Generelt:
Det er et velkjent og økende problem med fett som tetter private og kommunale avløpsrør i større byer. Dette fører med seg store kostnader og bidrar til økt fare for driftsforstyrrelser, overløp og kjelleroversvømmelser. Derfor oppfordrer vi alle til å vise fettvett. Større mengder fett, for eksempel frityrfett, kan samles opp i melkekartong eller tilsvarende, og kastes i restavfallet. Fettet i stekepanner og tilsvarende bør tørkes opp før skylling og vasking.
 
Informasjon til virksomheter:
Kommunestyret i Tromsø vedtok den 17.02.2016 en lokal forskrift for påslipp av fettholdig avløpsvann fra næringsvirksomheter. Her følger de viktigste kravene:
  • Fettutskiller skal være installert og dimensjonert etter NS 1825-1 og 2.
  • Alle fettutskillere skal være registrert hos oss Vann og avløp, gjennom vårt registreringsskjema. Ved nyinstallasjon skal VA-søknad sendes inn av ansvarlig foretak (rørlegger). Her skal plassering, dimensjoneringsgrunnlag og størrelse dokumenteres.
  • Utskilleren skal tømmes minst fire ganger per år. Dispensasjon fra dette kravet kan søkes om ved å sende e-post til va.kundeservice@tromso.kommune.no. Tømmekvittering som viser fettmengder eller fettnivå ved tømming må legges ved.
  • Utskilleren skal kontrolleres én gang årlig, og gjøres normalt av tømmefirma i forbindelse med tømming.
  • Temperaturen i avløpsvannet i utløpet av fettutskilleren skal ikke overstige 30 °C. Ved for høy temperatur vil utskillelsen av fett bli dårligere. Plassering av utskiller i rom med høy temperatur er veldig ugunstig.
  • Fett i utløpet av utskilleren (utløpskassa) er tegn på at det har gått for lang tid siden forrige tømming.
  • Vær også klar over eventuelle hygieniske ulemper ved plassering av fettutskiller i nærheten steder hvor mat bearbeides eller lagres. Dette vil mattilsynet normalt reagere på.
 
Forskriften i sin helhet