Beredskap har følgende arbeidsoppgaver: brannslokking, bistand ved ulykker, restverdiredning (RVR), redningsdykking, redningsinnsats til sjøs (RITS), akutt forurensning og forvaltning av sivilforsvarsmateriell.
I tillegg til kasernert vakt som går 24/7 hele året har vi også deltids- og depotmannskaper. På Sommarøy har vi en deltidsstasjon med innkallingsmannskaper.

Kontaktinformasjon

Brann- og redningssjef: Øystein Solstad, telefon 77 79 07 01/ 913 65 681
Varabrannsjef: Kaj Christiansen, telefon 77 79 07 02/ 913 60 037
HMS-ingeniør/sikkerhetsrådgiver: Tor-Egil Sommer, telefon 77 79 07 41
Verksmester: Arnt Are Johansen, telefon 77 79 07 42/ 913 80347
Vaktsjefkontoret: telefon 77 79 07 43/ 913 79 258
Brannmesterkontoret: telefon 77 79 07 44/ 77 79 07 45/ 992 55 895/ 913 81 027

Akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110. For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller HRS.
 
Privat beredskap
Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen.. Oppstår det akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal den ansvarlige iverksette tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper.
Forurenser skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning samt erstatning ved skader på miljø og eiendom. 
 
Kommunal beredskap
Kommunene har beredskaps- og aksjonsplikt mot mindre tilfeller av akutt forurensning innenfor kommunens grenser som ikke dekkes av privat beredskap, og der forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere. Ansvaret omfatter også når forurenser er ukjent. 

Kommunene samarbeider om beredskapen gjennom 33 interkommunale beredskapsregioner ledet av Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA), som dekker samtlige norske kommuner. Tromsø kommune er vertskommune for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), region Midt- og Nord-Troms. 17 kommuner i Midt- og Nord-Troms, tilsvarende Troms Politidistrikt, har inngått et samarbeid om interkommunal beredskap for å være bedre rustet til å takle akutte forurensningshendelser på land og på sjø.
  
IUA sitt aksjonsutvalg utgjør aksjonsledelsen ved langvarige forurensningshendelser innenfor vårt ansvarsområde og ledes av brann- og redningssjefen i Tromsø kommune. Utvalget har følgende øvrige representanter: havnedirektøren i Tromsø Havn, to valgte representanter fra eierkommunene samt representanter fra Troms Politidistrikt, Fiskeridirektoratet - region Troms, oljeselskapene, industrien og Fylkesmannen.
 
Utvalget har videre ansvar for å øve mannskaper og utstyr, for at det foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan samt påse at personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til skadepotensialet i regionen.

Statlig beredskap
Staten ved Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. I hovedsak dreier dette seg om innsats mot oljeutslipp fra skip og skipsvrak eller ukjente kilder. Kystverket kan mobilisere beredskapsressurser fra både privat og kommunal beredskap til en større statlig aksjon. 
 

Restverdiredning - RVR

Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å berge mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet hele året, og kan rekvireres ved å ringe 110.
 
Tjenesten er gratis for forsikringstakere. Ved tidlig varsling til 110 kan store verdier reddes.
 
Tjenesten er organisert ved at forsikringsnæringen gjennom Fellesorganisasjonen (FNO) har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 19 brannstasjoner rundt om i landet, blant annet i Tromsø. Bilene er godt utstyrt – med blant annet pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk samt strømaggregat for nødstrømforsyning, og  skal levere tjenester til både egen kommune og omkringliggende kommuner.
 
Klimatiske endringer synes å medføre hyppigere bruk av RVR-tjenesten.

Redningsinnsats til sjøs - RITS


For å yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø har staten inngått avtale med syv brannvesen med særlig kompetanse og trening for bistand til skip. 

Utgangspunktet for etablering av en særskilt beredskap til sjøs har vært branner om bord på passasjerskip, men også trafikk og ulykker med andre skip medvirker til at det er behov for denne beredskapen. Hovedredningssentralen Nord Norge koordinerer  og styrer slike innsatser. 

Brannsikkerheten på skip reguleres av sjøfartslovgivningen og er primært avhengig av at det er gjennomført forebyggende tiltak ombord og at skipets egen beredskap fungerer. Disse forhold er vesentlig forbedret de senere år. Bistand fra landbasert brannvesen vil kun være en sekundær innsats. 

Brannvesenet har etter anmodning plikt til å bistå ved branner og andre ulykkessituasjoner i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen. Plikten er generell og gjelder alle brannvesen med kysttilhørighet. Grunnlaget for bistandsplikt fremgår av lov om brann- og eksplosjonsvern, inndeling av havnedistrikter og en geografisk avgrensning som normalt sammenfaller med kommunenes grenser.

Beredskapen kjennetegnes ved at det årlig gjennomføres øvelser med redningshelikoptre, hovedredningssentralene, Kystvakta, Redningsselskapet og rederier. RITS-mannskap blir trent i å bli satt om bord på ferjer fra helikopter eller båt, i tillegg til at det gjennomføres kurs og samtrening med skipets eget mannskap.