Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Karveslettlia barnehage

Karveslettlia barnehage er en privat barnehage. De har som hovedmål å skape et miljø preget av: Trygghet, trivsel, glede og humor. Dette er tanker som ligger i bunnen for den konkrete jobbingen på den enkelte avdelingen. Målet skal gjenspeiles i både rutinesituasjoner og temaarbeidet i barnehagen. Hovedmålet blir splittet i delmål som tilpasses den enkelte avdeling, og bidrar til å ivaretar barnas behov og forutsetninger utifra alder, utviklingsnivå og barnegruppa som helhet.
Les mer på karveslettlia.vigilo.no
380017

Hva betyr LØFT?

LØFT betyr ”Løsningsfokusert tilnærming”. Det er en forståelsesmodell og tenkemåte, som fokuserer på holdninger, væremåte og språk. LØFT består av noen læresetninger og trossetninger som vi er bevisste på i vår jobb med hverandre og barna. Kort sagt handler det om å rette fokus mot det som er positivt og det som virker. Vi er opptatt av det barna får til og mestrer, for å forsterke dette. 
Vi tror at dette styrker barnas positive selvbilde, og forsøker å flette LØFT inn i alt vi jobber med.

Reggio Emilia-inspirert barnehage

Vi er en Reggio Emilia-inspirert barnehage, og ser på barna som kompetente mennesker med kraft og ressurser. Det betyr at vi som voksne undrer oss sammen med barna, og arbeider med deres teorier og arbeidsmåter. Reggio Emilia er en pedagogisk filosofi. Det er ikke en metode, men en måte å tenke på. Denne filosofien startet i Italia og har dialog og demokrati som drivkraft.

Vi har hele tiden barnegruppa som utgangspunkt for hvilke valg vi tar, altså har vi tro på deres evner og muligheter. Å la barn medvirke betyr ikke at alle skal få gjøre som de vil, men at vi respekterer hverandres meninger og ulike måter å tenke på. Ved at vi som voksne er anerkjennende overfor barna vil de føle seg sett og hørt, og de vil bli mer delaktige ved å føle at de sier betyr noe. Dette kan igjen legge utgangspunkt for videre prosjekter. Bildedokumentasjon er et fint hjelpemiddel for å vise hvordan prosjektet har utviklet seg til det endelige resultat.

Om lek i barnehagen

Leken er barnas hovedaktivitet og vil derfor være det mest grunnleggende og det viktigste som skjer i hele barnehagevirksomheten. I leken får barna mulighet til å bearbeide sine opplevelser, erfaringer og inntrykk som igjen er med på å gi de en forståelse om omverden. Leken har også en stor betydning for barnas læring blant annet språklig, emosjonelt, sosial, motorisk og kognitivt. Derfor er det viktig at de voksne viser respekt for leken og at det settes av rom og tid for lek både ute og inne. Samtidig som vi skal gi barna anledning til alenelek, syns vi det er viktig at vi voksne er til stede i leken.

Kokk i barnehagen for kvalitet i kostholdet

Vi ønsker å tilby variert og næringsrik mat til barna i barnehagen og har derfor ansatt kokk. Frokost, lunsj og frukt serveres hver dag. Barna trenger ikke å ha med matpakke. 
Kjosen barnehage har kokk 2-3 dager per uke. Vi jobber for å servere variert og næringsrik mat også når vi er på tur.

Formålet med mat og måltider i barnehagen, er at barna får et mattilbud som er ernæringsmessig riktig sammensatt og servert i trivelige omgivelser. Vi skal tilby måltider som fremmer barnas helse, læring, trivsel og medvirkning. Barna deltar i matlagningen. De kutter grønnsaker, rører i gryter, baker brød, hjelper til med opprydding og lignende.

Aktive for å forebygge mobbing

Tromsø kommune har i 2014 vedtatt «Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler» med hovedmålsettingen; «Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og handlinger verken fra andre barn, medelever, personalet eller lærere.» I Kjosen barnehage skal alle ansatte være aktive i arbeidet for å skape og opprettholde et godt og mobbefritt læringsmiljø i barnehagen. Personalet skal vite at barns trivsel er voksnes ansvar. Vi skal derfor jobbe med:

  • Vektlegging av personalets ansvar for å være aktive, undersøkende og tydelige i sin yrkesutøvelse
  • Målbevisst arbeid med sosial kompetanse i barnegruppene og i personalgruppene
  • Å øke de ansattes kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing
  • Å få til et godt samarbeid med foreldre i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing

Vår handlingsplan mot mobbing og for styrking av sosial kompetanse

Vennskapsgrupper – forberedelse til skolestart

Våre barnehager har i flere år samarbeidet med de andre barnehagene i området Kaldfjord -Slettaelva om et tilbud til barn som begynner på skolen kommende høst. Målet er at barna skal ha knyttet kjennskap og vennskap som blir viktige for deres nye arena, skolen. Barna møtes i grupper, etter hvilken skole de skal begynne på. Gruppene møtes 8 ganger fra januar - mai (annenhver onsdag). Tilbudet gis også til barn som ikke har plass i barnehage.

Kontakt nærmeste barnehage eller fagleder i Slettaelva barnehage for å få vite mer: randi.lise.groholt@tromso.kommune.no

Samarbeid med foreldre

Samarbeidsutvalget er det organet som skal sikre og jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager må ha et samarbeidsutvalg (jf. § 4 lov om barnehager). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget godkjenner årsplanen og uttaler seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeids-utvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget blir valgt på første foreldremøte på høsten hvert år.
SU-representanter 2015-2016:
Bjørnsletta: Kristine Hansen (mor til Serine), Kristinaeh-87@hotmail.com, 416 68 788
Sjurelva: Hege Wanner (mor til Erik), hwanner@online.no, 404 54 677
Fiskøya: Emma Nyland (mor til Herman), emmawater@hotmail.com, 988 86 548
Gåsvær: Marianne Aasen (mor til Elea), fruaasen@gmail.com, 905 82 896