Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsehuset Tromsø

Helsehuset illustrasjon
Mot tun og hovedinngang.
Helsehuset illustrasjon
Perspektiv sett fra øst.
DJI_0762 hh[1]
Helsehuset sett fra luften.
Like ovenfor Universitetssykehuset Nord-Norge i Breivika bygges nå Helsehuset Tromsø. Her samles kommunens akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og ettervern for psykiatri og rus. Bygget skal inneholde tjenester både før og etter sykehusbehandling til alle innbyggere i Tromsø kommune over 18 år, som har behov for et kommunalt tilbud utover fastlege, legevakt og andre kommunale tilbud - og ikke er innlagt på sykehus.

Derfor blir Helsehuset bygd
Tradisjonelt har kommunen drevet kommunehelsetjenester - og spesialisthelsetjenesten har drevet spesialisthelsetjenester. Den mye omtalte samhandlingsreformen (link til Helsedirektoratet) krever mer samhandling mellom nivåene og har forskjøvet noe ansvar og oppgaver til kommunene. Helsehuset er en del av Tromsøs svar på denne utfordringen.

Kommunehelsetjenesten opplever at kommunen mottar sykere pasienter fra spesialisthelsetjenesten med større behov for behandling og pleie enn tidligere. Helsehuset er  også et tiltak for å imøtekomme denne utfordringen effektivt gjennom å øke kapasitet og kompetanse for å kunne gi god kvalitet på tjenestene mot år 2030.

Helsehuset skal bidra til å utvikle arenaer for samhandling internt, mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og interkommunalt for best mulig å få til sømløse tjenester til det beste for brukerne. Helsehuset vil være øverst tjeneste i den kommunale omsorgstrapp.

Helsehuset skal bidra til å sikre helhetlige bruker- og pasientforløp av god kvalitet.

Slik blir helsetilbudet

Helsehuset vil ha 69 sengeplasser og rundt 140 ansatte fordelt på følgende avdelinger:
* Lindrende avdeling (9 plasser)
* Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) (9 plasser)
* Rehabiliteringsavdeling (9 plasser)
* Forsterket korttidsavdeling (17 plasser)
* Korttidsavdeling (17 plasser)
* Rus og psykiatri (8 plasser)

ØHD (Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold)
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie ved forverring av kjent sykdom eller ved akutt oppstått sykdom. Pasienter behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse og følges opp av sykepleier. Tilbudet skal være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus og gis i inntil 72 timer (tre døgn). Ved behandlingsbehov som en ser strekker seg utover dette overføres pasienten til annet omsorgsnivå. Pasienter som har medisinske behov utover det kommunale tilbudet, eller ved endring i tilstand som det kommunale tilbudet ikke har kompetanse til, overføres til sykehus.

Rehabiliteringsplasser 
Heldøgnstilbud for brukere som trenger omfattende rehabilitering. Det legges vekt på brukerens egen vilje til å gjennomgå rehabilitering. Det tverrfaglige teamet arbeider utadrettet for å sikre oppfølging når brukeren skal videre i systemet eller hjem i egen bolig. 

Rus og psykiatri, inkl. øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)
Tilbud til pasienter med lettere og moderate psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer, ofte i kombinasjon med somatiske plager, der innleggelse er nødvendig for å roe eller avhjelpe en vanskelig livssituasjon.
 
Lindrende behandlingsplasser 
Lindrende behandling må baseres på behov, uavhengig av diagnose, og starte så snart behovet er til stede hos pasienten. For alle sykdomsgruppene skal behandling og omsorg for pasienter i livets sluttfase omfatte både god behandling av grunnsykdommen, og god palliativ behandling og omsorg etter de prinsipper som er nedfelt i nasjonale retningslinjer.

Tilbud til pasienter med uhelbredelig kreftsykdom, pasienter med andre kompliserte lidelser med behov for lindrende behandling og/eller omsorg med kort forventet levetid (Nevrologiske sykdommer, kronisk hjerte-, lunge- og nyresykdom, psykisk utviklingshemming, rusmiddelproblemer og psykiske lidelser).
 
Korttidsplasser i to avdelinger: Forsterket korttid og generell korttid
Tilbud om korttidsplass betyr at det tilbys en tidsbegrenset institusjonsplass. Målet med korttidsplassen er å gjøre en kartlegging av situasjonen, å sikre opptrening, bidra til å skaffe hjelpemidler osv. Hovedmålet er at alle skal komme tilbake til eget hjem etter oppholdet.

Mer om innholdet i bygget

Helsehuset består av åtte sengetun og skal inneholde 69 pasientrom med tilhørende funksjoner. Alle sengetun har postkjøkken for oppvarming/ tilberedning av tilkjørt mat. Helsehuset inneholder også et akutt- /behandlingsrom.  

Andre fellesrom er bl.a. et religionsnøytralt stillerom. Det er også legekontorer og laboratorium i huset. I sørenden av bygget er det et eget ambulansemottak.

Helsehuset er i tre etasjer og fløyene danner et tun. Her er hovedatkomst og en lun hage. Bygget er plassert nordøst på tomten og er plassert slik at det er mulig å bygge et byggetrinn nr. 2 med evt. legevakt på et senere tidspunkt.

Bygningsmassen er på 6300 m². I tillegg kommer uteareal og veg/ parkeringsplasser. Hoveddelen av tomta er flat, men skrår opp mot gang- og sykkelvei i bakkant.

Adkomsten til bygget er fra Hansine Hansens veg mot tannhelsebygget og Barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Vil du jobbe på helsehuset?

Det utlyses en rekke spennende stillinger i Helsehuset fremover. Her har du sjansen til å være med og forme et unikt prosjekt i nasjonal sammenheng fra starten!

Helsehuset skal ha en tverrfaglig bemanningsprofil og gjennomgående ha en høy grad av spesialisering tilknyttet de ulike diagnosespesifikke pasientforløpene. Det skal etableres tverrfaglige, diagnosespesifikke team. Bemanningsprofilen skal også ivareta et forebyggende og helsefremmende perspektiv på pasientforløpet.

Vi er nå på jakt etter engasjerte studenter som er interessert i deltidstilling/ekstravakter utenfor studiet. 
Kontakt:
Kaja Elvan, mobil: 41512522, kaja.elvan@tromso.kommune.no
Thomas Motrøen, mobil: 97125834, thomas.motroen@tromso.kommune.no


Kompetanse og læringsarena
I Helsehuset skal det legges til rette for kompetanseheving og kompetanseoverføring slik at det etableres et større assosiasjons- og utviklingsfelt for fagkompetanse, samt utvikler aktive medarbeidere og et rikere arbeidsfellesskap. Helsehuset skal være en kompetanseorganisasjon bygget på solide prosesser og høy integritet. Det skal legges til rette for at ansatte og pasientnære ledere i sitt virke skal kunne bidra til faglig fornyelse og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudene.

For å skape et helhetlig og godt tjenestetilbud til pasientene skal det satset på tverrfaglige team. Helsehuset skal ha faggrupper som sykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og vernepleiere mfl. som skal jobbe sammen og pasientsentrert om å tilby et godt og variert behandlingstilbud. Helsehuset skal tilrettelegge for tverrprofesjonell samarbeidslæring som læringsform der studenter fra ulike profesjonsutdanninger lærer sammen og får innsikt i andres kompetanse og dermed også bedre forståelse av sin egen, i nært samarbeid med praksisfeltet. Etablerte pasientforløp i Helsehuset ligger til grunn for det kompetansebehov som det til enhver tid vil være behov for. 

Helsehuset skal i sin kompetanseprofil legge til rette for:
 • ledelse av samarbeidspraksiser
 • forståelse for pasientforløp
 • kunnskap om venstreforskyvning av forløp
 • brukerkompetanse
 • diagnosespesifikk kompetanse
 • utnyttelse av kompetanse
 • holdninger og ansvar
Leder i Tromsø kommune skal
 • finne fremtidsrettede løsninger som gjennomføres via åpne og involverende prosesser
 • være forberedt til å ta ansvar og utøve ledelse ved forutsette og ekstraordinære hendelser
​Tromsø kommunes lederkultur bygges på verdibasert ledelse, medarbeiderskap, innovasjon og nyskaping.
 
Medarbeidere
Tromsø kommunes medarbeidere er ansvarlige og selvstendige med innflytelse over egen arbeidssituasjon, og har ansvar og plikter som følge av sin stilling og sitt ansvarsområde.

Medarbeidere i Tromsø kommune
 • viser initiativ og samarbeidsvilje, og utvikler sin kompetanse til beste for tjenesten og virksomhetens mål
 • er profesjonelle og ansvarsbevisste i utførelsen av arbeidsoppgavene
 • er redelig og pliktoppfyllende ovenfor arbeidsgiver
 • er inkluderende og gode arbeidskollegaer
Arbeidsgiverstrategien for Tromsø kommune er vårt redskap for å rekruttere, utvikle og beholde våre ansatte slik at vi når våre mål. Strategien er forankret i våre verdier som er respekt, mot, åpenhet, anerkjennelse og tillit. Disse verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.                                      
 
Organisasjonsdesign
De ulike strukturene (organisasjonsstruktur, funksjoner, roller, møtefora, prosedyrer) skal ses i sammenheng, virke forenklende, ivareta behov for fleksibilitet, og sammen forsterke mulighetene for gode tverrfaglige samarbeidspraksiser. System og teknologi skal legge til rette for koordinering og kommunikasjon i arbeidsprosesser som går på tvers av faglige funksjoner, avdelinger og organisasjoner. Sentral suksessfaktor for Helsehuset er gjennomføringskraft via kvalitet, kompetanse, struktur og samskaping.

Helsehuset skal bygges på Tromsø kommunes visjon «Sammen om et varmt og livskraftig Tromsø». Dette innebærer at vi samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi er inkluderende og skal måte alle med åpenhet og respekt. Vi utgjør en organisasjon som engasjert, kreativ og fremtidsrettet.

Når er det ferdig?

Byggearbeidene for helsehuset ble igangsatt den 14.06.2016. Forut for dette har det vært en samhandlings- og prosjekteringsfase. Arbeidet utføres i totalentreprise av Skanska Husfabrikken A/S. Totalentreprisen skal ferdigstilles 17.07.17, mens utomhusområdene skal ferdigstilles innen 01.10.17. Bygget skal åpne i september 2017.

Hva koster det?

Den vedtatte kostnadsrammen for helsehuset ekskl. tomt er på 310,25 mill kr. 
Helsehuset finansieres gjennom tilskudd fra Husbanken, mva-kompensasjon og kommunalt lån.

Hvor ligger det?

Helsehuset realiseres på ei tomt beliggende innenfor reguleringsplan 0900 datert 21.08.1985. Planen gjelder utbygging av Universitetet og sykehuset i Breivika. Tomta som er på ca 12 mål er ervervet fra Troms Fylkeskommune. Tomta er fradelt av gnr/ bnr 124/102 hvor Tannhelsebygget er lokalisert. Helsehuset er lokalisert nordvest for Tannhelsebygget. Adresse er Hansine Hansens veg 90.

Kontakt

Konstituert enhetsleder:
Sandra Abrahamsen
E-post: sandra.abrahamsen@tromso.kommune.no 
Telefon: 954 69 264

For overordnede spørsmål til prosjektet:
Prosjektleder Jan Erik Johnsen, jan.erik.johnsen@tromso.kommune.no, telefon 977  73 445     
Prosjektleder Frank Dale, frank.dale @nnbk.no, telefon 922 55 455
 
Spørsmål om det som skjer på byggeplassen kan stilles til Skanska Husfabrikken A/S ved prosjektleder kjetil.steinskog@skanska.no, telefon 982 10 128

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: