Barnehagens satsningsområde

Språkløyper – Kvamstykket jobber med en kompetanseutviklingspakke for å styrke barnehagens daglige arbeid med språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.
Personalet skal få:

  • økt kunnskap om barns språklæring

  • erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barns språk

  • trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med læring for alle

ICDP- Vi jobber med et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres relasjon og omsorgskompetanse.

«Se meg» - Vi bruker daglig en arbeidsmodul for tidlig innsats overfor barn i barnehagen og har som formål å kvalitetssikre barnehagetilbudet for å kunne iverksette tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Arbeidsmodulen har fokus på tverrfaglig samarbeid mellom aktører i det kommunale hjelpeapparatet.

Vennskap og inkluderende fellesskap - I Kvamstykket er det rom for alle. Det er respekt for mangfold uansett interesser, utvikling, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, nasjonalitet, kjønn og religion. Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.

Kvamstykket barnehage er miljøfyrtårnsertifisert.
Logo

Bemanning

Bemanningen er slik: En fagleder, seks pedagogiske ledere, to førskolelærere, 14 barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, og eventuelle støtteressurser ved behov.

Barnehagen er også praksissted for Tromsprodukt, UiT, og Fia. I Kvamstykket Barnehage jobber studenter, språkpraktikant, og arbeidspraktikant.

Samarbeid med foreldre

Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med foreldre er viktig for kvaliteten i barnehagen. Vi ønsker et nært samarbeid for at vi sammen kan gi barna en god oppvekst og utvikling. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalg.

Foreldresamtaler: Kvamstykket tilbyr to foreldresamtaler pr år, en på høsten og en på våren, ellers etter behov. Samtalen er en viktig arena for å legge best mulig til rette for hvert enkelt barn.

Foreldremøter: Ordinære foreldremøter avholdes to ganger i året. For nye foreldre avholdes i tillegg et eget møte rett etter oppstart på sommer. Dette for å legge til rette for en god oppstart for både foreldre, barn og barnehagen. Vi tilrettelegger møter og samtaler med tolk slik at alle skal få best mulig tilgang til å gi og få informasjon.

Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget er det organet som skal sikre og jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager må ha et samarbeidsutvalg (jf. § 4 lov om barnehager). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal godkjenne årsplanen og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget blir valgt på første foreldremøte på høsten hvert år.