I Tromsø kommune er hjemmetjenesten organisert i resultatenhetene Kvaløya hjemmetjeneste, Nordøya hjemmetjeneste, Omsorgstjenesten Sentrum og Omsorgstjenesten Fastlandet.

Min hjemmetjeneste

I oversikten Hvilken hjemmetjeneste tilhører du? finner du oversikt over gatenavn og nummer og hvilke omsorgstjenesteenheter/ avdelinger veiadressene tilhører.

Tabellen er søkbar. Velg veinavn i første kolonne, og du vil få opp hvilken avdeling i hjemmetjenesten du tilhører.

Kontakt Hege Elstad på telefon 976 31 519 eller e-post dersom du lurer på noe i forhold til denne oversikten.


Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Videre er målet å opprettholde livskvalitetet ved at brukeren skal få nødvendig hjelp for å kunne bo i egne hjem så lenge som en ønsker det.

Hjemmehjelp tilbys til personer med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenesten innbefatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter for eldre, trygghetsalarm, matombringing,  omsorgslønn, søknad om ulike typer institusjonsopphold for eldre.

Nattjenesten betjener kommunens trygghetsalarmer mellom 22.00 og 08.00.

Pris
Se betalingssatser

Søknad
Søknad sendes skriftlig på eget Søknadsskjema. Søknadsskjemaet kan også fås ved henvendelse til Servicetorget, Tildelingskontoret for omsorgstjenester eller den enkelte hjemmetjenesteenhet.

Det er klageadgang på alle våre vedtak om tjenester. Klagefristen er tre uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.