Informasjon til virksomheter:
Vann og avløp i Tromsø kommune kan stille krav til alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann, spesielt omhandler dette verksteder, bilvaskehaller, bensinstasjoner og tilsvarende. Her følger de viktigste kravene:
  • Alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann skal ha tillatelse for påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. Dette søkes om gjennom dette søknadsskjemaet.
  • Ved nyinstallasjon av oljeutskilleranlegg skal ansvarlig foretak (rørlegger) sende inn VA-søknad. Her skal plassering, dimensjoneringsgrunnlag og størrelse dokumenteres.
  • Nyinstallasjoner skal utstyres med prøvetakingskum. Det er krav om én årlig prøve av utløpsvannet fra utskilleren, som normal tas i forbindelse med tømming av utskilleren. Oljekonsentrasjonen skal ikke overstige 50 mg/l.
  • Oljeutskilleren skal tømmes og kontrolleres minimum én gang årlig, og hyppigere ved behov. Godkjent tømmefirma skal benyttes.
  • Utløpet fra oljeutskilleren skal føres inn på kommunal spillvannsledning.
  • Spillolje skal i størst mulig grad samles i spilloljetanker eller oljefat, og ikke tilføres til avløpsnettet eller oljeutskilleren. Absorbenter eller andre metoder for å suge opp olje fra gulv skal være tilgjengelig.
 
Hjemmel: Forurensningsforskriften kapittel 15