Kommunalt lærings- og mestringssenter (DOC) (PDF) er tilknyttet rehabiliteringstjenesten og skal drive forebyggende og helsefremmende lavterskel aktiviteter. En av hovedoppgavene er gruppebasert opplæring.

Et av formålene med opplæringen er at personer som har en kronisk, langvarig sykdom/ funksjonsnedsettelse og deres nærmeste skal tilegne seg kunnskaper for å leve med situasjonen og mestre hverdagen. Hovedfokus er kols, kreft, overvekt, diabetes og psykisk helse. Tilbudene relateries i stor grad til samhandlingsreformens og Folkehelselovens intensjoner om tilbud nær der individet lever og bor, og skal sees i en helhetlig tiltakskjede.

Aktivitetene skjer i hovedsak ved Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter, Seminarbakken 1

Koordinator Cathrine Kristoffersen
Telefon: 77 75 79 30/ 416 60 937
E-post: kommunalt.lms@tromso.kommune.no

Hjemmeside www.tromso.kommune.no/LMS

Fortløpende tilbud etter behov

Under planlegging

  • Motiverende endringsprosessarbeid i grupper for overvektige
  • Mestingskurs for nærpersoner til hjerneslagrammede
  • Møteplass for barn og unge som pårørende
  • Livslyst Cafe