Døgnbasert hjemmesykepleie består av hjelp til personlig stell og pleie, prosesyrebehandling, medisindosering, sprøytesetting, oppfølging og observasjon, tilrettelegging og hjelp ved måltider, veiledning og opplæring i selvhjelpstrening, tilsyn med definert formål, hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre tjenester og akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Mål
Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleien skal være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte. Videre er målet å opprettholde livskvalitet ved at brukerne skal få nødvendig hjelp for å kunne bo i egne hjem så lenge som en ønsker det.

Målgruppe
Personer med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Kriterier
Det må foreligge et reelt behov for hjemmesykepleie.

Pris
Det betales ikke vederlag for hjemmesykepleie. For betalingssatser se lenke til høyre under selvbetjening.   

Tjenestetilbud
Døgnbasert hjemmesykepleie består av hjelp til personlig stell og pleie, prosedyrebehandling, medisindosering, sprøytesetting, oppfølging og observasjon, tilrettelegging og hjelp ved måltider, veiledning og opplæring i selvhjelpstrening, tilsyn med definert formål, hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre tjenester og akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm. 

Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester.

Klageadgang
Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 3 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.