Losen lavterskelsenter på Sosialmedisinsk senter arbeider etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og gir et gratis tilbud til personer fra 18 år.

Avdelingen gir samtale og gruppetilbud til personer med utfordringer knyttet til sin psykiske helse, samtidig rus og psykiske lidelser (ROP) og rusmiddelavhengighet/skadelig bruk, samt råd og veiledning til pårørende til brukergruppen. Lavterskeltjeneste mottak gir tilbud til alle som oppsøker avdelingen, eller som henvises via tildelingskontoret.

Bekymringsmelding, rus og psykisk helse, kan gis til Losen lavterskelsenter. Avdelingen har ansvaret for vurdering, og om nødvendig gjennomføring av vedtak i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10 (Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige).

Kontakt oss

Konst. avdelingsleder

Beate Ulseth Pettersen
Telefon: 77 79 12 27/ 404 36 489

 

Mottak av nye brukere som ønsker tilbud. Telefon besvares kun i åpningstiden. Utenom den kan det legge igjen beskjed på svarer eller sende tekstmelding. Vi ringer tilbake ved første anledning.

Ellen Nilsen 777 90 681/ 99 10 66 76

Jin Evensen 777 91 995/ 90743181

Tone Meland 777 90 676/ 90 80 89 88

Telefon ekspedisjon: 77 79 04 00
Telefaks: 77 79 04 01

Post- og besøksadresse
Losen lavterskelsenter
Søndre Tollbodgate 7
9008 Tromsø
sosialtjenesten.sms@tromso.kommune.no

Facebookside


 

Åpningstider

Åpningstider
Mandag til fredag fra kl 08.15 – 15.00 etter avtale (sommertid 15.05 – 15.09) og kl. 08.15 – 15.30 (vintertid 15.09-15.05)
Mottak nye brukere mandag til fredag fra kl 9.00 til 14.30.

Tjenestetilbudet

Oppfølgingstilbudet skal gis til brukere i hovedforløp 2 og 3, jamfør veileder sammen om mestring. Link: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
Med utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger gis følgende tilbud:
  • Kartlegging/utredning av psykisk helse og rusbruk.
  • Veiledning av ulike tilbud som gis i kommunen innenfor psykisk helse og rus.
  • Henvisning til rusbehandling, poliklinisk og institusjon, herunder også legemiddelassistert rehabilitering (heretter LAR).
  • Samtalebehandling for psykisk helse.
  • Oppfølging av brukere før, under og etter et behandlingsopphold, også LAR.
  • Råd og veiledning i henhold til rusproblematikk, samt rusmestringssamtaler.
  • Utarbeide individuell plan (IP) og opprette og koordinere ansvarsgruppen.

Lavterskel psykologtilbud

Lavterskel psykologtilbud
Losen lavterkelsenter har et lavterskel psykologtilbud for voksne med rusproblemer og samtidige lette til moderate psykiske lidelser. Mer informasjon om tilbudet finnes her

Bo-teamet

Det er opprettet et eget bo-team som skal følge opp mennesker som har fått vedtak om midlertidig bolig via NAV (§27 i Lov om sosialtjenester i NAV). Bo-teamet er et samarbeid mellom NAV Tromsø, Boligkontoret og Rus- og psykiatritjenesten. De ansatte i Bo-teamet er prosjektkoordinator Torgeir Johansen (NAV), boveileder Ragnar Nilsen (Boligkontoret) og miljøterapeut Vera Utby.