Kommunestyret har vedtatt at kommunens virksomhet skal organiseres med to nivåer for ansvar og myndighet. For å yte faglig bistand til de to nivåene, har kommunen opprettet seks interne tjenester.

Alle enheter er underlagt Avdelinger. De enkelte fagbyrådene er øverste ansvarlig for sin byrådsavdeling. Hver byrådsavdeling  har en kommunaldirektør som har det administrative ansvaret for byrådsavdelingen og enhetene som ligger under den. Kommunaldirektøren har personalansvar for enhetslederne underlagt sin avdeling.

Adresse- og telefonliste