Hovedmål

I Fjellvegen barnehage jobber vi for at alle barna skal oppleve trygghet, mestring, tilhørighet og glede i alle daglige situasjoner/aktiviteter sammen med barn og personale. Personalet er viktige rollemodeller, og våre holdninger overfor barn og andre voksne påvirker barns opplevelse av trygghet, mestring, tilhørighet og glede i barnehagen.

Satsningsområde

Med utgangspunkt i Kvalitetsplan for kommunale barnehager 2012-2016, vil vi dette høsthalvåret ha et spesielt fokus på språkarbeid i barnehagen. Dette først og fremst gjennom samtale og lek i hverdagssituasjoner, og språkstimulering gjennom temaarbeid. Personalet har vår 2016 deltatt i et prosjekt med Universitetet i Tromsø, avd. barnehagelærerutdanning, hvor personalet har fått økt kompetanse i forhold til barns fysiske aktivitet og helse. Erfaringer fra dette prosjektet tar vi med oss videre i det pedagogiske arbeidet.

Foreldresamarbeid

Foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet i barnehagen. Den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldre skal preges av gjensidig respekt, tillit og informasjon. Vi ønsker at foreldrene skal ha innflytelse i barnas hverdag, bla. gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget.

Foreldresamtaler
Det tilbys foreldresamtaler minimum 2 ganger pr. barnehageår. Foreldresamtalen har fokus på det enkelte barns trivsel og utvikling, og hva det er behov for å ha fokus på videre.

Foreldremøter
Barnehagen innkaller til minimum et foreldremøte i året. Møtene brukes til å ta opp aktuelle saker, generell informasjon, pedagogiske opplegg, ulike temaer osv. I tillegg har vi foreldremøte for nye barn i mai/juni.

Samarbeidsutvalg(SU)
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av likt antall representanter fra foreldre og personalet. SU skal godkjenne barnehagens årsplan og forelegge saker som er viktige for foreldrenes forhold i barnehagen, samt komme med råd, innspill og delta i aktiviteter for å fremme samarbeidet. Samarbeidsutvalget organiserer 17. maikafè og dugnad i barnehagen.

Samarbeid med UIT

Felles prosjekt i enheten 2016-17, som heter Ledelse for læring2. Hovedmålsetning: Utvikle en lærende organisasjon gjennom å bruke metoden ledervandring. Øke kvaliteten i barnehagene gjennom faglig reflekterte voksne. Samarbeid med Uit, Siw Skrøvseth.