Tromsø kommunes næringsfond er på 790.000 kroner. Administrasjonen har fullmakt til å bevilge inntil 20.000 kroner. Tilskudd over dette må behandles i formannskapet. 

Retningslinjer

Regjeringen forutsetter at kommunen i forvaltningen prioriterer bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og å bidra til verdiskaping i fylket. Innsatsen skal særlig spisses mot entreprenørskap, innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer. Kommunen skal i sin prioritering legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultat.

Prioriteringer

Tromsø kommune ønsker å støtte prosjekter som er direkte næringsrettet, derfor er en god forretningsplan viktig når man søker fondet. Vi ønsker å prioritere næringer som har potensiale for verdiskapning og innovasjon. I tillegg ønsker vi å vektlegge kompetanseutvikling, klynger og klyngedannelse.