Åpen barnehage

Alle barn (0-6 år) og foreldre er velkommen i Åpen barnehage. Det er ikke en vanlig barnehage, men et møtested hvor foreldre/omsorgspersoner kan være sammen med egne og møte andre barn. Tilbudet er gratis, og passer best for barn i alderen 0-3 år. 

Det arrangeres ulike aktiviteter, blant annet barnesang i regi av Kulturskolen og arrangement i forbindelse med spesielle årstider og høytider. 

Førskolelærer og assistent er daglig tilstede i barnehagen. Til fast tidspunkter er helsesøster tilgjengelig for spørsmål om barns helse og foreldreveiledning.

Se åpningstider og adresse på barnehagenes nettside:

Foreldreveiledning

Foreldreveiledningskurs - oppstart februar 2017
Synes du det noen ganger kan være vanskelig å være forelder?
I februar starter Familiens hus forebyggende foreldreveiledning med utgangspunkt i anerkjente metoder. Tilbudet er gratis.
 
Gruppene er for familier med barn i alderen:
 • 3-5 år: Tar utgangspunkt i en modell og et verktøy for å analysere barnets behov, følelser og atferd (COS-Circle of Security).
 • 3-8 år: Vi bruker metoden De Utrolige Årene, der man lærer gode strategier og samspillsløsninger for å kunne håndtere barnet sitt (DUÅ).
 • 13-16 år: For deg som ønsker å være litt ekstra forberedt på tenåringstiden, eller ønsker å dele erfaringer og drøfte problemstillinger (ICDP-International Child Development Programme).
For påmelding ta kontakt med Line Moldestad, koordinator i Familiens Hus på telefon 915 94 174 eller e-post:line.moldestad@tromso.kommune.no
Ved påmelding må henvisningsskjema fylles ut. Henvisning til foreldreveiledning.doc (DOC) (PDF) (DOC) (PDF)
 

Foreldreveiledningsbanken i Familiens Hus

Tromsø kommune har tilbud for foreldre som har behov for hjelp og støtte i foreldrerollen. Vi tilbyr forebyggende foreldreveiledning med utgangpunkt i anerkjente metoder (presentert nedenfor). Dersom noen av disse tilbudene synes relevante for dere, kan dere ta kontakt med koordinator Line Moldestad på telefon 915 94 174 eller epost line.moldestad@tromso.kommune.no for nærmere informasjon. Vi gjør oppmerksom på at antall ledige plasser vil variere. Kursene og veiledningen foregår hovedsakelig på dagtid.


Individuell veiledning
Vi tilbyr foreldreveiledning på forebyggende nivå og i en periode på rundt tre måneder. Møtene kan foregå hjemme hos familien eller i våre lokaler. Veiledning tilpasses den enkelte familie. Vanligvis møtes man en gang ukentlig. Elementer fra de presenterte veiledningsprogrammer brukes.

Gruppetilbud

 • De utrolige årene – foreldregruppe (14 uker)
  Foreldre til 6-7 barn møtes i gruppe en gang i uka for å lære gode strategier og samspillsløsninger for å kunne håndtere barnet sitt. Kurset er praktisk orientert med øvelser og enkle hjemmeoppgaver. Programmet/ kurset går over 14 uker og passer best for foreldre med barn mellom tre og åtte år. Her kan du laste ned en borsjyre om De utrolige årene.

 • Foreldregruppe (8 uker)
  Gruppe med fokus på samspill for å bevisstgjøre foreldre på barnas behov, og hvordan vi som foreldre kan møte disse. I samtalen legges det vekt på de positive sidene i samspillet og hvordan vi kan bygge videre på disse. Kurset er gruppebasert og går over åtte ganger à to timer. (ICDP - International Child Developement Programme)

 • COS – foreldregruppe (8 uker) COS – Circle of Security:
  Circle of Security, trygghetssirkelen på norsk, er en modell som hjelper foreldre til å forstå hvordan de kan støtte barnet sitt på en god måte. Det er en brukervennlig modell og et verktøy for å analysere barnets behov, følelser og adferd. Veiledningen går over åtte ganger og kan kjøres både individuelt og i gruppe.

Marte Meo
En terapeut filmer dagligdagse situasjoner hjemme hos familien. Gjennom å se filmene sammen med veileder, får foreldrene nyttig informasjon om barnet sitt, og blir bevisst sin egen væremåte overfor barnet. Metoden benyttes hovedsakelig for spedbarn og førskolebarn.
Her kan du laste ned en PDF om Marte Meo-metoden.

PMTO
Parent Management Training Oregon er et individuelt tilbud rettet mot foreldre til barn som har utviklet, eller viser tegn til å utvikle atferdsproblemer. Tilbudet er i hovedsak rettet mot foreldrene. Målet er å styrke foreldrenes ferdigheter, og gjennom det oppnå bedring for barnet og for familien som helhet.

Blues Mothers - for nybakte mødre

Blues Mothers er en mestringsgruppe for nedstemte spedbarnsmødre der også barna deltar på samlingene. Mestringsgruppen går over ti ganger og inkluderer aktiviteter som babysang, babymassasje, babysvømming og metoder for mestring av stress/uro og bekymringer. Her er det både aktiviteter for mor og barn og undervisning om psykisk helse og samspill mellom mor-barn.

Gruppen møtes ukentlig over 10 uker med to timers varighet på hver samling. Formålet med gruppetilbudet er å styrke kvinnenes psykiske helse og fremme tilknytningen mellom mor og barn. Nye grupper startes opp hver høst og vår.

Vil du være med?
Meld deg på til ved å kontakte Line Moldestad: Vil du vite mer? 
uit.no kan du lese mer om bakgrunnen for tilbudet
BluesMothers - for fagfolk som hjelper nedstemte spedbarnsmødre

Familiegruppa - for barn 0-6 år

Er du en småbarnsfamilie som har lite nettverk og/eller har strevd. Familiegruppa passer for familier der foreldrene har ekstra behov for å utvide nettverket, fokusere på foreldrerollen med utgangspunkt i egne utfordringer og gjøre positive aktiviteter sammen med barna.

Tid: Familiegruppa møtes tre timer hver andre uke til middag og aktiviteter.
Sted: Stakkevollan Åpen barnehage

Vil du være med? Ta kontakt med Line Moldestad på e-post line.moldestad@tromso.kommune.no eller telefon 915 94 174.

Vil du vite mer? Last ned en brosjyre om famliegruppa.

Foreldreveiledning til ungdomsforeldre

Det å være mor eller far til ungdommer er både spennende og utfordrende. I en foreldregruppe legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom ungdom og foreldre. Gruppene følger et opplegg der ulike temaer blir tatt opp med heftet «8 tema for godt samspill» som utgangspunkt.

Les mer i brosjyren: Foreldreveiledningsgruppe ungdom vår 2017.pdf

Familiens Hus arrangerer februar 2017 flere foreldregrupper for foreldre til ungdommer. Opplegget går over åtte uker og krever påmelding.

Om du har spørsmål og eller ønsker å melde deg på, ta kontakt med Linn Hilde Løvlimo; E-post linn.hilde.lovlimo@tromso.kommune.no eller telefon 481 26 562.

Mer om Familiens Hus

Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Familiens Hus i Tromsø er under oppbygging og skal inneholde flere tjenester for å støtte og veilede familier med barn i ulike aldre. Familiens Hus har i dag to åpne barnehager, familiegruppe, foreldreveiledningstilbud til ulike aldersgrupper og mestringsgruppe for nedstemte mødre. Dersom du har behov for informasjon og/ eller ønsker å drøfte tilbud, ta kontakt med koordinator Line Moldestad.

Mer informasjon om modellen Familiens Hus med Åpen barnehage og helsestasjonstjenester finner du her.

Kontakt oss

Henvisningsskjema for foreldreveiledning: Henvisning til foreldreveiledning.doc (DOC) (PDF) (DOC) (PDF)

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med koordinator for Familiens Hus:

Line Moldestad
E-post: line.moldestad@tromso.kommune.no
Telefon: 915 94 174