Fakta om barnehagen


Lunheim barnehage er en av totalt fem barnehager i enheten Fastlandet Nord barnehager. Barnehagen består av fire avdelinger, og er godkjent for barn i alderen 0-6 år. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er 237,4 m2. I henhold til bemanningsnormen har barnehagen en grunnbemanning på 4 pedagoger og 8 fagarbeidere/assistenter.  Det er adkomst for både bil og buss (rute 24) til barnehagen.

Barnehagens satsningsområde


Fastlandet Nord barnehager har temaet Vennskap som sitt satsningsområde til og med 2017. Vår målsetting er at alle barna skal få oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst- og læringsmiljø, som skal være basert på vennskap og gode relasjoner. Dette gjør vi blant annet ved å:
  • Etablere gode relasjoner til barna
  • Fremme leken og utvikle det sosiale samspillet
  • Være etiske rollemodeller for barna
  • Utvikle barnas sosiale ferdigheter (for eksempel selvfølelse, empati, selvkontroll), for å forebygge og hindre krenkende atferd mot andre.
For å nå våre målsettinger har vi satt i verk noen tiltak som skal fremme og gi vennskapet en sentral plass i barnehagen:

Handlingsplan mot mobbing
Planens målsetting er å skape et godt læringsmiljø i barnehagen. I tillegg inneholder den strategier for hvordan vi skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesituasjoner.
For mer informasjon, se under Våre planer.

Kulturelt mangfold i barnehagen
Vi har for tiden pågående et prosjekt som har som målsetting å gi personalet kunnskaper og holdninger, som skal bidra til å skape et inkluderende miljø for de flerkulturelle familiene i barnehagen. Dette er en forutsetning for å skape et nært og godt samarbeid mellom hjem og barnehage.

Trivselspatruljen
Trivselspatruljen er et program for økt aktivitet og inkludering i barnehagen og skal:
  • Gi økt og mer variert lek både ute og inne
  • Bygge vennskap
  • Hindre konflikter
  • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle barn
  • Øke barnas lekekompetanse
Det er førskolebarna som er Trivselspatruljen i barnehagen. Alle ansatte får opplæring i regi av Trivselsprogrammet, mens førskolebarna får lekekurs som forbereder dem til oppgaven. Trivselspatruljens oppgave er å sette i gang ulike lekeaktiviteter for alle barna og personalet i barnehagen

Samarbeid med foreldrene


Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid er avgjørende for kvaliteten i vårt arbeid med barna. Gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeidsutvalg og i den daglige kontakten legger vi vekt på gjensidig utveksling av informasjon og medvirkning i hverdagen.

Foreldresamtaler: Vi inviterer til to foreldresamtaler pr år, en på høsten og en på våren, ellers etter behov. I denne samtalen har vi fokus på  barnets trivsel og utvikling.

Punkter til foreldresamtalen: Foreldresamtaler i barnehagen.pdf

Foreldremøter:  Vi inviterer til foreldremøte i september/oktober. For nye foreldre avholdes i tillegg et eget møte i mai/juni  hvor målet er å legge til rette for en god oppstart. 

Ved behov tilrettelegger vi møter og samtaler med tolk slik at alle skal få best mulig tilgang til å gi og få informasjon.

Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget er det formelle organet som skal sikre  et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg (jf. § 4 lov om barnehager). Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal godkjenne årsplanen og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra  foreldrene og 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. Fagleder er sekretær. Foreldrerepresentantene  blir valgt på foreldremøte/foreldrerådsmøte.