Tromsø kommune har et skoletilbud og ressurssenter for elever med autisme. For barnetrinnet er ressursskolen lokalisert på Mortensnes skole og for ungdomstrinnet på Sommerlyst skole. Tilbudet er frivillig. 

Foreldre som ønsker at barna skal ha et slikt tilbud, sender søknadsskjema til Mortensnes skole, Mortensnesvegen 3, 9014 Tromsø (barnetrinnet) eller Sommerlyst skole, Holtvegen 2, 9012 Tromsø (ungdomstrinnet).


​Søknadsskjema (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 20. november (svar på inntak foreligger senest 15. desember)
 

Målgruppe

Tilbudet er for barn/unge med store, omfattende og sammensatte behov innenfor autismespekteret.

Ved vurdering for inntak må eleven ha omfattende vansker innenfor alle områdene som er beskrevet nedenfor. Når det gjelder tilleggsvansker, kan omfanget variere.
  1. Omfattende mangelfull utvikling av sosiale ferdigheter.
  2. Omfattende mangelfull utvikling av kommunikasjonsferdigheter.
  3. Meget begrenset atferds og interesserepertoar.
  4. Tilleggsvansker: psykisk utviklingshemming, epilepsi, CP, motoriske vansker, nedsatt hørsel, syn, atferdsvansker.

Om ressursskolen

Ressursskolen er et frivillig grunnskoletilbud for elever i Tromsø og et ressurssenter som skal gi veiledningstjenester knyttet til elever med autisme som går ved nærskolen. Skolen og ressurssenteret skal i samarbeid med foresatte gi elevene et helhetlig, individuelt og fysisk tilrettelagt opplæringstilbud som omfatter skole og SFO.

Tilbudet skal bidra til økt livskvalitet, trivsel, mestring og inkludering. Opplæringstilbudet til den enkelte elev skal tilrettelegges individuelt ut fra elevens egenskaper, interesser, evnenivå, erfaringer, væremåte og behov, og i nært samarbeid med foresatte. Opplæringsområder som skal stå sentralt er kommunikasjon, sosial kompetanse, selvhjelp, skolefag, fritidsaktiviteter og arbeidsforberedende trening. Ressurskolen har samarbeid med ulike instanser ut fra den enkelte elevs behov.
 
Det gis tilbud til inntil fem elever ved hver av avdelingene. Ressursskolen er et heldagstilbud som følger skole og SFO rute. Rektor ved hver av skolene står som øverste ansvarlig for tilbudene, mens det daglige arbeidet ledes av en fagleder på hver avdeling. Elevene i ressursskolen deltar i et læringsfellesskap sammen med de andre elevene ved avdelingen. Elevene tilhører en klasse ved skolen og det legges til rette for integrering med de øvrige elevene, ut fra barnet/ungdommen sine forutsetninger. Omfang og innhold vurderes nøye i samråd med foresatte.

Ressurskolen samarbeider med ulike instanser ut fra den enkelte elevs behov. Avdelingene har knyttet til seg veiledere via Statped Nord, Pedagogisk Psykologisk tjeneste, Barnehabiiteringen UNN og flere. Undervisningspersonalet har veiledning som en del av stillingen sin. Veiledningsressursen skal brukes ut mot andre skoler i kommunene for å veilede skolene i tilrettelegging for de elevene hvor foresatte ønsker at eleven skal gå på hjemmeskolen.