Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Tromsø kommune har elektronisk postjournal, samt enkel tilgang til saker som skal tilhar vært til behandling i politiske organer. Bygge-, plan- og delingssaker har egen postjournal hvor alle offentlige saksdokumenter publiseres i fulltekst.

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp og sammenstilles på en enkel måte.

Hva kreves?

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde et identifisert saksdokument, en bestemt sak, eller innen rimelighetens grenser saker av en bestemt art/type.

Hvordan får jeg innsyn?

Offentlig postjournal i Tromsø kommune er en journal  over alle inn- og utgående saksdokumenter til og fra  kommunen. I postjournalen ser du saks- og dokumentnummer, brevdato, brevtype og en beskrivende  en dokumenttittel. Du kan også se hvem som er avsender  og saksbehandler av saksdokumentet. Når du har funnet fram til et dokument som du vil bestille, kan du bestille dokumentet gjennom postjournalen via lenken bestill. Kommunen har også plikt til å hjelpe deg å finne dokumenter gjennom arkivsystemet.

Hva gjør jeg når dokumentet er unntatt offentlighet?

Dersom du ønsker innsyn i saker unntatt offentlighet må du sende en henvendelse på e-post til postmottak@tromso.kommune.no.

Hvor lang tid tar det?

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har mottatt svar innen fem arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag og kan påklages.

Hvordan klager jeg?

Hvis kravet ditt om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen.

Slik klager du:


Fylkesmannen er overordnet klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet, siden dette regnes som et avslag.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I klagebehandlingen kan Fylkesmannen bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

Frister ved avslag

  • For den som krever innsyn: 3 uker frist til å be om begrunnelse for avslag
  • For den som krever innsyn: 3 ukers frist på å sende klage på avslag
  • For kommunen: 5 dagers svarfrist på innsynskrav
  • For kommunen: 10 dagers svarfrist på krav om begrunnelse på avslag