Standard abonnementsvilkår (SA) for vann og avløp er hjemlet i plan- og bygningsloven.  SA Administrative bestemmelser tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens SA Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse.
 
SA Administrative bestemmelser ligger herStandard abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser 
SA Tekniske bestemmelser er kun tilgjengelig i papirformat og kan bestilles fra Kommuneforlaget.
 
VA-norm for Tromsø kommune er særbestemmelser til og underordnet Standard abonnementsvilkår. VA-normen beskriver utførlig krav til teknisk utførelse ut over SA Tekniske bestemmelser. Den gjeldende VA-norm er den som til enhver tid foreligger elektronisk her: VA-norm

 

Lovdata
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) 
Vannressursloven 
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
Forurensningsforskriften
Drikkevannsforskriften
Lokal forskrift om utslipp
Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll
Lokal forskrift om fettholdig avløpsvann

Mattilsynet
Veileder til Drikkevannsforskriften