Denne nettsiden har til hensikt å gjøre sentrale nøkkeltall og statistisk materiale for viktige emneområder lettere tilgjengelig for et bredere publikum.
 
Statistikk for Tromsø inneholder informasjon om de rammebetingelsene kommunen har. Disse dokumentene* vil derfor kunne være til nytte både i den administrative driften av kommunen, for politikerne som skal formulere mål for Tromsø kommune, og for den enkelte innbygger som ønsker å bli bedre kjent med sitt lokalsamfunn.
Dokumentene som du finner nedenfor inneholder ingen kommenterende tekst utover det som måtte finnes av notehenvisninger i de enkelte tabellene. For de som føler behov for kommentarer og analyser når det gjelder kommunens tjenester, henviser vi til årsmelding for Tromsø kommune og rapporter som blir utarbeidet fra de enkelte organisasjonsledd.

Se også Statistisk sentralbyrå (SSB) sine opplysninger om Tromsø kommune. For informasjon om miljøstatus i Troms fylke, se miljøstatus.no

Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet

Boligbygging og boligpriser