Fokusområde Sør-Tromsøya barnehager

Barns trivsel - voksnes ansvar
Alle barn skal trives, hver dag. De skal ha det godt, finne venner, føle seg verdsatt og kjenne glede. Barna skal få omsorg og trøst  når de trenger det, og støtte til å mestre utfordringer. Vi vil gi gode muligheter for lek og læring, og være en romslig arena hvor alle føler seg verdsatt. Dersom barn ikke trives i barnehagen ønsker vi å få vite om det så raskt som mulig, slik at vi kan iverksette tiltak for å bedre situasjonen.

Barnehagens satsningsområder

Naturen som læringsarena: Som en del av det ordinære tilbudet blir alle barn som er fylt 4 år ved barnehageårets start, med på utegruppe hver 4. uke. Det er hovedfokus på allsidige og sesongbetonte aktiviteter i naturen og nærmiljøet. Trelavvoen våre er innredet og har innlagt strøm slik at den fungerer som base for utegruppen. Gruppene består av 2-3 ansatte og 12-15 barn.
 
Digital kompetanse: Barnehagen har integrert digitale verktøy i hverdagen. De skal være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.
 
Godt språkmiljø: I Bymyra er vi språkbevisste i hverdagen, de ansatte har faste lesestunder for barna, i større og mindre grupper, hver dag. Vi bruker konkreter og jobber med begreper, organisering og klassifisering. Konkretiseringsmateriell er en viktig del av Bymyra barnehages systematiske jobbing med tilrettelegging for god språkstimulering og utvikling for alle barn.

Flerkulturellt arbeid

Bymyra barnehage er en flerkulturell barnehage som jobber med mangfold. Barnehagen er utpekt til å være fokusenhet i Troms fylke for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).
Les mer om samarbeidet på nafo.hioa.no

Samarbeid med foreldre

Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med foreldre er viktig for kvaliteten i barnehagen. Vi ønsker et nært samarbeid for at vi sammen kan gi barna en god oppvekst og utvikling. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalg.

Foreldresamtaler: Bymyra tilbyr to foreldresamtaler pr år, en på høsten og en på våren, ellers etter behov. Samtalen er en viktig arena for å legge best mulig til rette for hvert enkelt barn.

Foreldremøter: Ordinære foreldremøter avholdes to ganger i året. For nye foreldre avholdes i tillegg et eget møte rett etter oppstart på høsten. Dette for å legge til rette for en god oppstart for både foreldre, barn og barnehagen. Vi tilrettelegger møter og samtaler med tolk slik at alle skal få best mulig tilgang til å gi og få informasjon.

Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget er det organet som skal sikre og jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager må ha et samarbeidsutvalg (jf. § 4 lov om barnehager). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal godkjenne årsplanen og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeids-utvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget blir valgt på første foreldremøte på høsten hvert år.
Saker som angår barnehagedriften kan meldes til:

Bemanning

Bemanningen er slik: En fagleder, seks pedagogiske ledere, to barnehagelærere, 13 barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter, og eventuelle støtteressurser ved behov.