Flyktningtjenesten

Kst. enhetsleder Inger-Anita Markussen
Telefon: 957 81 561

Telefon sentralbord: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 05 50 (kontor)
Besøksadresse: Veitasenteret, 5. etasje

Postadresse: Flyktningtjenesten, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Ansatte i Flyktningtjenesten


Flyktningtjenesten har som hovedoppgave å bosette, kvalifisere og integrere flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Flyktningtjenesten skal bistå flyktningene de første årene de er bosatt i kommunen.

Flyktningstjenestens ansvarsområde

Flyktningtjenesten er hovedansvarlig for kommunenes introduksjonsprogram for flyktninger, hvor målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes/studie - og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet. Flyktningtjenesten har et særskilt ansvar for å følge opp den enkeltes introduksjonsprogram.

Flyktningtjenestens virksomhet reguleres i hovedsak av lov om introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere samt evt. kommunale vedtekter som berører driften. I arbeidet med målgruppen enslige mindreårige flyktninger (der Barnevernet er vedtaksmyndighet) gir Flyktningtjenesten tilbud hjemlet i lov om barneverntjeneste. Enhetens hovedoppgave er å koordinere kommunalt mottak, bosetting og integrering av innvandrere med flyktningbakgrunn.
  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere
  • Bosetting av nyankomne innvandrere
  • Råd og veiledning av bosatte i de første årene i kommunen
  • Kontakt med UDI, IMDI og mottak

Bosettingsprosessen

Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. IMDi har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune. For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette.

Avdeling for voksne med/uten familie

Avdelingen arbeider etter introduksjonsloven. Målgruppen er voksne mellom 18 og 55 år. I dagligtale omtales avdelingen ofte som "intro-avdelingen".Avdelingen ledes av avdelingsleder (som også er enhetens nestleder).
 
Avdelingen finansieres av statlige integreringstilskudd som følger ved mottak av hver innvandrer med flyktningbakgrunn.

Avdeling for enslige mindreårige flyktninger

Avdeling for enslige mindreårige flyktninger
Telefon: 77 67 57 60

Tilbud
Flyktningtjenesten gir et gruppetilbud til beboerne knyttet opp mot undervisning, ernæring, økonomiopplæring samt andre aktivitetstilbud. Ettersom denne målgruppen ikke har tilstedeværende pårørende vil Barnevernet kunne fatte vedtak om hjelpetiltak. I de fleste tilfellene er det Flyktningtjenesten og enslig-mindreårig avdelingen som er utførerne av disse tiltakene. I enkelte tilfeller skaffer Barnevernet eksterne utførere til hjelpetiltakene.

Organisering 
Avdelingen ledes av avdelingsleder. Det er flere voksenpersoner i døgnkontinuerlig turnus. Avdelingen tilbyr voksenkontakt, organiserte fritidstilbud samt leksehjelp/ parallellundervisning i forhold til den enkeltes skoleløp.

Harmoni bofellesskap

Harmoni Bofellesskap er et frivillig botilbud  for enslige mindreårige flyktninger som drives av Tromsø kommune ved Flyktningtjenesten. Bofellesskapet tilbyr et helhetlig bo- og omsorgstilbud for ungdommer av begge kjønn fra 15 år - 18 år. Avdelingen har et døgnkontinuerlig bo- og oppfølgingstilbud til målgruppen i form av et bokollektiv. Flyktningtjenesten har driftsansvaret for kollektivet.
 
Harmoni tilbyr også oppfølging av ungdommer med bolig i bofellesskapets nærmiljø, og ulike grader av oppfølging etter behov for ungdommer med bolig utenfor nærmiljøet, og i overgangen til selvstendig tilværelse ved utflytting fra bofellesskapet.

Aktiviteter
Harmoni bofellesskap ønsker å bidra til at ungdommene har en aktiv og lærerik fritid. Flere beboere er aktive i lokale idrettslag, trener ved byens treningssentre, eller deltar i kulturelle aktiviteter. Harmoni bofellesskap arrangerer helgeturer i nærområdet, sommerferie til andre deler av landet, feirer bursdager og har andre former for sosialt samvær.

Introduksjonsprogram for flyktninger

For å styrke muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet samt deres økonomiske selvstendighet har målgruppen (nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn) rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. Virkemidlene er kvalifisering på heltid og økonomiske støtte i form av introduksjonsstønad.

1.0 Lovhjemmel
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

2.0 Hva går introduksjonsprogrammet ut på?
Introduksjonsprogrammet består hovedsakelig av to deler: kvalifiseringstilbud og introduksjonsstønad. Disse skal være koblet til hverandre.

2.1 Introduksjonsordningen skal sørge for at nyankomne innvandrere får gjennomført grunnleggende norskopplæring og samfunnsopplæring. I tillegg er det tiltak som skal forberede til rodinært arbeid eller utdanning. Programmet er opptil to år; helårs og heldags. Deltakere i introduksjonsprogrammet har rett til å motta introduksjonsstønad.

2.2 Introduksjonsstønaden skal:
- Forhindre klientifisering: erstatte sosialhjelp for deltakerne.
- Gi forutsigbar og oversiktlig inntekt: Det blir bare en utbetaling i måneden.
- Gi ansvar til den enkelte: regninger skal betales av den enkelte.
- Knyttes til deltakelse: deltakerne skal få trekk i utbetalingene dersom man har ugyldig fravær.

Størrelsen på introduksjonsstønaden er to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) på årsbasis. Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis. Stønaden per dag utgjør 1/30 av månedsstønaden. Stønaden per time utgjør 1/1850 av stønaden på årsbasis.

Introduksjonsstønaden betales etterskuddsvis og etter mottatt timeliste. Det foretas trekk i stønaden (helt ned til trekk pr time) dersom deltakeren har ulegitimert (ugyldig) fravær. Det betales skatt av introduksjonsstønaden.

Deltakeren har rett til å arbeide utenfor programtiden (f.eks. om ettermiddagene/kveldene) og i helgene.

2.3 Kvalifiseringstilbudet skal:
Basere seg på individuell kartlegging og utarbeiding av individuell kvalifiseringsplan.
Gi tilbud om intensiv opplæring: 37,5 timers kvalifisering i uka.
Integrere yrkespraksis i norskopplæringen.
Gi trening i arbeidslivets regler: fraværsreglement likt arbeidstakeres.

3.0 Kvalifiseringstilbudet
Hvilke kvalifiseringsopplegg som tilbys vil variere etter behovet i flyktninggruppen og hvilke avtaler som til en hver tid er mulig å få i stand med samarbeidspartnere som Aetat, Voksenopplæringa, arbeidsgivere, kursarrangører og så videre. Hovedlinjene i kvalifiseringstilbudet skal være som følger:

3.1 FASE 1: Norsk med samfunnskunnskap
I startfasen skal norskopplæringen bygges opp med samfunnskunnskap og ulike andre gruppeaktiviteter som gjør at alle får tilbud om 37,5 timers uke. Eksempel på kurs som kan være aktuelle er: datakurs, matlagingskurs for enslige menn, kurs om kosthold, rettigheter og plikter i Norge, kulturkunnskap for menn, svangerskapskurs, mødregrupper, barneoppdragelse og husflidskurs.

3.2 FASE 2: Norsk med praksis
Etter å ha nådd et visst nivå i norskopplæringen skal deltakerne kombinere teoretisk norskopplæring i klasserommet med praktisk norsk og yrkespraksis på et vanlig arbeidssted. Denne praksisen skal så langt det er mulig være tilpasset den enkelte deltakers bakgrunn, forutsetninger og fremtidige planer. I praksisen skal det være pedagogisk oppfølging og veiledning fra Voksenopplæringen. Flyktning- innvandrerkontoret har ansvar for å finne praksisplasser.
 

3.3 FASE 3: Yrkesretta ti ltak
En videre progresjon i introduksjonsprogrammet kan være praksisplass fem dager i uken, arbeid med lønnstilskudd, grunnskoleutdanning eller ulike kurs. Vi har et ønske om å få til kurs relatert til deler av arbeidsmarkedet hvor det er stort behov for arbeidskraft, for eksempel innenfor pleie og omsorg, renhold og/eller barnehage.

4.0 Mål
At deltakerne blir i stand til å mestre livet sitt ved å komme i arbeid, studier eller annen aktivitet.

Delmål

  • § Å tilby heldags kvalifiseringsopplegg for alle deltakere tilpasset sine forutsetninger og nivå i norskkunnskaper innen 3 mnd. etter bosetting.
  • § Å gå over fra sosialhjelp til introduksjonsstønad og dermed gi den enkelte flyktning større ansvar for sin økonomi, forhindre klientifisering og premiere innsats.
  • § At begge foreldre i barnefamilier deltar i heldags kvalifiseringsopplegg. Et virkemiddel for å oppnå dette er at heltidsdeltagelse for begge foreldre skal lønne seg økonomisk.
  • § Å tilby grunnskoleutdanning til alle deltakere under 50 år som har behov for det.

4.0 Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er voksne flyktninger (18 - 55 år) bosatt i kommunen etter 01.01.99 som kommunen mottar integreringstilskudd for OG som har behov for grunnleggende kvalifisering.

5.0 Organisering og samarbeid
Prosjektet organiseres under Flyktningtjenesten.
FARK (Fagutvalget for rekruttering og kvalifisering) skal være prosjektgruppe med månedlige møter. I FARK sitter Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og Aetat lokal.

Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Norskopplæring

Norskopplæring for voksne innvandrere er et viktig tiltak i arbeidet med integrering, og engasjerer mange. Det finnes mange tilbud om opplæring i norsk. På IMDis sider om norskopplæring finner du informasjon om den lovregulerte opplæringen

Samarbeidspartnere

Flyktningtjenesten er på mange områder en koordinerende enhet der andre fagenheter gir, etter bestilling fra Flyktningtjenesten, et detaljtilbud til målgruppen.

Viktige samarbeidsparter i integreringsarbeidet er, på statlig plan: IMDi regionkontor Nord i Narvik, og på lokalt plan Voksenopplæringa, den kommunale flyktningbarnehagen Kvamstykket barnehage, Boligkontoret, NAV og Tromsø Røde Kors.

Helsespørsmål rettes til Tromsdalen legesenter. Det finnes også et eget psykososialt team for flyktninger med tilknytning til UNN, Tromsø.

Andre samarbeidspartnere

Interkulturelt råd
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Inytt - nyhetsbrev om integrering, mangfold og innvandring
SEIF - Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
UDI - utlendingsdirektoratet

 

Lover som regulerer vårt integreringsarbeid

I vårt arbeid med voksne flyktninger (18 - 55 år) reguleres vårt arbeid, herunder målgruppens rettigheter og plikter av introduksjonsloven.

I vårt arbeid med enslige, mindreårige flyktninger reguleres vårt arbeid av barnevernloven.

Flyktningguideprosjektet

Flyktningguideprosjektet i Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø Røde Kors, Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune.

 
1. Mål og formål
Prosjektet vil fremme integrering av flyktninger, gjennom deltakelse i lokalt samfunnsliv, og legge til rette for at flyktningene som bosetter seg i Tromsø kan leve et selvstendig liv. Gjennom å tilby flyktningen en guide vil han/hun komme i kontakt med nordmenn og få bygd opp et sosialt kontaktnett i Tromsø. Denne guiden kan veilede flyktningene i praktiske forhold og orientere dem om kommunens tilbud og muligheter, samt deres rettigheter og plikter.
 
Et annet formål er å styrke norskopplæringen og bruken av norsk. Flyktningen vil kunne bruke Tromsø Røde Kors og guiden som referanse etter endt deltakelse i prosjektet.
 
Guiden vil kunne dele sin kunnskap om det å bo i Norge og Tromsø, samtidig som guiden vil lære om flyktningens bakgrunn og kultur.
 
2. Rekruttering
Flyktningene rekrutteres gjennom samarbeid med kommunens flyktningkontor (Flyktningtjenesten). Guidene rekrutteres gjennom bruk av media, plakater og oppslag. Det kreves ingen forkunnskaper å være guide. Alle som bor i Tromsø anses å ha kunnskaper om det norske samfunnet, om utdanning, arbeidsliv og fritidsliv i Tromsø.
 
Hver flyktning får tildelt en guide i minimum 9, maksimum 12 måneder.Guiden og flyktningen kobles sammen i forhold til bakgrunn, familiesituasjon eller interesser. Både flyktning og guide deltar på frivillig basis, men minimum innsats vil være 2 timer pr uke. Guide og flyktning skal sammen legge opp de ukentlige møtene og inngå forpliktende avtale med Tromsø Røde Kors om deltakelsen i prosjektet.

3. Organisering av prosjektet i Tromsø
Det er opprettet en styringsgruppe bestående av leder i Tromsø Røde Kors, en representant for Tromsø kommune/flyktningkontoret og en representant for Troms Fylkeskommune v/kontaktutvalget mellom flyktninger og Troms Fylkeskommune.

Tromsø Røde Kors har det daglige ansvaret for prosjektet ved ansatt koordinator for 1 år.

4. Hva kan guider og flyktninger gjøre i lag
Bygge sosiale nettverk, gå på kafe, ta en spasertur eller fisketur, gå på besøk til, offentlige etater, drive idrett i lag, snakke om arbeidsliv, jobbsøking og utdanningsmuligheter, snakke om oppdragelse av barn i de ulike land, gå på kino, gå på biblioteket, lese norske aviser sammen.

På årsbasis har Flyktningeguideprosjektet omlag 44 registrerte guider.

5. Felles møter
En gang i måneden arrangeres ett felles møte for alle flyktninger og guider sammen med andre interesserte. Medlemmer deltar også i felles arrangementer, skiturer, bussturer osv.

6. Evaluering av prosjektet
Deltakerne bidrar med evaluering av prosjektet. Prosjektet er evaluert etter 3 måneder. Mange av guidene opplever at flyktningen de guider viser utvikling i språkkunnskap og kommuniserer bedre etter at de har vært sammen en tid. De aller fleste synes at flyktningeguideprosjektet er et bra prosjekt, og er positive til Røde Kors sin rolle.

7. Utfordringer
En betydelig utfordring er mangel på mannlige guider. Nesten alle kvinnelige flyktninger får guider, mens de fleste mannlige flyktninger måte vente lenge. Ellers skjer det koblinger på jevne mellom rom, samtidig som noen koblinger har blitt avsluttet av personlige grunner hos guide og flyktningen.

8. Samarbeid med lokale krefter
Fra begynnelsen har lokale offentlige myndigheter, -organisasjoner og –media vært positive overfor flyktningeguideprosjektet. Særlig vil vi nevne at Tromsø kommune, med ordføreren i spissen, har visst interesse og engasjement. Tromsø Røde Kors samarbeider nært med flyktningkontoret, både når det gjelder rekruttering av flyktninger, styringsgrupperepresentant, og tolking og oversetting. Voksenopplæringen (for norskkurs) har også vært viktig samarbeidspartner. Målet er fortsatt å skape flere koblinger mellom flyktninger og guider og dermed bidra til noen positive o pplevelser mellom nordmenn og innvandrere.

Kontaktadresse: Tromsø Røde Kors, Jonas Liesgt. 31, 9009 Tromsø
Telefon: 77 61 36 61
Telefaks: 77 61 21 30
E-post: troms-ro@online.no

 

Les også:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen