Innmåling av VA-tiltak
For innmåling av VA-installasjoner godtar Vann og avløp bare koordinatinnmåling fra 1. mars 2008.
Innmålingsdataene i VA-ferdigmelding og sluttdokumentasjon er grunnlaget for kommunens ledningskartverk.   


Hva krever innmåling?

  • Kommunale anlegg
  • Private felles stikkledninger
  • Påkoblingspunkt og stoppekran for stikkledning
      

Målemetode:
Alle punkter skal måles inn med totalstasjon, landmålings-GPS eller annet utstyr som gir tilsvarende nøyaktighet. Dersom det er brukt flere forskjellige målemetoder under arbeidet skal dette komme tydelig frem.

Alle punkter skal måles inn med x-, y- og z-koordinat; målenøyaktigheten i grunnriss skal være 0,10m og i høyde 0,05m. Koordinater skal være basert på UTMEUREF89 Sone 33 koordinatsystem.

Innmåling av ledningsnett:
Koordinatbestemmelse av ledningsnett og komponenter skal foretas fortløpende på åpen grøft. Dette gjelder i hovedsak for:

          A. Knekkpunkter på ledning utenfor kum

          B. Tilknytningspunkter utenfor kum

          C. Tilkoblingspunkter for stikkledninger (vann, spillvann og overvann)

          D. Rene ledningspunkt som måles for å angi ledningens beliggenhet

          E. Kummer. Kotehøyde for lokk og bunn kum

          F. Inn-/utløpspunkt til pumpestasjoner

          G. Inn-/utløpspunkt på renseanlegg

          H. Bekkeinntak

          I.  Utslipp (alle typer)

Alle innmålingsdata skal overleveres i form av en koordinatliste basert på mal Skjema for innmålingsdata (DOC) (PDF) (DOC) (PDF) eller tilsvarende.

Alle data skal leveres både digitalt og i papirform. Digitale innmålingsdata skal leveres i SOSI eller KOF formater.

I tillegg til koordinat må det angi hva slags type punkt som er målt inn. Kummer gis navn bestående av et nummer med henholdsvis forbokstavene V, S, O og F for vannkummer, spillvannkummer, overvannkummer og felleskummer.

Alle punkter, linjer og eventuelle flater som fremkommer i koordinatlista skal gis temakode i henhold til SOSI-standarden fra Statens Kartverk.

Se vedlegg: 9.1.4/9.1.5 Sosi målemetoder og temakoder

Det skal legges ved en skisse/tegning over målearbeidet hvor innmålte ledninger og punkter skal være tegnet inn.
 

Bygninger

Alle kommunaltekniske bygninger og anlegg som føres opp skal måles inn, dersom det ikke på forhånd er foretatt utstikning. For disse koordinatfestes alle byggs hjørner, samt kotehøyde for gulv (første etasje).

Innmålingsdata for bygninger leveres i egen liste.

Målebåndsinnmåling
Målebåndsinnmåling godtas i utgangspunktet ikke. I unntakstilfeller og under visse forutsetninger kan alikevel målebåndsinnmåling godtas. Denne innmålingen skal da på forhånd avtales med Vann og avløp.


For utfyllende informasjon om innmåling og målemetoder, se: 9.3 Innmåling og registrering av ledningsnett i VA-norm
 

Relevante skjema og info: