Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller fler og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig, må du ha godkjenning av kommunen. Godkjenningen gjelder krav i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Ønsker du nærmere opplysninger tar du kontakt med:

Rådgiver i miljørettet helsevern Monica Kvaal Bergland, telefon 77 79 07 14
Rådgiver i miljørettet helsevern Mona Yri, telefon 77 79 04 85

Kriterier/vilkår

Virksomheten skal ta hensyn til barns helse og trivsel. Det stilles blant annet krav til

  • Lokalenes utforming og innretning 
  • Muligheter for aktivitet og hvile 
  • Rengjøring og vedlikehold 
  • Inneklima
  • Antall barn er tre eller flere (inkludert eventuelle egne barn) 
  • Ukentlig oppholdstid er ti timer eller mer
  • Virksomheten er regelmessig
  • Det tas betalt for tilsynet

Veiledning - hvordan søke om godkjenning

Ta kontakt med kommunen for å få nærmere informasjon om hvordan du skal søke om godkjenning. Søknaden bør inneholde en kort redegjørelse for hvordan virksomheten vil etterleve de ulike bestemmelsene i forskriften.

Kommuneoverlegen i Tromsø kommune har ansvar for godkjenning og tilsyn av dagmammaer etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Det er virksomhetene selv som må sørge for at kravene i forskriften til enhver til er oppfylt. Forskriftens veileder gir utfyllende beskrivelser av kravene.

Ved oppstart av virksomheten skal søknadsskjema (DOC) (PDF) fyllles ut og sendes inn.
 
Godkjenningsprosessen kan være arbeidskrevende for virksomheten. Den lille IK-hjelperen (DOC) (PDF) kan være til hjelp ved utfylling av skjema og utforming av skriftlige rutiner.

Samarbeidspartnere

Foreldre som ønsker dagmamma for sitt barn, har nytte av å vite om en aktuell dagmamma er godkjent av kommunen og eventuelt være pådriver for å fremskaffe en slik godkjenning.