Kontakt oss

Sentralbord: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Åpningstid: kl 10.00 – 14.00
Besøksadresse: Skippergt 35-39, 9008 Tromsø
Postadresse: Tromsø kommune, Boligkontoret, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
Fakturaadresse: Tromsø kommune, Fakturasenteret, Postboks 6901, 9299 Tromsø

Enhetsleder: Marianne Pleym Arctander
 

Ansatte Boligkontoret


Besøk Servicetorget på rådhuset
Dersom du ønsker å søke kommunen om leie av bolig, kjøpefinansiering av egen bolig, finansiering til utbedring av bolig eller bostøtte, må du henvende deg til Servicetorget på rådhuset for informasjon og veiledning. Servicetorget gir også bistand til utfylling av søknad. Om du vet akkurat hvilken ordning du er interessert i finner du oversikt over ansatte med ansvarsområder og direkte innvalgsnummer under de ulike ordningene.

Telefon: 77 79 00 00 - tastevalg 2
E-post
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2.
Les mer om Servicetorget

Åpningstider på Servicetorget
Mandag - fredag kl 09 - 14, på telefon 08.00-15.00 (15. mai - 14. september)
Mandag - fredag kl 09 - 15, på telefon 08.00-15.45 (15. september - 14. mai)
Her finner du viktige telefonnummer og nødnummer
Her finner du kontaktopplysninger til enheter/ tjenester

Kommunens organisasjonsnummer: 940 101 808
Kommunenummer: 1902
Tromsø kommunes bankkontonummer: 4750 19 46504  
All post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, noe som medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Fakturaadresse
 
Fakturaadresse for EHF-faktura:
Tromsø kommunes organisasjonsnummer: 940 101 808

Fakturaadresse for papirfakturaer:
Tromsø kommune
Fakturasenteret
Postboks 6901 Langnes
9299 Tromsø
 
Fakturaadresse for faktura sendt som vedlegg til e-post
fakturasenteret@tromso.kommune.no

Utleieboliger - søknadsskjemaer

Alle ordinære søknader om kommunale boliger. Tildeling, forlenget botid og bytte av bolig. Oppfølging etter tildeling.

​Søknadsskjema kommunal bolig (DOC) (PDF)

Søknadsskjema kommunal bolig pdf

 
Dersom søknadsskjema sendes via e-post send til dokumentsenteret@tromso.kommune.no

Saksbehandlere
Dagfinn Gundersen, (Omsorgsboliger og flyktningeboliger) telefon 77 79 04 84/45006445

Øvrige boliger fordeles etter fødselsdato til søker/beboer:

Kristin J. Bråten Fusdahl (fødselsdato 1-10) telefon 77 79 03 60 / 47450223
Linda Uteng (fødselsdato 11-20) telefon 77 79 18 86 / 97184821
Camilla Olsen (fødselsdato 21-31) telefon 77 79 05 80 / 95125866

Kommunikasjon med saksbehandlerne foretrekkes til e-post boligutleie@tromso.kommune.no

Avdelingsleder Ulf R Hansen, telefon 77 79 08 07/ 90 14 03 37

Formålet med kommunale utleieboliger 
Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel et midlertidig botilbud.
 
Hvem kan få tildelt utleiebolig?
Utleieboliger kan tildeles husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Søker må ha oppholdstillatelse i Norge, og ha vært bosatt i Tromsø kommune de siste seks månedene. Ordningen med kommunale boliger er sterkt behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Ved tildeling legges det vekt på husstandens samlede situasjon, herunder husstandens størrelse og antall barn under 18 år, den økonomiske situasjonen, nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning. Tildeling av boliger avhenger av hvor mange boliger som er ledig på tidspunktet søknaden behandles.

Slik søker du om tildeling av utleiebolig
Søknadsskjema for kommunal bolig får du ved å henvende deg til Servicetorget på rådhuset eller last ned søknadsskjemaet i lenkene over. Du må dokumentere alle opplysninger som du oppgir i søknaden. Om mulig må du også dokumentere hva du har gjort for å skaffe deg bolig på egen hånd.

Formålet med kommunale utleieboliger 
Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel et midlertidig botilbud.

Forutsetninger for å få tildelt utleiebolig 
Prioritering av søknadene skjer ut fra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av opplysningene i søknadene og eventuelle vedlegg og / eller uttalelser fra det øvrige hjelpeapparatet. Dersom det viser seg at du har behov for oppfølging i boligen, vil de som har anbefalt søknaden bli bedt om å medvirke til at oppfølgingen kan skje på best mulig måte både for deg og kommunen.

Depositum
Tromsø kommunestyre har vedtatt at det skal betales depositum i kommunale boliger. Depositumsbeløpene er for tiden følgende:
 • Toroms leiligheter kr 8 000
 • Treroms leiligheter kr 10 000
 • Fireroms leiligheter kr 12 000
Dersom du får tildelt en kommunal bolig og du ikke har mulighet til å betale depositumet kan du søke NAV om kommunal garanti for depositumsbeløpet.

Botid i utleieboliger
Botiden i kommunale utleieboliger er som standard tre år. Dersom tilbudet om bolig er gitt som del av et behandlingsopplegg, vil tilbudet om bolig bortfalle når behandlingsopplegget avsluttes. Når botidens utløp nærmer seg, vil du i god tid få en skriftlig påminnelse om dette. Du har også muligheter til å søke om å få botida forlenget. Dersom du søker om forlenget botid må alle opplysninger som ønskes lagt til grunn, dokumenteres på vanlig måte.

Bytte av bolig 
Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal fremsettes skriftlig på der vanlige søknadsskjemaet. Nødvendig dokumentasjon og begrunnelsen legges ved søknaden. Du kan også få det ved å henvende deg til Servicetorget på rådhuset.

Klageadgang 
Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått kan du klage. Klagen skal være skriftlig. Klage skal sendes til Boligkontoret (se adresse nedenfor). Du kan få hjelp ved Servicekontoret på rådhuset til å sette opp klagen. I klagen må du vise til hvilket vedtak du klager på. Du må også redegjøre for hvilke endringer du ønsker skal gjøres i et eventuelt nytt vedtak. Dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av uriktige opplysninger må du legge ved dokumentasjon på dette. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket, jfr § 29 i Forvaltningsloven.

Søknad med nødvendige vedlegg sendes: Tromsø kommune, Boligkontoret, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
 
Ordinære utleieboliger (DOC) (PDF)(til vanskeligstilte på boligmarkedet)
Rus- og psykiatriboliger (vanskeligstilte på boligmarkedet med rus- og/eller psykiske utfordringer)

Omsorgsboliger (behovsprøvde boliger for hjelpetrengende. Tildelingskontret forestår tildeling og har egen søknadsskjema)

Midlertidig bolig
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.
Søknad på midlertidig bolig rettes til NAV Tromsø.

Bostøtte

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.
 
Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
Åpningstid: kl 10.00 – 14.00
Besøksadresse: Skippergt 35-39, 9008 Tromsø
Postadresse: Tromsø kommune, Boligkontoret, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Saksbehandlere
Henny Jensen, telefon 77 79 04 16
Tove Richardsen, telefon 77 79 02 57

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. 
Sjekk om du kan få bostøtte
 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk bostøtte 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.  
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker etter du mottok vedtaket.
Klage på vedtak om bostøtte  
 
Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Boveiledning

Boveiledning gis i kommunalt disponerte boliger. Etablering i bolig. Oppfølging og veiledning av beboere. Befaring ved inn- og utflyttinger.

Avdelingsleder
Jonny Solstad, telefon 77 79 02 25/ 474 50 225
Felles epostadresse
boveiledere@tromso.kommune.no
Boveiledere
Espen Torneus, telefon 468 64 443
Ragnar Nilsen, telefon 474 50 229
Trond Klausen, telefon 992 96 866
Siw heidi Nilsen, telefon 958 07 353
Stian Andersen, telefon 905 95 156
Silje Havn, telefon 474 50 224

Anskaffelse av bolig
Erling Lundamo, telefon 77 79 04 64/ 488 66 792

Kommunen ønsker å skape gode, trygge og forutsigbare bomiljø for alle. Ved å jobbe forebyggende ønsker vi å gjøre kommunen til en positiv og synlig aktør som utleier og leietaker i boligmarkedet. I dette arbeidet skal boveilederne bidra til å øke kommunale leietakeres kunnskaper om boligen, og i samarbeid med leietaker utvikle metoder og gode kunnskaper om naboskapets forpliktelser og utfordringer. 

Boveilederne kan veilede nye leietakere i innflyttingsperioden og gi dem nødvendig kunnskap i naboskapets behov, forpliktelser og utfordringer. Kommunens målsetning er at beboere i kommunale boliger skal gli naturlig inn i nærmiljøet. Det er derfor viktig å ha en god dialog med våre leietakere for å avklare krav og forventinger. 

Kommunen har et medansvar for å etablere flyktninger i funksjonelle boliger på en god og integrerende måte. I dette arbeidet inngår boveilederne som kommunens bindeledd mellom utleier og leietaker. Boveilederne vil ofte være kontaktleddet mellom ulike tjenester og den enkelte leietaker. De bistår også med teknisk problemløsning i boligene.


Lenker med nyttig informasjon, skjema og lignende om det å bo
Husordensregler for kommunale leietakere (DOC) (PDF)

Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligetableringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Startlån gis ikke til personer som kan få lån i ordinær bank. Ordningen er behovsprøvd.

For tildeling av startlån i 2017 har Husbanken bedt Tromsø kommune prioritere følgende grupper:
 • Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon
 • Personer som bor i kommunal bolig
 • Personer som står i fare for å miste boligen og som klarer å beholde boligen ved refinansiering
 • Personer med lav men stabil og forutsigbar inntekt, som ikke har mulighet til å spare opp egenkapital.
For å få lån må søker klare å betjene lån over tid og fortsatt ha penger til livsopphold.
Informasjon fra Husbankens hjemmeside: Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Lenker til lover og retningslinjer
Husbankens forskrift om startlån og gjeldende retningslinjer for startlån i Tromsø kommune (DOC) (PDF)

Vi gjør oppmerksom på at det er Husbankens prioriteringsgrupper som til enhver tid er gjeldende.

Søk her:
Søk lån og/eller tilskudd elektronisk
Last ned søknadsskjema startlån og tilskudd (DOC) (PDF)

Søknad med nødvendige vedlegg sendes Tromsø kommune, Boligkontoret, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø.

Saksbehandlingstid
Det må påregnes lang saksbehandlingstid pga stor etterspørsel. Det forutsattes at forhåndstilsagn er innvilget før søker starter kjøpsprosessen.

Klagemulighet
Alle vedtak kan påklages til Klageutvalget i Tromsø kommune. En eventuell klage skal fremsettes skriftlig for Boligkontoret i Tromsø innen tre uker etter mottak av vedtak. Nye opplysninger må dokumenteres.

Fagansvarlig: Bente Leifson, 77 79 15 44

Saksbehandlere:
Arnhild Melkild, telefon 77 79 04 48
Linda Ingebrigtsen, telefon 77 79 04 04
Siv Anne Warvik Arsland, telefon 77 79 08 06
 
Lenker med nyttig informasjon om startlån og kjøp av bolig
Husbanken.no
Forbrukerrådets boligsider
Gode tips til deg som skal kjøpe bolig
For deg som er førstegangskjøper av bolig
Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

Etableringstilskudd

Søknadsskjema startlån og tilskudd (DOC) (PDF)


Boligkontoret i Tromsø kommune har fått i oppgave å tildele boligtilskudd, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk for tilskuddsordningene.

Søknader og informasjon om Husbankens låneordninger for å anskaffe, eller beholde bolig. Husbankens tilbud om tilskudd ved etablering i egen bolig, eller ved behov for tilpasning av egen eid bolig.

Arnhild Melkild, telefon 77 79 04 48
Siv Anne Warvik Arslan, telefon 77 79 08 06
Ingebrigtsen, Linda, telefon 77 79 04 04

Hva er etableringstilskudd?
Etableringstilskudd kan være del av finansieringen ved kjøp av bolig, vanligvis i kombinasjon med startlån.
 
Formålet med etableringstilskudd
Tilskudd skal bidra til etablering i egen bolig, og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
 
Hvem kan få etableringstilskudd?
Etableringstilskudd skal bidra til etablering i boligmarkedet for vanskeligstilte personer. Husstandens samlede situasjon og økonomi er avgjørende for søknadsbehandlingen. Det legges vekt på om den vanskelige situasjonen er av varig karakter, både når det gjelder fysiske, psykiske og sosiale problemer, samt økonomi.
 
Tilskuddet er sterkt behovsprøvd og kan gis til
 • unge i etableringsfasen
 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • personer med nedsatt funksjonsevne
 • flyktninger*
 • personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag*
 • andre økonomisk vanskeligstilte husstander
 • personer som bor i kommunal bolig
Du kan søke om tilskudd selv om du ikke er norsk statsborger.
 
Hva kan du få etableringstilskudd til?
Tilskuddet kan brukes til kjøp av selveiet bolig eller bolig i borettslag. Grunnfinansieringen til kjøp av boligen skal som hovedregel være gitt av Husbanken eller kommunen. Tilskudd kan likevel gis til nøkterne og rimelige boliger som er finansiert på annen gunstig måte. Det skal i så fall dokumenteres at lånevilkårene er tilsvarende eller bedre enn Husbankens eller kommunens vilkår. Kjøp av bolig kan ikke bli finansiert med tilskudd alene.
 
Forutsetninger for å få etableringstilskudd
Det er en forutsetning at boligetableringen bidrar til at husstandens helhetlige situasjon blir vesentlig bedret. Når det bygges nye boliger som skal delfinansieres med tilskudd, er hovedregelen at disse skal tilfredsstille Husbankens krav til universell utforming.
 
Hva kan du ikke få etableringstilskudd til?
 • kjøp og / eller utbedring av landbrukseiendommer
 • kjøp og / eller utbedring av ideelle andeler (eiendommen må seksjoneres i samsvar med eierseksjonsloven)
 • normalt vil vi ikke vurdere å gi tilskudd i kombinasjon med refinansiering av annet lån enn boliglån       
 • hvis du har betalt mer for boligen enn det laveste av prisantydning eller taksert markedsverdi
 • kjøp av andre formuesgoder enn bolig
Andre forhold som vektlegges
Ved vurdering av søknaden undersøker vi om husstanden har gjeld til kommunen og foretar kredittvurdering. Eventuelt betalingsmislighold overfor kommunen eller andre kreditorer teller med i vurderingen av saken. Der det foreligger betalingsavtaler skal disse dokumenteres.
 
Hvor stort etableringstilskudd kan du få?
Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger, og søkers evne til å betjene gjeld.
 
Dersom du har oppspart egenkapital i form av BSU forutsettes det at denne benyttes i sin helhet. Andre oppsparte midler forutsettes også benyttet som egenkapital. Vi kan gjøre en vurdering i det enkelte tilfelle om noe egenkapital kan benyttes til kjøp av innbo og hvitevarer.
 
Tilskudd med nedskriving
Dersom tilskuddet innvilges med nedskriving, vil tilskuddsbeløpet  bli avskrevet med 5 % pr. fullførte år etter utbetalingen.Krav om tilbakebetaling vil da bare være aktuelt i de 20 første årene etter at tilskuddet er gitt. Ved salg eller overdragelse av boligen før det er gått 20 år, skal det resterende tilskuddsbeløp tilbakebetales.Tilskuddet gis som hovedregel i forbindelse med innvilgelse av boliglån fra Husbanken eller Tromsø kommune. Hvis øvrig finansiering blir gitt av andre, skal det dokumenteres at lånevilkårene er tilsvarende eller bedre enn Husbankens eller Tromsø kommunes vilkår.
 
Krav om tilbakebetaling
Tilskudd gitt av Tromsø kommune kan kreves tilbakebetalt i sin helhet med en frist av tre måneder dersom boligen tilskuddet er benyttet til overdras, disponeres av annen person (husstand), eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt. Tilbakebetaling kan også kreves dersom lånsøker refinansierer boliglån fra Husbanken eller Tromsø kommune med lån fra andre finansinstitusjoner der lånevilkåret ikke er tilsvarende eller bedre enn Husbankens eller kommunens vilkår.
 
Sikkerhet
Etableringstilskudd fra kommunen sikres med pant i den eiendommen som finansieres av Tromsø kommune.
 
Slik søker du om tilskudd
Etableringstilskudd søkes samtidig med startlån på Tromsø kommunes eget skjema. Du kan få hjelp til utfylling ved å ta kontakt med Servicetorget på Rådhuset. Du kan søke om lån og tilskudd uten å ha en konkret bolig. Tromsø kommune utsteder et forhåndstilsagn som er din bekreftelse på finansieringen.  Det er viktig at all nødvendig og relevant dokumentasjon følger søknaden.
 
Klageadgang
Dersom du mener at vedtaket er fattet på uriktig grunnlag kan du klage. Klagen skal fremsettes skriftlig og sendes Boligkontoret. Alle nye opplysninger skal dokumenteres. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket, jfr § 29 i Forvaltningsloven.
 
Søknad med nødvendige vedlegg sendes
Tromsø kommune, Boligkontoret, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Husbankens informasjon om etableringstilskudd

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Søknader og informasjon om Husbankens låneordninger for å anskaffe, eller beholde bolig. Husbankens tilbud om tilskudd ved etablering i egen bolig, eller ved behov for tilpasning av egen eid bolig.

Enhetsleder Marianne Pleym Arctander, telefon 77 79 01 27/ 480 44 591
Melkild, Arnhild, telefon 77 79 04 48
Ingebrigtsen, Linda, telefon 77 79 04 04
Arslan, Siv Anne Warvik, telefon 777 90 806

Hvem kan få tilskudd til tilpasning 
Du kan få tilskudd til å tilpasse boligen etter dine behov dersom du har nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder alle typer helårsboliger. Tilskudd gis til enkeltpersoner/ husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån. Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Dersom husstanden har tilstrekkelig oppsparte midler kan søknaden avslås. 
 
Hvordan søke 
Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i og fremmes på startlån/tilskuddsskjema. Søknaden må fremmes før tilpasningen gjennomføres. Kostnadsoverslag skal vedlegges. Veiledning for utfylling finner du i skjemaet. Vær særlig oppmerksom på skjemaets punkt sju hvor kravene til vedlegg presenteres. Skjemaet kan du også få ved Servicetorget i Rådhuset. Her kan du også få hjelp til utfylling.
 
Pantsikkerhet
Tilskudd over kr 40 000 skal sikres med pant i den boligen tilpasningen gjelder.
 
Klageadgang
Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått kan du klage. Klagen skal fremsettes skriftlig. Klage skal sendes til Boligkontoret (se adresse nedenfor). Du kan få hjelp ved Servicekontoret i Rådhuset til å sette opp klagen. I klagen må du vise til hvilket vedtak du klager på. Du må også redegjøre for hvilke endringer du ønsker skal gjøres i et eventuelt nytt vedtak. Dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av uriktige opplysninger må du legge ved dokumentasjon på dette. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket, jfr. § 29 i Forvaltningsloven.
 
Søknad med nødvendige vedlegg sendes
Tromsø kommune, Boligkontoret, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Lenker med nyttig informasjon om Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Husbanken

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Flyktningbolig

Tromsø kommune disponerer en del boliger som fortrinnsvis skal tildeles førstegangs flyktninger. Flyktningebolig blir tildelt flyktninger som skal etableres fra mottak eller er overføringsflyktninger. Tildeling av bolig skjer av Boligkontoret, Flyktningtjenesten med flere.

Botida i kommunens flyktningboliger er tre år.

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2009 – 2014 ble vedtatt i Kommunestyret i november 2009. Målsetting med planen er å avdekke de boligsosiale utfordringene Tromsø kommune står overfor. Det viktigste utgangspunktet har vært situasjonen til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Planen har stor vekt på strategier og tiltak som skal imøtekomme utfordringene på en best mulig måte. Etter at planen ble vedtatt har Boligkontoret lagt ned et betydelig arbeid i å konkretisere og lage opplegg for realisering av den. Det legges jevnlig frem statusrapporter for arbeidet.

Kommunal tilvisningsrett

Her finner du informasjon om Kommunal tilvisningsrett.