Det er gravemeldings plikt i hele Tromsø kommune, det vil si, alle som skal grave i offentlig eller privat grunn skal søke om tillatelse. Søknaden sendes via kundeportalen.

Graving i offentlige vegarealer og andre offentlige arealer medfører ofte ulemper og økning av risiko for uønskede hendelser, både for trafikanter, naboer, og for den som har ansvar for vedlikehold av det aktuelle arealet. I tillegg vil oppgravingen kunne føre til endringer i konstruksjonen og varig forringelse av arealets funksjonsevne.

Tromsø kommune tillater graving og framføring av ledningsanlegg i sine veg- og trafikkarealer, men setter vilkår til både utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene for graving i kommunale arealer er fastsatt i Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn.

Tromsø kommune ønsker å koordinere grunnarbeider i byen for å redusere graving i veggrunnen. Planlagte gravearbeider over 40 meter og over veg må registreres og godkjennes i KGrav før gravesøknad sendes inn. Mer om koordinering og graving i Tromsø kommune kan leses her (DOC) (PDF).

Tromsø kommune tillater også framføring av ulike typer lednings- og kabelanlegg i park- og friområder. Kommunens krav til arbeidets utførelse på disse arealene er hjemlet i kommunens grunneierrådighet, og reguleres i de avtalene som inngås mellom kommunen og søkeren. Reglene i instruksen er derfor bindende for de som skal grave i kommunale arealer, hvis ikke annet er avtalt gjennom skriftlig avtale.

Ansvarsfordelingen for graving i offentlige arealer

 • Tillatelse til graving i kommunale vegarealer og i park- og friområder gis av Tromsø kommune, Avdeling for Bymiljø - Park og veg.
 • Tillatelse til å grave i riks- og fylkesveger gis av Statens vegvesen
Ved graving på privat eiendom, er det tiltakshavers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser fra grunneier. Det er entreprenørs ansvar og sørge for å sjekke at det er innhentet nødvendige tillatelser før graving starter. Formålet med reglene i instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, samt en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader. Reglene bidrar også til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet. 

Reglene gjelder både planlegging, forberedelser og søknadsutforming. De påpeker også ansvarsforhold mellom lednings- og kabeleier, entreprenør og Tromsø kommune som vegholder og grunneier. Videre angis krav til arbeidsvarsling og sikkerhet, samt tekniske krav til utførelsen. 

Reglene gjelder også for boring eller pressing under veg, og for føring av luftstrekk over eller langs vei.

Hvordan leverere jeg gravemelding?

All innlevering av gravesøknader skal foregår elektronisk. Via kundeportalen kan du registrere gravehenvendelser/arbeidsvarsling/påvisning døgnet rundt.

Hva koster det?

Behandlingskompensasjon pr. 01.01.2016
Graving på privat grunn kroner 605,-
Graving i offentlig areal kroner 1790,-
Godkjenning av skiltplan kroner 316,-

Påvisning og merking av kabelnett

I de tilfellene det er behov for påvisning og merking av kabelnett vil dette bli utført av personell fra Geomatikk. Kommunale ledninger påvises av personell fra Vann og avløp.

Ta kontakt dersom du ønsker informasjon om ledningsnettet tilhørende følgende ledningseiere:
 • Troms Kraft, el-nettet                                                                 
 • Telenor, Canal Digital, kabel-TV, tele- og telefoninett               
 • Fibersameiet Troms, Bredbåndsfylket Troms
 • Broadnet
 • Nordix Data
 • Kvitebjørn Varme                                                               
 • Tromsø kommune, Vann og avløp
 • Tromsø kommune, Bydrift 
 • Signal bredbånd
 • Universitet i Tromsø

Lurer du på noe? Kontakt oss

Generelle spørsmål
Geomatikk AS, telefon: 09146
Åpningstider hverdager: 07.30 - 15.30

Servicetorget i Tromsø kommune, telefon: 77 79 00 00

Spørsmål om graving i veg med tilhørende sideareal
Ingeniør Trond Myhre, telefon 77 79 14 08/ 970 13 500

Spørsmål om vann og avløp
Knut Jacob Lind, Vann og avløp, telefon 904 76 012
Erik Somby Iversen, Vann og avløp, telefon 905 12 426