Tromsø kommune er vertskommune for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), region Midt- og Nord-Troms. 16 kommuner i Midt- og Nord-Troms, har inngått et samarbeid om interkommunal beredskap for å være bedre rustet til å takle akutte forurensningshendelser på land og på sjø.
 
Klima- og forurensningsdirektoratet har delt Norge inn i 33 regioner, og IUA Midt- og Nord-Troms er region nr 31. Følgende kommuner inngår i vår region: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken.

Kontaktinformasjon

Sekretariat
Brann og redning
Telefon: 77 79 07 05
E-post: iua@tromso.kommune.no
 
Sentralbord (24t): 77 79 07 00
Faks (24 t): 77 79 07 19
 
Leder IUA
Varabrannsjef Tromsø Brann og redning, Kaj Christiansen
Telefon: 77 79 07 02/ 913 60037

 

IUA - Driftsorganisasjon

Bilde1.jpg
IUAs driftsorganisasjon består av:

Leder:                 
representant fra Brann og redning i vertskommunen

Nestleder:         
representant fra eierkommunene (ikke fra vertskommunen)

Medlemmer:   
To valgte representanter fra eierkommunene (ikke fra vertskommunen)

                               Troms politidistrikt

                               Oljeselskapene og industrien

                               Fiskeridirektoratet, region Troms

                               Havnemyndighet

Oljeselskapene og industrien velger selv sin representant.
 

Forurensningshendelser innenfor vårt ansvarsområde og ledes av varabrannsjefen i Tromsø kommune. 
 
Driftsorganisasjonen har videre ansvar for å øve mannskaper og utstyr, for at det foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan samt påse at personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til skadepotensialet i regionen.

Beredskapsplaner - akutt forurensning

Annen informasjon