Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden eller fås ved henvendelse til Servicetorget i rådhuset.

Søknaden sendes: Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø eller til postmottak@tromso.kommune.no

AS Mack’s bryggeris fond til velferdstiltak for eldre i Tromsø

Lag og organisasjoner som har til oppgave å ta seg av eldreomsorg oppfordres til å søke om midler fra AS Mack`s bryggeris fond. Tildelingen skal fortrinnsvis nyttes til velferdstiltak for eldre. Støtte til driftsutgifter gis bare unntaksvis.

Søknadsskjema (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 1. september 2016 (ingen tildeling i 2015)

Alfred og Haldis Olsens legat til fordel for eldre i Tromsø

Legatet er opprettet ved Haldis Olsens testamente. Av renteavkastningen skal det foretas årlig utdeling til fordel for eldre enkeltpersoner i Tromsø kommune. Også ektefelle/ samboende eldre kan søke om bidrag.

Søknadsskjema (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 1. september 2016 (ingen tildeling i 2015)

Barnefondet i Tromsø

Renteavkastningen skal etter søknad tildeles til barnehjem, barne- og avlastningsboliger i Tromsø kommune. Midlene skal anvendes til beste for barna, herunder sosiale tiltak, ekstra tilstelning til jul eller lignende. Midlene skal ikke anvendes til vedlikehold eller drift.. Se statutter

Søknadsskjema (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 1. september 2016 (ingen tildeling i 2015)
 

Paul Figenschaus legat

Etter de opprinnelige statutter skulle renteavkastningen anvendes etter formannskapets (senere endret til Hovedstyret for kultur og nå Kulturkomiteen) nærmere bestemmelse til opprettelse og drift av en kommunal arbeidsanstalt i Tromsø. Denne bestemmelsen er i h.h.t. Tromsø bystyres vedtak av 26. september 1973 endret slik at den årlige renteavkastningen og den del av formuen som ikke er urørlig anvendes til fordel for aktivitet blant byens ungdom etter formannskapets nærmere bestemmelse. Se vedtekter

Søknadsskjema (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 1. september 2016 (ingen tildeling i 2015) 

For ytterligere opplysninger kontakt Jonny Røsok Hanssen på telefon 77 67 52 15 eller e-post jonny.rosok.hanssen@tromso.kommune.no

Ruth og Marit Sørensens legat

Legatets formål er å støtte enkeltmennesker i Tromsø kommune som av en eller annen grunn har fått redusert livsutfoldelse, som mennesker som er vanføre, kronisk syke, skrøpelige på grunn av høy alder, blinde, svaksynte eller døve, og som ved hjelp av et pengetilskudd kan skaffe seg bistand, lindring for smerter eller muligheter for å leve et mer innholdsrikt liv.

Legatet skal også kunne gi støtte til dyr som har vært gjenstand for mishandling eller vanrøkt. Se statutter

Søknadsskjema (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 1. september

Signe Wessel Zappfes legat

Midlene skal anvendes til beste for barn og unge som er pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Tildelte midler kan ikke brukes til drift eller vedlikehold. Tildeling skjer etter søknad fra UNN, fortrinnsvis til barne- og ungdomsavdelingen og avdeling for lungesykdommer. Se Statutter

Søknadsskjema (DOC) (PDF)

Søknadsfrist: 1. september 2016 (ingen tildeling i 2015)

Oberst O. Munthe-Kaas legat

Studiebidrag til kvinnelige eller mannlige studenter utgått fra Tromsø offentlige høyere allmennskole (Videregående skole i Tromsø kommune, allmennfaglig linje) for videre studier frem til avgangseksamen ved Universitet eller likeverdig læreanstalt i Norge. Les statuttene

Kortfattet søknad sendes til Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no