Koordinerende Team er en del av Tildelingskontoret for omsorgstjenester og består av fem personer med ulik faglig og yrkesmessig erfaring.

Adresse: Skippergata 35–39 (vis-á-vis hovedinngangen til Seminaret).

Koordinerede Team
Kontakt oss dersom du har spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre.

Felles e-postadresse: Koordinerende.team@tromso.kommune.no

Teamleder Heidi Matre
Telefon: 77 79 15 77/ 950 05 283
E-post: heidi.matre@tromso.kommune.no

Liss Johansen
Telefon: 77 79 15 84/ 911 57 487
E-post: liss.olaug.johansen@tromso.kommune.no

Anne Lise Pedersen
Tlf 77 79 02 76/918 74 097
E-post: anne.lise.pedersen@tromso.kommune.no
 

Demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen
Telefon: 77 69 77 16/ 400 31 810
E-post: hilde.fryberg.eilertsen@tromso.kommune.no

Brosjyre Koordinerende Team, IP og koordinator
Henvendelseskjema (DOC) (PDF)
Individuell plan


Om Koordinerende Team
Teamet skal jobbe for barn, ungdom, familier, voksne og eldre som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Teamet skal jobbe både på individ- og systemnivå. På individnivå skal det jobbes for å få til gode løsninger på tvers av etater, sektorer og enheter. Dette skjer i hovedsak ved at det utpekes en koordinator. Denne vil være ansvarlig for å koordinere tjenestene rundt den enkelte, og individuell plan kan være et viktig redskap i denne sammenheng. I noen spesielle saker vil teamet ha ansvar for koordinering, men vil ikke ha ansvar i enkeltsaker over tid.

På systemnivå skal teamet blant annet inngå samarbeidsavtaler med eksterne parter, få på plass ulike fagnettverk innad i kommunen og arbeide med informasjon, samarbeid og koordinering generelt. Teamet har systemansvar for individuelle planer i kommunen og dette innebærer bl.a. undervisning, veiledning og oppfølging av koordinatorer, samt oversikt over planer og koordinatorer i kommunen.