Informasjon under krise

Informasjon i tilknytning til skadested, skadde, pårørende og andre direkte berørte er politiets ansvar. Kommunens informasjonsansvar i forbindelse med alvorlige hendelser gjelder allmennheten og sekundærvirkningene av hendelsen.

God krisehåndtering forutsetter at det er etablert rutiner for hvordan kommunen skal håndtere informasjon under en krise. Media representerer en viktig ressurs for hurtig formidling av informasjon til publikum. Kommunikasjonssjefen har ansvar for å etablere en kommunikasjonstjeneste og en publikumstjeneste som hver for seg er tilstrekkelige for å dekke det interne og eksterne informasjonsbehovet som krisen krever.

Kommunikasjonsavdelingen skal kontinuerlig bidra med informasjon og informasjonsrådgiving til og fra krisestaben. Det betyr at en skal holde løpende kontakt med media, initiere pressekonferanser, sende ut pressemeldinger og gjøre avtaler om intervjuer, etc.

Bemanningen av publikumstjenesten vil måtte variere ut fra krisens art, omfang og varighet. En publikumstjeneste må, utover ren informasjon, kunne yte menneskelig omsorg, og formidle kontakt mellom publikum og nødvendige instanser, avhengig av krisens art.

Deltakelse fra frivillige organisasjoner, utviklingslag og lokale innsatsgrupper
Det er krisestabens ansvar å opprette kontakt med slike eksterne grupper. Deltakelse og oppdrag vil måtte avklares i forhold til politiets og Fylkesmannens behov. Rådmannen skal til enhver tid holde oversikt over utviklingslagenes tillitsvalgte, deres adresser og telefonnumre.

Særskilte beredskapsplaner for ulike sektorer

  • Beredskapsplan for vannforsyning
  • Brann- og redningstjeneste (særskilte brannsynsobjekter)
  • Program for overvåkning av snøskredfare inkl. faresonekart med oversikt over beboere
  • Beredskapsplan for vern mot akutt forurensning for region Nord- og Midt-Troms
  • Beredskapsplan for farlig gods (havnedirektøren)
  • Smittevernplan
  • Beredskapsplan for helsemessig og sosial omsorg

Nasjonal nettportal for kriseinformasjon: www.kriseinfo.no

Les også:

Lenker og nedlastbare dokumenter:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen