Angående klagerett
Tromsø kommune vedtok 27.06.2001 Forskrift om gebyrregulativ, saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Denne trådte i kraft 27.06.2001. Det er ikke klagerett over utstedte gebyrer som har sin hjemmel i en forskrift. Det er heller ikke klagerett over instrukser, direktiver og lignende. Dette innebærer at Vann og avløp ikke vil behandle «klager» på kontrollgebyrets størrelse annet enn med ovenstående informasjon. Klager som berører andre tema enn gebyrets størrelse vil fortsatt bli behandlet. 

Vann

Hvordan er drikkevannskvaliteten i Tromsø?
Svar: Drikkevannet i Tromsø regnes for å holde svært god kvalitet. Hver uke tas det prøver av vannet som blir grundig analysert for bakterier og kjemikalier i laboratorier.

Hva gjør jeg hvis vannet blir brunt?
Svar: Av og til kan vannet ha en brunaktig farge. Dette kan skyldes at partikler av jern og organisk materiale løsner fra innsiden av rørene når vannhastigheten økes. Det kan skje ved spyling, driftsavbrudd eller ved lekkasjer. La vannet renne på kaldt til det blir klart!

Hvor hardt er vannet?
Svar: Vannet i Tromsø er bløtt, altså ikke hardt. Det er først og fremst kalsiumsaltene som har noe å si for vannets hardhet. Et kalkholdig vann betegnes som hardt. Hardt vann kan kjennes igjen ved at såpen skummer dårlig. Hardt vann kan gjøres bløtt ved å tilsette kjemikalier.

Jeg har kjøpt ny oppvaskmaskin og skal programmere maskinen, hvor hardt er vannet?
Svar: Hvis du er knyttet til Tromsø byvannverk vil vannet ha en hardhet på ca. 1,5 °dH (tyske grader)   
Balsnes/Vikran kommunale vannverk 0 °dH
Ersfjord kommunale vannverk 0 °dH
Kattfjord kommunale vannverk 0 °dH
Oldervik kommunale vannverk ca. °2,4 dH 
Sjursnes kommunale vannverk ca. °1,5 dH
Skulsfjord kommunale vannverk °0 dH
Trondjord kommunale vannverk ca. °3,5 dH
Vengsøy kommunale vannverk ca. °4,7 dH

Hvor er nærmeste kommunale vannledning?
Svar: Ta kontakt med kommunen! Vi må sjekke med kartverket for å finne din nærmeste vannledning.

Avløp

Jeg har en septiktank. Når skal den tømmes neste gang, og hvor ofte tømmes den?
Svar: Har du fritidsbolig tømmes denne hvert fjerde år, mens en bebodd eiendom skal tømmes hvert andre år. Vi tømmer septiktankene på øyene og på fastlandet annen hvert år i perioden mai-august.
 
Jeg skal bygge nytt hus, og lurer på hvilke avløpsledninger jeg kan velge å koble meg til?
Svar: Hvis du bor i byen må du koble deg til det kommunale nettet. Hvis du bor i distriktet er det enkle steder vi har offentlig nett. I grisgrendte strøk må du ha et privat avløpsnett.
 
Hvor er nærmeste kommunale avløpsledning?
Svar. Ta kontakt med kommunen! Vi må sjekke med kartverket for å finne din nærmeste avløpsledning.
 
Jeg har mistanke om at det er lekkasje på privat/kommunal vann- eller avløpsledning. Hva skal jeg gjøre?
Svar: Ring til Vann og avløp i Tromsø på 777 91450. Hvis du ser dette på kveldstid og helgetid, så ring døgntelefon: 970 09010.
 
Jeg har fått kloakklukt i huset. Hva kan jeg gjøre for kvitte meg med lukten?
Svar: Prøv å fylle på vann i sluker og vannlåser! Ofte vil lukten gå bort.
 
 
Kontrollgebyr på på private avløpsanlegg. Hvorfor kontroll? Hva omfatter kontrollgebyret?
Svar: Tromsø kommune, Vann og avløp er delegert myndighet til å håndheve forurensningsloven i forhold til mindre renseanlegg jf. Kap 12 i forurensningsforskriften. I 2008 startet Tromsø kommune, Vann og avløp kartlegging av private avløpsanlegg i distriktet. Hvert avløpsanlegg er blitt kartlagt med hensyn på slamavskillerens status, utløp fra slamavskiller (hvilken resipient utløpet går til, jord, bekk, elv, sjø osv), hvor mange husstander som er på anlegget. I tillegg er alle slam- /septiktanker innmålt med GPS. En slik kartlegging er ikke blitt gjennomført i Tromsø kommune før.