header til nettsiden sykepleier_668x223.jpg

Jobb i helse
Vi har ulike stillinger i alt fra hjemmetjeneste, sykehjem, rehabilitering, rus/­psykisk helse og til ­tjenester til yngre med sammensatte funksjonsnedsettelser. Tjenesten dekker alle livsløp, fra barn til eldre.

Se alle våre ledige stillinger for sykepleiere:

LEGEVAKTA SØKER LEDER

Legevakta i Tromsø er en kommunal legevakt lokalisert ved UNN. Legevakta er samlokalisert med legevaktsentralen som mottar henvendelser fra Tromsø og 6 nabokommuner. Det planlegges en utvidelse av legevaktsentralen til også å omfatte trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske alarmer. Vi søker en leder med engasjement og stor arbeidskapasitet som vil være med å utforme den framtidige legevakttjenesten. Du har evne til å motivere og legge til rette for tett samarbeid blant medarbeidere og andre samarbeidspartnere.
Søknadsfrist 20/8 Søk på stillingen som leder for legevakta her


AVDELINGSLEDER LINDRENDE AVDELING - HELSEHUSET
Helsehuset Tromsø samles kommunens akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og etterbehandling for psykiatri og rus.

Helsehuset Tromsø skal
• tilby tjenester både før, etter og i stedet for sykehusbehandling
• være et verktøy for å forebygge og behandle tidligere, og bidra til å sikre helhetlige bruker- og pasientforløp av god kvalitet
• legge til rette for bedre samhandling mellom kommunale tjenester, mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og interkommunalt
• være en tverrfaglig kompetanse- og læringsarena for ansatte og helse- og sosialfaglige studenter/elever fra ulike utdanningsinstitusjoner
Søknadsfrist 1. august - Søk på stillingen som avdelingsleder Lindrende Helsehuset her.


SYKEPLEIERE TRUDVANG BARNEBOLIG
Trudvang barnebolig er en bolig for seks fastboende barn med utviklingsforstyrrelser. Barneboligen er under bygging og skal stå ferdig i oktober 2017. Vi er i gang med forberedelsene til den nye boligen og søker nå etter fire sykepleiere; 3 i todelt turnus og 1 nattstilling. Vi søker deg som er engasjert og omsorgsfull og har lyst til å jobbe med barn og ungdom. 
Vi oppretter følgende faste sykepleierestillinger: 
3 x 100 % stilling, turnus med dag- og aftenvakter, samt hver 4. helg, langvakter 
1 x 85% natt
Søknadsfrist 20. august - Søk på sykepleierstillingene på Trudvang barnebolig her

AVDELINGSLEDER HJEMMETJENESTEN - OMSORGSTJENESTEN FASTLANDET
Ved Sone 1 er det ledig et vikariat i 100 % stilling som avdelingsleder - med mulighet for fast tilsetting. Vikariatet vil gjelde frem til høsten 2018. Sone 1 har et geografisk område fra Oldervik - Lunheim. Vi ser etter avdelingsleder som vil være med på å utvikle hjemmetjenesten. Avdelingsleder må ha evne til å motivere og legge til rette for samarbeid innenfor egen avdeling og i enheten. Avdelingsleder skal bidra til å skape en kultur for læring, forbedring og bygge en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.

Vi søker etter sykepleier med variert klinisk praksis og relevant videreutdanning. 
Søknadsfrist 18. august - Søk på stillingen som avdelingsleder her

Vernepleier/sykepleier til Botiltak Kirkegårsveien
 - Rus- og psykiatritjenesten
Kirkegårdsveien er et botiltak for en bruker med sammensatte utfordringer innen psykiske lidelser og 
utviklingsforstyrrelser. Vi søker 2 sykepleiere/vernepleiere med hjerte for å jobbe miljøterapeutisk og langsiktig. Her skal du i et tverrfaglig team jobbe tett med bruker og bidra til mestring av eget liv. Empowerment og recovery er viktige verktøy i det miljøterapeutiske arbeidet. Bruker bor i egen leilighet.
Søknadsfrist 20. august Søk på stillingen som vernepleier/sykepleier

Miljøterapeut på natt i Botiltak Kirkegårsveien - Rus- og psykiatritjenesten
Kirkegårdsveien er et botiltak for en bruker med sammensatte psykiske helseutfordringer. 
Vi søker 2 nattvakter som liker å jobbe med mennesker med varierte utfordringer samt bidra til å øke mestring i eget liv. Her skal du i et tverrfaglig team jobbe tett med bruker og bidra til at bruker får en meningsfylt tilværelse og trygge rammer. Bruker bor i egen leilighet og vi driver miljøterapeutisk arbeid opp mot dette.
Søknadsfrist 23. juli Søk på stillingen som miljøterapeut
Sykepleier natt - Sør-Tromsøya sykehjem
Vi har ledig 2 faste stillinger som sykepleiere på natt med en stillingsprosent på 80% og 70%.
Søknadsfrist 14. juli Søk på stillingen som sykepleier

Psykiatrisk sykepleier ved avdeling for rusarbeid og psykisk helse - Helsehuset Tromsø
Helsehuset Tromsø har ledig 2 stillinger som PSYKIATRISK SYKEPLEIER i 100 % fast stilling ved AVDELING FOR RUSARBEID OG PSYKISK HELSE 
Avdelingen skal gi et tverrfaglig behandlingstilbud for personer med helseutfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus. Mestringsfokus og Recovery vil være en del av avdelingens grunnlagstenkning og reel brukermedvirkning vil stå sentralt. Tilbudet skal sikre det individuelle hjelpebehovet i pasientsituasjonene i de ulike forløpene. Gjennom aktiv miljøterapi, god kartlegging, koordinering og planlegging av videre oppfølgingstilbud skal avdelingen bidra til å gi den enkelte bruker en mulighet til å øke sin livsmestring. Avdelingen vil ha et utadrettet fokus der brukerens individuelle behov for tilrettelegging og oppfølging vektlegges i samarbeid med andre også utenfor Helsehuset. Avdelingen vil ha ca. 10 hjemler. 
Behandlingen består i hovedsak av miljøterapi, støttesamtaler, medikamentell terapi og nettverksarbeid. Det er en målsetning at den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket. 
Tjenesten skal inngå som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene i forløpene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 
Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.

Søknadsfrist 1. august Søk på stillingen som sykepleier

Sykepleier ved forsterket korttidsavdeling - Helsehuset Tromsø
Helsehuset Tromsø søker nå 12 SYKEPLEIERE, i 100 % fast stilling til FORSTERKET KORTTIDSAVDELING 
Tilbud mellom en seng i tradisjonell primærhelsetjeneste og en seng på sykehus. Tilbud før, i stedet for eller etter sykehusbehandling. Det kan omfatte pasienter som gjennomgått omfattende kirurgisk eller medisinsk behandling for ulike helsetilstander – og som på grunn av dette er i behov av særlig oppfølging, overvåkning og behandling. Målet med tilbudet er at det skal være tidsavgrenset før viderebehandling eller oppfølging i eget hjem, sykehjem eller sykehus. Avdeling skal ha høy kompetanse og god tilgang til legetjenester, samt andre helsefaglige tjenester. Avdelingen vil ha 17 senger og ca.22 årsverk med spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. 
Som sykepleier i Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling. Tjenesten skal inngå som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 
Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.
Søknadsfrist 1. august Søk på stillingen som sykepleier

Sykepleier ved korttidsavdeling - Helsehuset Tromsø
Helsehuset Tromsø søker nå 8 SYKEPLEIERE, i 100 % fast stilling til KORTTIDSAVDELING 
Korttidsavdelingen, etterbehandling innebefatter plasser for korttids utredning og behandling. Sengene kan være et tilbud for pasienter som utskrives fra sykehus – med behov for ytterligere behandling og pleie før hjemreise. Ordinær korttidsseng omfatter pasienter med mindre komplekse problemstillinger, som kan komme fra eget hjem eller fra sykehus – for utredning og behandling, eller i påvente av hjemreise eller sykehusinnleggelse. Målet med tilbudet er at det skal være tidsavgrenset før viderebehandling eller oppfølging i eget hjem, sykehjem eller sykehus. Avdelingen vil ha 17 senger og ca. 20 årsverk med sykepleiere og helsefagarbeidere. 
Som sykepleier i Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling. Tjenesten skal inngå som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 
Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.
Søknadsfrist 1. august Søk på stillingen som sykepleier

Nattsykepleier/vernepleier ved avdeling for rusarbeid og psykisk helse - Helsehuset Tromsø
Helsehuset Tromsø søker nå 1 NATTSYKEPLEIER / VERNEPLEIER i 60 % fast stilling og 1 NATTSYKEPLEIER / VERNEPLEIER i 80 % fast stilling ved AVDELING FOR RUSARBEID OG PSYKISK HELSE, med mulighet for opptil 100% med A/D vakter. 
Avdelingen skal gi et tverrfaglig behandlingstilbud for personer med helseutfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus. Mestringsfokus og Recovery vil være en del av avdelingens grunnlagstenkning og reel brukermedvirkning vil stå sentralt. Tilbudet skal sikre det individuelle hjelpebehovet i pasientsituasjonene i de ulike forløpene. Gjennom aktiv miljøterapi, god kartlegging, koordinering og planlegging av videre oppfølgingstilbud skal avdelingen bidra til å gi den enkelte bruker en mulighet til å øke sin livsmestring. Avdelingen vil ha et utadrettet fokus der brukerens individuelle behov for tilrettelegging og oppfølging vektlegges i samarbeid med andre også utenfor Helsehuset. Avdelingen vil ha ca. 10 hjemler. 
Behandlingen består i hovedsak av miljøterapi, støttesamtaler, medikamentell terapi og nettverksarbeid. Det er en målsetning at den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket. 
Tjenesten skal inngå som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene i forløpene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 
Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.
Søknadsfrist 1. august Søk på stillingen som sykepleier

Nattsykepleier ved avdeling for øyeblikkelig hjelp døgopphold - Helsehuset Tromsø
Helsehuset Tromsø søker nå 2 NATTSYKEPLEIERE i 80 % fast stilling og 1 NATTSYKEPLEIER i 60 % fast stilling til AVDELING FOR ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD, med mulighet for 100 % med A/D vakter. 
Avdelingen har 9 senger og skal ivareta kommunens sørge for ansvar for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til (Helse- og omsorgsloven § 3-5). Dette danner grunnlaget for «i stedet for» sykehusbehandling. Avdelingen vil ha ca.13 årsverk med spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Tilbudet skal være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus. Det allmennmedisinske innholdet i tilbudet ivaretas av ØHD overlege i 100 % stilling. 
Som sykepleier i Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling. Tjenesten skal inngå som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 
Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.
Søknadsfrist 1. august Søk på stillingen som sykepleier

Nattsykepleier ved lindrende avdeling - Helsehuset Tromsø
Helsehuset Tromsø søker nå 1 NATTSYKEPLEIER i 60% fast stilling og 1 NATTSYKEPLEIER i 80 % fast stilling til LINDRENDE AVDELING med mulighet for opptil 100 % med A/D vakter. 
Lindrende avdeling har 9 sengeplasser og skal gi lindrende behandling som omfatter tjenester som aktiv behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventa levetid. 
Et palliativt tilbud har faglig kompetent personell for å drive avansert lindrende behandling og pleie. Det forutsettes et tett samarbeid med palliative enheter i sykehus og hjemmetjeneste. Avdelingen vil ha ca. 13 årsverk med spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. 
Som sykepleier i Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling. Tjenesten skal inngå som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene i forløpene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 
Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.
Søknadsfrist 1. august Søk på stillingen som sykepleier

Nattsykepleier ved forsterket korttidsavdeling - Helsehuset Tromsø
Helsehuset Tromsø søker nå 1 NATTSYKEPLEIER i 60 % fast stilling og 1 NATTSYKEPLEIER i 80 % fast stilling til FORSTERKET KORTTIDSAVDELING, med mulighet for opptil 100 % med A/D vakter. 
Tilbud mellom en seng i tradisjonell primærhelsetjeneste og en seng på sykehus. Tilbud før, i stedet for eller etter sykehusbehandling. Det kan omfatte pasienter som gjennomgått omfattende kirurgisk eller medisinsk behandling for ulike helsetilstander – og som på grunn av dette er i behov av særlig oppfølging, overvåkning og behandling. Målet med tilbudet er at det skal være tidsavgrenset før viderebehandling eller oppfølging i eget hjem, sykehjem eller sykehus. Avdeling skal ha høy kompetanse og god tilgang til legetjenester, samt andre helsefaglige tjenester. Avdelingen vil ha 17 senger og ca.22 årsverk med spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. 
Som sykepleier i Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling. Tjenesten skal inngå som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 
Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.
Søknadsfrist 1. august Søk på stillingen som sykepleier

Sykepleiere i fast 100 % stilling - Omsorgstjenesten Fastlandet
Hos oss blir du en del av vårt supre team og tatt godt i mot. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, og vi ønsker deg som også bidrar med godt humør og gode forslag til løsninger. Vi har en travel hverdag, men den er aldri kjedelig. 

Vi har ledig to faste 100% - stillinger ved sone 2, og ved sone 3 har vi ei fast 100% - stilling ledig som sykepleier. Stillingene er i turnus med jobb dag/aften og hver 3. helg. Sone 2 dekker et geografisk område fra Krokenelva til Tromsdalselva og Sone 3 dekker et geografisk område fra Tromsdalselva - Pyramiden
Søknadsfrist 4/8 - Søk på stillingen som sykepleier i hjemmetjenesten her