Lanterna oppfølgingstjeneste gir vedtaksfestet hjelp til voksne mennesker med sammensatte behov for psykisk helsehjelp og/eller rusmestring. 

Lanterna oppfølgingstjeneste skal bidra til å forebygge og redusere problemutvikling, samt fremme brukerens mestring av eget liv, herunder bolig, arbeid, hindre frafall i skole, sosial inkludering, personlig økonomi og hjelp i egen bolig.
 

Kontakt oss

Avdelingen kan nåes via telefon:
77791992
77791994
77779198

Vi kan også nås på mobil: 480 34560

Du kan finne telefonnummer til ansatte hvis du søker oppe i høyre hjørne.


Avdelingsleder Synnøve E. Isaksen
Telefon: 77 79 19 91/ 996 38 580
Kontoret ligger i Søndre tollbodgate 9A og er betjent fra 09:00 – 15:00 hverdager.
Postadresse: Lanterna oppfølgingstjeneste, Postboks 1277, 9263 Tromsø
E-post: psykiske.helsetjenester@tromso.kommune.no

 

Tjenestetilbudet

Psykisk helsehjelp og mestring av rusproblematikk kan omfatte:
  • Støtte – og motiveringssamtaler
  • Hjelp til å søke sosial kontakt med andre mennesker, bl.a ved å benytte seg av ulike aktivitetstilbud tilknyttet arbeid og aktivitet: Værftet aktivitetssenter,  Aktiv på dagtid eller Fontenehuset
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende
  • Koordinering av hjelpetiltak og individuell plan
  • Hjelp til administrering av medikamenter (multidose-ordning)
  • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved miljøterapeutiske prinsipper

Tjenestene gis med fokus på ressurser og mestring. Vår mål er å støtte opp under den enkeltes ansvar for eget liv. Vårt tilbud dis på dagtid, kveldstid og i helgene.
Tildeling av tjenester gjøres etter behandling av egensøknad som sendes til Tildelingskontoret for omsorgstjenester.