Nåværende gebyrforskrifter med tilhørende leveringsvilkår ble gjort gjeldende fra 01.01.2004. Det jobbes nå med oppdatering av disse forskriftene. Overgang til en todelt modell vil bli vurdert. Dette betyr at selv om man installerer vannmåler vil en del av gebyret være fast. Dette vil igjen påvirke hva som er mest lønnsomt for deg som privathusholdning – kvadratmeter avhengig pris eller vannmåler.

De eksakte priser for det enkelte år vedtas av kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember måned. 
Priser vann og avløp
Vannmåler skjema

Viktige momenter ved forskriftene

  • Den enkelte boligabonnent står fritt til å velge årsgebyr basert på stipulert forbruk (kvadratmeter relatert) eller etter målt forbruk. Hva som lønner seg er avhengig av forbruk i forhold til boligens størrelse. For andre abonnementer/næringsabonnenter skal årsgebyr regnes etter målt forbruk.
  • Tilknytningsgebyr settes likt for alle abonnenter, og skal kun betales ved første gangs tilknytning på eiendommen. På lik linje med de øvrige gebyrene, er det kommunestyret som bestemmer størrelsen på tilknytningsgebyret. Kravet er imidlertid at man ikke kan ta høyere gebyr enn tjenesten koster.
Selvkostprinsippet er styrende for beregning av gebyrnivået. Dette prinsippet betyr at gebyrene skal dekke kommunens utgifter til vannbehandling og avløpshåndtering, men kan ikke overstige det tjenesten koster. Disse utgiftene består dels av driftskostnader og dels av kapitalkostnader. Det betyr også at eventuelle overskudd/underskudd skal settes på fond og avregnes mot gebyrer innen 3-5 år etterpå.


Sammenligning med andre kommuner
Gebyrnivået i Tromsø kommune ligger nært opptil gjennomsnittet i Norge sammenliknet med de kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. 
 

> Til forsiden