Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

  • skogkultur
  • veibygging
  • miljøtiltak i skog
  • utdrift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
  • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Målgruppe

Skogeiere

Kriterier/vilkår

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til

  • skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 
  • eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog
Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)

Lover

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging,  miljøtiltak i skog eller utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) skrives på skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Ved søknad om tilskudd til drift med taubane, hest mv., ta kontakt med Fylkesmannen for nærmere informasjon. For andre tiltak i skogbruket, ta kontakt med kommunen.

Saksbehandling

Fylkesmannen gjør vedtak om tilskudd til

  • veibygging 
  • tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
  • utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi)

For øvrig er det kommunen som er vedtaksmyndighet.

Saksbehandlingstid

Kommunen/Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Tjenesten oppdatert: 27.10.2014 12:27

Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen