Innspillsmøte
Tromsø kommunestyre vedtok i sak 4/17 oppretting av integreringsråd. Integreringsrådet skal arbeide for å gjøre Tromsø til et åpent samfunn bygd på toleranse og internasjonal mangfold der flyktninger og innvandrere deltar aktivt og integreres i samfunnet. Se saksfremlegg om opprettelse av integreringsrådet
 
Integreringsrådet skal ha ni medlemmer som oppnevnes av kommunestyret. Seks av medlemmene skal være innbyggere fra andre land og verdensdeler, minst en av disse skal være arbeidsinnvandrer. Disse foreslås av lag, foreninger og andre gjennom en åpen utslysning. Tre medlemmer velges blant medlemmene av Tromsø kommunestyre. Se retningslinger for integreringsrådet.

Alle kan komme med forslag på kandidater til integreringsådet. Forslagene skal begrunnes. I retningslinjene for integreringsådet heter det: " Sammensettingen av rådet skal sikre bredest mulig kompetanse, og at flest mulig av verdensdeler og miljøer er representert. Rådet som sådant, og antallet representater fra de ulike valggruppene, skal være sammensatt med sikte på likestilling mellom kjønnene ."

Innvandrerbefolkninger oppfordres særskilt til å sende forslag på to kandidater - en kvinne og en mann. Forslagene blir unndratt offentlighet. Formannskapet utgjør kommunens valgkomité og innstiller til endelig valg i kommunestyret. 

Forslag om kandidater til integreringsrådet med begrunnelse og CV sendes til Tromsø kommune via
e-post postmottak@tromso.kommune.no

Frist for å sende forslagene er 20. juli 2017.  

For mer informasjon, ta kontakt med Evariste Nshimiyimana på telefon 950 35 418 eller
e-post evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no