Bakgrunn for kontroll
Tromsø kommune, Vann og avløp ble i 2006 delegert myndighet til å forvalte Forurensingsforskriftens kapitler 11-15 som omhandler avløp.

Utdrag fra Forurensingsforskriften:

§ 11-1. Formål
Formålet med kapittel 11 til 15B er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann.

Forurensingsforskriften er utgitt av KLIF.

Med bakgrunn i det ansvar det ligger i å forvalte dette, har Vann og avløp startet kontroll av private avløpsanlegg. Kontrollen/kartleggingen skal gi Vann og avløp en oversikt over hvert enkelt anlegg tekniske tilstand og hvordan avløp fra anlegget påvirker lokalmiljøet. I tillegg kontrolleres det om anlegget er registrert riktig med hensyn på avløpsgebyr.
 

Gjennomføring av kontroll
Sommeren 2008 startet Vann og avløp opp kontroll av private avløpsanlegg i distriktet. Alle registrerte anlegg på strekningen Hillesøy til og med Larseng ble da kontrollert. I 2009 har vi kartlagt hele fastlandstromsø. 2010 vil vi kartlegge resten av øyene.

Kontrollen foregår samtidig med ordinær tømming av slamavskiller. Avløpsanlegget og antall husstander som er tilknyttet registreres, tankens tekniske tilstand og utløpet fra slam-/septiktank kontrolleres. Alle anlegg blir koordinatfestet med GPS og dokumentert ved foto.

Denne dokumentasjonen vil gi oss et oppdatert kartverk og register som igjen vil gjøre at vi kan gi en langt bedre service ovenfor våre kunder og på sikt et renere lokalmiljø i distriktet.

Eieren(e) av kontrollert anlegg belastes med kontrollgebyr.

Pålegg om utbedring
I forlengelsen av kontrollen, vil Tromsø kommune Vann og avløp gi pålegg til eiere av privat avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller forskriftene.

Da det er en stor andel av de kontrollerte anleggene som ikke tilfredsstiller forskriftene, blir utbedring av anleggene et arbeid som må gå over flere år. Tromsø kommune Vann og avløp vil utarbeide en framdriftsplan når kontrollen er ferdig. De dårligste anleggene og de mest utsatte/forurensede områdene vil prioriteres.

Krav til private avløpsanlegg
Privat avløpsanlegg er søknadspliktig og skal godkjennes av Vann og avløp. Utbedring/reparasjon av eksisterende skal omsøkes med VA-skjema og ny utslippstilatelse.

Det finnes flere varianter av privat avløpsanlegg. Hva som passer din bolig best, avhenger mye av omgivelser og grunnforhold.

Les mer.