisestab kommer sammen dersom en hendelse har en slik karakter og og et slikt omfang at det normale apparatet ikke er i stand til å handtere situasjonen på en tilfredsstillende måte. Det foreligger særskilt instruks for krisestaben.

Kommunaldirektørene, kommuneoverlegen og brann- og redningssjefen kan enkeltvis, eller i fellesskap innkalle krisestaben.

Deltakelse fra frivillige organisasjoner

Det er krisestabens ansvar å opprette kontakt med frivillige organisasjoner, utviklingslag og lokale innsatsgrupper. Deltakelse og oppdrag vil måtte avklares i forhold til politiets og Fylkesmannens behov. Ledelsen skal til enhver tid holde oversikt over utviklingslagenes tillitsvalgte, deres adresser og telefonnumre.

Særskilte beredskapsplaner for ulike sektorer

  • Beredskapsplan for vannforsyning
  • Brann- og redningstjeneste (særskilte brannsynsobjekter)
  • Program for overvåkning av snøskredfare inkl. faresonekart med oversikt over beboere
  • Beredskapsplan for vern mot akutt forurensning for region Nord- og Midt-Troms
  • Beredskapsplan for farlig gods (havnedirektøren)
  • Smittevernplan
  • Beredskapsplan for helsemessig og sosial omsorg

Nettstedet i krisemodus

Som et ledd i kommunens arbeid for bedre kommunikasjon med kommunens innbyggere under kriser, har vi utvikla en egen kriseversjon av kommunens nettsted. Det betyr at publikum ved kriser vil møte kommunens nettsted med et utseende og et innhold tilpassa den aktuelle krisen. Som hovedregel vil kriseversjonen bli lagt ut når den faste krisestaben er kalt sammen, det vil si når det er erklært krise.

I kriseversjonen vil du se hovedsaken aller øverst på forsiden til kommunens nettsted markert med rødt. Dette har vi gjort fordi det - selv under kriser - oftest vil være slik at de fleste søker etter helt vanlige opplysninger. De ordinære sidene vil derfor, så vidt mulig, bli oppdatert og vedlikeholdt på vanlig måte.

Nyttige lenker og dokumenter

Varsom.no
Naturfare.no

Nasjonal nettportal for kriseinformasjon
Kriseinfo.no

Les også:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Vil du hjelpe oss å lage bedre nettsider?

Vi trenger tre minutter av din tid for å vite hva som er viktig for deg.

Klikk her for å bidra