Veinettet i Norge er delt i fire kategorier. Staten har ansvaret for riksveier, fylkeskommunene for fylkesveier, kommunene for kommunale veier og private for private veier.

I Tromsøer det rundt 420 kilometer kommunal vei som er åpen for biltrafikk. I tillegg kommer 14 km gang- og sykkelveier, samt fortau ved en del av kjøreveiene.

Ønsker du å finne ut om en vei er kommunal eller ikke, kan du gå inn på kommunens elektroniske kartløsning og gjøre følgende: Søk på veinavn og en tilhørende adresse. Klikk så på adressen,  du får da opp denne eiendommen på kartet. Klikk deretter på informasjonsikonet merket "i", og klikk så på selve veien i kartet. Du skal da få opplysninger om veiens kategori.