Visjon: Alle er unike

Vi vektlegger viktigheten av individuell tilpasning i den daglige omsorgen for barna, slik at hvert enkelt barn skal få gode lærings- og danningsmuligheter. Vi gjør vårt beste for å skape rom for at både barn og voksne skal kunne utvikle gode selvbilder og god selvfølelse, slik at alle får oppleve at de blir sett, hørt og behøvd. De voksne fokuserer på å gå foran som gode og positive rollemodeller, noe som gjør at vi er kjent for et arbeidsmiljø med glade og engasjerte ansatte. Hos oss er det betydningsfullt at alle trives!

Satsningsområde: Språk/språkstimulering og sunn helse

Vi satser på sunne måltider som gir energi, samt retter oss etter en progresjonsplan som fremmer kropp, bevegelse og helse. Vi har i flere år hatt særskilt fokus på språk og språkstimulering, da vi ser at det er viktig for alle barn at de får en god språkutvikling, samt at personalet bidrar til et godt språkskapende miljø. Hvordan man fungerer sosialt henger ofte sammen med evnen til å kommunisere og uttrykke seg, og ved å bruke språket godt kan barna lettere løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samspill. Vår språksatsing henger derfor sammen med den den overordnede målsettingen vi har på sosial kompetanse.

Om oss og arbeidet vi gjør

I de daglige rutiner jobber vi aktivt med selvstendighetstrening. Barna oppfordres og oppmuntres til å beherske ting selv, i forhold til eksempelvis av/påkledning, matlaging, rydding, renhold og hygiene. Dette gir barna både mestringsfølelse og praktiske evner, samtidig som både fin- og grovmotorikk får best mulig øvelse. 

Klubber og grupper
Hver onsdag er det førskoleklubb og aldersinndelte lekegrupper på tvers av basene. Førskoleklubben drar da enten på tur eller gjør en spesiell aktivitet på huset, mens resterende barn har egne grupper med hobby/lekeaktiviteter på ulike arenaer. Dette sikrer muligheten for at barna kan danne vennskap med jevnaldrende, samt at de får sosialisere uavhengig av hvilken base de vanligvis er på. Førskoleklubben har også vennskapsgrupper med andre barnehager, hvor de barna som skal begynne på samme skole får anledning til å bli kjente med hverandre på forhånd. Sammen med de andre barnehagene i Tromsøya Nord barnehager har vi også månedlige språkgrupper for fremmedspråklige barn, hvorav de med samme morsmål møtes for å leke, synge og snakke sammen – samt høre eventyr bli fortalt på sitt eget språk. Vi har i tillegg et lite kor som øver hver torsdag klokken 9.30-10.00. 

Utforming
Barnehagen selv er utformet med tanke på gode muligheter for alderstilpassede aktiviteter i mindre grupper med barn, og hver base er designet spesielt med tanke på ideelle lek- og læringsmuligheter. Vi har også et stort felleskjøkken, vårt eget bibliotek, et storrom som brukes til fellessamlinger, hinderløyper og skuespill - samt et våtrom på hver fløy som har skiftende bruk; noen ganger et malerom, plutselig et togbanerom, så en butikk eller ei piratskute. Vi er i tillegg den heldige eier av en grillhytte og et stort uteområde, samtidig som vi ligger nær flere naturskjønne tursteder, så barna får ofte benytte seg av mange ulike og spennende omgivelser.
  
Gyllenvang barnehage er sertifisert som Miljøfyrtårn
Dette innebærer at vi systematisk arbeider med miljøtiltak i hverdagen, noe som gjør at barna også blir miljøbevisste. Vi fokuserer på energisparing, avfallshåndtering/resirkulering, gjenvinning/gjenbruk og det å unngå generell sløsing. Gjennom både handling, samtale, lesing og turer lærer vi barna å ta vare på vår flotte natur, samt hvordan best nyte den.

Sosial kompetanse gjennom lek- læring og omsorg

Det å ha tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter, noe som gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle med andre i ulike situasjoner, og utvikles kontinuerlig med andre barn og voksne gjennom handlinger og opplevelser i hverdagen. Alle barn har rett til å møte varierte samspillserfaringer, og det er opp til oss voksne å se til at dette skjer. Barna skal bli utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og det å se andres behov.

Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing, og barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. Vi vet at dannelse av sosial kompetanse krever grensesetting og tydelige rammer, derfor er vi bevisste på å gi barna også dette. Vi ønsker å tilby voksent lederskap som gir dem mulighet til å integrere sunne normer og verdier, samtidig som de utvikler optimale fysiske, psykiske og intellektuelle ressurser. Barnehagens personale har bred kompetanse innen ulike fagområder, og vi jobber for å gjøre hverandre gode. Vi arbeider kontinuerlig med å støtte og fremme både enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter.

Kvello-barnehage
Vi jobber målrettet med forebyggende innsats og er derfor en såkalt Kvello-barnehage. Kvello-modellen har som formål å kvalitetssikre barnehagetilbudet for å kunne iverksette tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig, og er en metode som tilbyr bistand til barn i en fase av en mulig utvikling av vansker. Målet er å få til et tett samarbeid mellom barnehage, skole, foreldre og eventuelt kommunalt hjelpeapparat, slik at barnas behov blir møtt og ivaretatt. Modellen er basert på å kunne benytte kunnskap om beskyttelsesfaktorer, tilrettelegging og trening for å hjelpe barn til god utvikling. Metoden kan også fungere via veiledning av foreldre som en støtte til å utvikle nye forståelser av sine barn, justeringer/endringer i måten de forholder seg til barnet sitt på, og bekreftelse på det samspill de har som er godt for barnet.

Foreldreveiledningsgrupper
Vi er i tillegg sertifisert til å tilby foreldreveiledningsgrupper utarbeidet av ICDP-stiftelsen (International Child Developement Programmes). ICDP er et helsefremmende program for omsorgsveiledning, med målsetning å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle. Programmet er også videreutviklet og tilpasset ulike målgrupper som kan ha særskilte utfordringer knyttet til foreldrerollen. Dette gjelder foreløpig familier med minoritetsspråklig bakgrunn, familier som mottar hjelp fra barnevernet, familier til barn med funksjonsnedsettelser og foreldre i fengsel. ICDP er anerkjent og benyttet av blant annet UNICEF og WHO, og er oversatt til 12 ulike språk.

Pedagogisk plattform og planer

Vi følger fagområdene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Vi jobber også etter følgende planer

Planer og dokumenter

Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.