I Tromsø kommune er hjemmetjenesten organisert i resultatenhetene Kvaløya hjemmetjeneste, Nordøya hjemmetjeneste, Omsorgstjenesten Sentrum og Omsorgstjenesten Fastlandet.

Min hjemmetjeneste

Se "Hvilken hjemmetjeneste tilhører du?" for å finne hvilken enhet du tilhører i kommunen.

Mål
Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleien skal være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte. Videre er målet å opprettholde livskvalitetet ved at brukerne skal få nødvendig hjelp for å kunne bo i egne hjem så lenge som en ønsker det.

Målgruppe
Personer med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Kriterier
Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp.

Pris
Se betalingssatser
 
Tjenestetilbud
Tjenesten innbefatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter for eldre, trygghetsalarm, matombringing,  omsorgslønn, søknad om ulike typer institusjonsopphold for eldre.

Nattjenesten betjener kommunens trygghetsalarmer mellom 22.00 og 08.00.

Søknad
Søknad sendes skriftlig på eget Søknadsskjema eller ved muntlig henvendelse til Tildelingskontoret for omsorgstjenester. Søknadsskjemaet kan også fås ved henvendelse til Servicetorget, Tildelingskontoret for omsorgstjenester eller den enkelte hjemmetjenesteenhet.
 
Klageadgang
Det er klageadgang på alle våre vedtak om tjenester. Klagefristen er 3 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.