Tromsø kommune har behov for flere kommunale utleieboliger. Det er avsatt betydelige midler til formålet og Tromsø kommune ber i den forbindelse om tilbud på kjøp av og/eller tilvisningsrett til ordinære boliger integrert i ordinære bomiljø:
 • To- roms leiligheter
 • Tre- roms leiligheter
Tromsø kommune ønsker tilbud på boliger fra utviklere og utbyggere av boligprosjekter, gjerne før salgsstart. Kommunen ønsker med dette å bidra til å utløse flere boligprosjekter, samtidig som flere kommunalt disponerte boliger integreres i ordinære bomiljø. Boligene kan være i nybygg, men boliger i rehabiliteringsprosjekter er også aktuelt. 

Tilbud sendes Tromsø kommune fortløpende. For øvrig vil Tromsø kommune vurdere kjøp av offentlig annonserte boliger etter behov. 

Hva er tilvisningsrett

Ved avtale om tilvisningsrett kan utbygger etter søknad få fullfinansiert prosjektet med gunstig grunnlån fra Husbanken. En tilvisningsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til utleier, mens den enkelte leiekontrakt inngås mellom utleier og boligsøker. For mere informasjon om hva tilvisningsavtaler er, og finansieringsmuligheter, se husbanken.no

Om kommunale utleieboliger

Tromsø kommune eier og disponerer vel 1100 utleieboliger. Boligene leies av husstander med behov for bistand til å skaffe seg et eget bosted, og husleienivået må være håndterbart for leietaker. Det er sterkt behov for å øke tilbudet av utleieboliger, og kommunen har avsatt betydelige midler til formålet i gjeldende økonomiplanperiode. 

Kommunens vurderingskriterier ved kjøp/avtale om tilvisningsrett

 • Pris pr boenhet: spesifisert om tilbudet er med eller uten parkering.
  • Prinsippet om kostnadsdekkende husleie gjelder, slik at husleienivået ikke må være høyere enn at det kan betjenes av Boligkontorets leietakere.
 • Eieform: Ved kjøp er det ønskelig med borettslag fremfor selveier
 • Integrering: Inntil 20 % kommunalt disponerte boliger pr prosjekt/borettslag ved kjøp, inntil 30 % ved avtale om tilvisningsrett  
 • Beliggenhet: Innenfor bybussringen, ønskelig med god spredning av kommunale boliger i bydelene
 • Leilighetsstørrelser: 2-roms fortrinnsvis 30-50 m2, 3-roms fortrinnsvis 40-60 m2
 • Utforming: Ordinær utforming i samsvar med TEK 10
 • Merverdi: Ønskelig med kjøp/tildelingsrett som medfører realisering av flest antall boliger totalt sett i prosjekter for det generelle boligmarkedet, herunder kommersielle seniorboligprosjekter og rene utleieprosjekter
 • Fremdrift: Overtakelse så tidlig som mulig
 • Gode bokvaliteter: God planløsning, robuste materialvalg, trygt bomiljø etc

Dokumentasjonskrav

Tilbudet skal inneholde:
 • Hvor mange boenheter som tilbys, størrelsen oppgitt i m2, og om p-plass er inkludert
 • Pristilbud:
  • Ved kjøp: Pristilbud pr boenhet,
   • Borettslagsleiligheter: Innskudd, omkostninger, andel fellesgjeld og lånebetingelser, husleie pr mnd med hvilke poster som omfattes
   • Selveier: Kjøpesum, omkostninger, evt fellesutgifter pr mnd med hvilke poster som omfattes
  • Ved tilvisningsrett: Tilbudt leiepris pr mnd, hva som inngår i denne og om det er ønskelig med finansiering fra Husbanken
 • Adresse/lokaliseringskart, prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan, situasjonsplan, planløsning, fasadetegning, leiligheter som tilbys og deres konkrete plassering i bygget.

Forbehold

Tromsø kommune forbeholder seg retten til å se bort fra ethvert tilbud, og tar forbehold om tilskuddsmidler/finansering fra Husbanken.

Har du spørsmål?

Behovet for anskaffelse av boliger ble kort presentert på Byggebørsen arrangert av Næringsforeningen 26. januar 2016, samt i et dialogmøte med boligbransjen 4. februar 2016 arrangert av Tromsø kommune i samarbeid med Fagråd bolig nedsatt av Næringsforeningen i Tromsøregionen. Det vises for øvrig til tidligere informasjons- og dialogmøter vedrørende boligutfordringene i kommunen. For mer informasjon om kommunens boligpolitikk se Boligpolitisk handlingsplan
 
Nærmere opplysninger om boliganskaffelsene fås ved henvendelse til:

Slik leveres tilbudet

Tilbud kan leveres per e-post til elisabeth.einarsbol@tromso.kommune.no eller post til Tromsø kommune, Utbyggingstjenesten v/Elisabeth Einarsbøl, pb 6900, 9299 Tromsø

Nærmere opplysninger om levering av tilbudet kan fås ved henvendelse til Elisabeth Einarsbøl, jurist Utbyggingstjenesten, på ovenfor nevnte e-postadresse.