Hjemmehjelp/praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste.Tjenesten er organisert under hjemmetjenesten og tilbyr nødvendig praktisk hjelp i hjemmet.

Mål
Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Den skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og greie dagliglivets gjøremål, samt forebygge behov for heldøgns botilbud.

Målgruppe
Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp og som er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål, har rett til nødvendig hjelp. Personer som fysisk burde være i stand til å utføre praktiske gjøremål, men som ikke mestrer det av andre medisinsk og/eller psykososiale grunner. Barn som trenger betydelig mer bistand og omsorg enn det som er vanlig for jevnaldrende barn og som overstiger foreldrenes omsorgsevne har samme rettigheter for nødvendig hjelp og opplæring. Hjelp kan ytes av andre årsaker, dersom dette etter en helhetsvurdering synes hensiktsmessig. Personer som ikke kommer inn under kategorien særlig hjelpetrengende, kan ikke påregne tjenester fra kommunen.

Kriterier
Det må foreligge et reelt behov for praktisk bistand.

Pris
Det betales vederlag for tjenesten.

Tjenestetilbud
Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta dagliglivets gjøremål.

Praktisk bistand: Formålet er først og fremst å yte hjelp til oppgaver som er knyttet til alle dagliglivets gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.

Opplæring: Opplæring i dagliglivets gjøremål for å bli selvhjulpen, eller for å vedlikeholde egne ferdigheter. Praktisk bistand og opplæring vil ofte kunne kombineres.

Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester.

Klageadgang
Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er tre uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.