Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nordbyen

Nordbyen_NODA

Hvordan skal Nordbyen se ut? Se studentenes forslag!

Nordnorsk Design- og Arkitektursenter inviterer i samarbeid med Tromsø Academy of Landscape and Territorial studies og Tromsø kommune - byutvikling til "Morrakaffe og utstilling" på Tromsø bibliotek fredag 3. februar klokken 08.15. 

Høsten 2016 jobbet masterstudentene ved Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies med Nordbyen i Tromsø. Ambisjonen for kurset var å gi innspill til hvordan dette området kan transformeres i forbindelse med den pågående planprosessen i regi av Tromsø kommune. Studentene så på hvordan behovet for forvaltningen av urbant overflatevann, økt havnivå, vannveier og snølagring kunne bli til romlige ressurser for den subarktiske byen? Hvordan kand ette bidra til å gi Tromsø sterkere identitet som vinterby og historisk ishavsby? Studentene hadde frihet til å løfte blikket, og takhøyden var stor. Prosjektene viser gater med åpne bekkeløp, snødeponi som attraksjon, og en helt annen tilnærming til blant annet bevaringsplan for Vervet, enn det som er vedtatt i dag. 

Vil du komme? På grunn av servering må du melde deg på her. Arrangementet koster 50 kroner. 

Evaluering av parallelloppdragene Nordbyen i Tromsø sentrum

Nordbyen.jpgTorsdag 1. september 2016 ble evalueringen av parallelloppdragene presentert i et åpent møte i Kommunestyresalen.
Arbeidet har vært gjort av en evalueringskomité ledet av Øystein Bull-Hansen fra NAL, med bred lokal representasjon, se under.
 
Evalueringskomitéens har gitt ti råd til Tromsø kommune for det videre arbeidet med Nordbyen og sentrum:

1.    Kommunen må ta styringa og legge aktivt til rette for gjennomføring i samarbeide med grunneierne og andre aktører
2.    Lag en strategi for hvordan Nordbyen kan bli en drivkraft i arbeidet med å utvikle Tromsø som arktisk hovedstad
3.    Løft frem områdets historie
4.    Lag et laboratorium for havrommets muligheter
5.    Se alle kommunale og private tjenester og investeringer i lys av ønsket byutvikling
6.    Gjør Nordbyen til et attraktivt sted å leve
7.    Vis at Tromsø behersker det arktiske klimaet
8.    Gjør Nordbyen til Tromsøs pilot for grønn mobilitet
9.    Gjør Tromsø til en arktisk pilot for smart bruk av fornybar energi
10.  Vinn nytt land og bygg by, med respekt for det store landskapsrommet

Hele evalueringen kan leses i NAK 477 fra NAL

Områderegulering Nordbyen - plan 1845

Områderegulering Nordbyen - plan 1845
Nordbyen står ovenfor store endringer. Områdets sentrale beliggenhet og store potensiale tilsier at området må styres i ønsket retning og utvikles etter en helhetlig plan. Dette skal områdeplanen ivareta, under visjonen om at nordbyen skal forsterke Tromsø som arktisk hovedstad.

Nordbyen.png

Nordbyen - pilot for fremtidig sentrumsutvikling

Nordbyen vil være en pilot for fremtidig sentrumsutvikling fordi en må vurdere mange generelle problemstillinger:

 •           Arktisk hovedstad og bærekraftig byutvikling – hvilke krav stiller det i praksis?
 •           Kan vi skape en felles forståelse av hva en by er – diversitet og felles løsninger som signatur
 •           Hvilke virksomheter skaper byliv? Forhold/intensitet næring – bolig – offentlig - attraksjoner
 •           Bebyggelsens struktur, høyder og tetthet og dannelse av uterom som fungerer i Tromsø
 •           Opparbeidelse av uterom som aktuell byutviklingsstrategi
 •           Kulturminner - ressurs i, eller hinder for, byutvikling?
 •           Felles løsninger av ulik infrastruktur og planlegging for gjennomføring 

Hva skal skje i nordbyen?


Nordbyen_parallelloppdrag.png


Tromsøs mest spennende byutviklingsområde skal formes for fremtida. Særlig området nord for brua står foran en stor omstilling. Hvilke faktorer bør vi vektlegge når vi skal forme sentrumsbydelen?
 • Hva møter den besøkende som kommer over brua første gang?
 • Hva vil forsvinne og hva nytt skal komme av funksjoner? Næring, bolig, skoler, barnehager, attraksjoner?
 • Hvor langt skal nye utfyllinger strekke seg ut i sundet?
 • Hvor høyt bør det bygges nord for brua?
 • Hvor kan man sykle og gå, og hvor kan man kjøre?
 • Hvor skal bussen gå, og bør det legges til rette for båtrute over sundet?
 • Hvordan ta vare på alle de historiske fortellingene i området?
 • Hvordan takle fremtidig havnivåstigning?
 • Hvilke uterom trenger vi i Tromsø?
Vi er nå kommet til fase 2C «Mulighetsstudie» til parallelloppdrag der fire ulike arkitektteam får komme med forslag til fremtidsbilder.

Denne fasen innledes med åpent møte 21. april, og avsluttes med et åpent møte 21. juni med påfølgende utstilling. I tillegg avholdes det et midtveisseminar 20. mai. Det blir satt av tid til spørsmål og innspill i disse møtene. 
 
Nærmere om møtene under fanen Faser, møter og sentrale dokumenter under.
 
Har du innspill? Send en e-post til nordbyen@tromso.kommune.no

Viktige momenter i planarbeidet

Nordbyen ligger i randsonen av Tromsø sentrum, og særlig området mellom brua og Hansjordnesbukta er modent for en større transformasjon. Tromsø kommune mener at områdets sentrale beliggenhet og store potensiale tilsier at området må styres i ønsket retning og utvikles etter en helhetlig plan. Visjonen er at nordbyen skal forsterke Tromsø som arktisk hovedstad.

Målene tilsier funksjonsblanding mellom næring, attraksjoner og boliger, ivaretakelse av bymiljø, landskap, uterom og kulturminner sett i forhold til tetthet og høyder i bebyggelsen, samt at løsninger av trafikk på bynivå hensyntas og konkretiseres i nordbyen.

Planen skal skape forutsigbarhet og forenkle videre prosjektutvikling mest mulig, og gjøre området attraktivt for etableringer.

Planavgrensning

Planområdet strekker seg fra Kysten hus i sør til og med Agnforsyninga i nord. I vest følger grensa i hovedsak Skippergata, men vi tar med Skriverplassen, Elvegata og Jaklins plass /Bispegata som er viktige byrom og gater som forbinder mot øvre del av byen. Planområdet er noe utvidet i sjø ved vedtak av planprogrammet. 

planavgrensing-utvidet.jpg

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan_Nordbyen.png
Tidsrom_Nordbyen.PNG
 

Kontaktinformasjon åpne møter i Ressursgruppa

Nærmere informasjon ved henvendelse til saksbehandler Heidi Bjøru
E-post: heidi.bjoru@tromso.kommune.no
Telefon: 415 14 365
 
Disse kan også kontaktes
 
Prestvannet og Gyllenborg Bydelsråd v/ May-Tordis Simonsen
E-post: maytordis@futtitromso.no
Telefon: 938 16 001
 
Bukta vel (Hansjordnesbukta Velforening) v/ Milan Dunderovic
E-post: milandunderovic@gmail.com
Telefon: 986 63 381
 
Tromsø næringsforening v/ Magnus Kristiansen
E-post: magnus@nftr.no
Telefon:  478 28 096

Faser, møter og sentrale dokumenter

Fase 1a: Prosjektplan
 

I henhold til byrådets vedtak av prosjektplan for områderegulering Nordbyen er planarbeidet igangsatt.
 
Politisk behandling av prosjektplan: Byrådet sak 203/15, 18.06.15.
Saksfremlegg
Prosjektplan


mn 5M h 3f 8HTUFQNPeHtwIAAAAASUVORK 5CYII=  

Fase 1b: Planprogram
 
Planprogrammet redegjør for sentrale problemstillinger i planarbeidet, tema som skal konsekvensutredes, utredningsmetoder, medvirkning samt framdriftsplan.
 
Ressursgruppe, møte 1 oppstartmøte - 18.08.15
Presentasjon, Tromsø kommune
Referat
 
Politisk behandling. Utlegging av planprogram (høringsutkast) til offentlig ettersyn. Byrådet sak 313/15, 08.10.15
Planprogram, høringsutkast
Saksframlegg
Vedtak

Åpent møte om planprogram (høringsutkast) 29.10.2015
Presentasjon av planprogrammet til offentlig ettersyn. Orientering om prosessen videre.
Presentasjon. Tromsø kommune

Politisk behandling. Vedtak av planprogram. Byrådet sak 124/16, 07.04.16
Vedtatt planprogram
Saksfremlegg
Vedtak

 4neaV 06J 9HaZnBckj xgAAAABJRU 5ErkJggg==  sak 124-16 planprogram-vedtatt_01.jpg


Fase 2a/2b: Scenario/ analyser
 
I denne fasen gjøres en analytisk tilnærming til ulike problemstillinger, ihht planprogrammet. Analysene skal ligge til grunn for fase 2c: Mulighetsstudiet.
 
Ressursgruppe, møte 2 - 08.10.15 – visjon, funksjoner, scenario.
Presentasjon, Tromsø kommune
Referat

Ressursgruppe, møte 3 - 26.11.15. Kultur-historie-næring. Byvandring. Historie og kunst som ressurser i ny næringsutvikling og byutvikling. 
Referat
Lenke til blogg

Ressursgruppe, møte 4 - 24.02.16. Gjennomgang av status analyser, valg av scenario og forslag til opplegg for mulighetsstudiet.
Referat
Presentasjon Tromsø kommune
 

Fase 2_bilde1.jpg  FAse2_bilde 2.jpg  Fase 2_bilde3.png  Fase2_bilde4.png


Fase 2c: Mulighetsstudie
Kommunen har valgt å bruke fase 2C «Mulighetsstudie» til parallelloppdrag der fire ulike arkitektteam får komme med forslag til fremtidsbilder, basert på analysene som er gjort så langt. Hensikten med fasen er å åpne opp diskusjonen, og få innspill til mulige utviklingsretninger og tiltak som kan bidra til ønsket utvikling av nordbyen.

Evalueringsgruppa for parallelloppdragene er:
 • Leder for gruppa er Øystein Bull-Hansen, NAL
 • Edel Austlid, Statens vegvesen
 • John Barlindhaug, representant for grunneierne
 • Oddbjørn Eidissen, representant for grunneierne
 • Magnus Kristiansen, Næringsforeninga i Tromsøregionen
 • Mette Mohåg, Tromsø kommune byutvikling – byutviklingssjef
 • Per Hareide, Tromsø kommune byutvikling – plansjef
 • Sekretær for gruppa er Heidi Bjøru, Tromsø kommune byutvikling – prosjektleder områdeplan Nordbyen
Fremdriftsplan for parallelle oppdrag:
 • Kunngjøring av konkurranse 09.03.16
 • Valg av team 15.04.16
 • Oppstartseminar 21.04.16
 • Midtveisseminar 20.05.16
 • Presentasjon av forslagene 21.06.16
 • Utstilling åpner 25.06
 • Evalueringsgruppas anbefalinger legges frem ultimo august
Mer om det enkelte møtet: se under
 
Kunngjøring av konkurranse parallelloppdrag 09.03.16
Konkurransegrunnlag
Utkast til program for parallelloppdrag

Følgende team er valgt til å delta:
Worksonland Arkitektur og Landskap
70°N arkitektur, Lala Tøyen as, NINA, John Pløger (NIKU)
 
Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS
MDH Arkitekter SA, Transborder studio, Steinsvik arkitekter AS, Transsolar klimaengineering, Halvor Ellefsen (AHO), COWI
 
Parallelle oppdrag – oppstartseminar 21.04.16
Program for oppstartseminaret
 
Introduksjoner
Nordbyen som pilot for sentrum og intro av teamene
Nordbyen som arktisk hovedstad v/ Lisa Hoen, Kultur og idrett
Nordbyens rolle i Tromsø og status områdeplan v/ Heidi Bjøru, prosjektleder Nordbyen
 
Analyser
KU Kulturminner v/ Erling Steenstrup, rådgiver kulturminner og bygningsvern, Tromsø kommune
KU trafikk v/ Tobias Lustig, trafikkplanlegger Tromsø kommune   
Gjennomføringsstrategier v/ Marianne Knapp, Utbyggingstjenesten Tromsø kommune
 
Pekepinner fremover
Sentrumsutvikling sett fra Næringsforeningas ståsted  v/ Magnus Kristiansen, NFTR
Planlegging for gjennomføring med eksempler v/ Øystein Bull-Hansen, NAL
Spillet om Tromsø 1998 –2016 - 2034, v/ professor em. og arkitekt Knut Eirik Dahl
 
Parallelle oppdrag – midtveisseminar 20.05.16 kl 11:30 – 15 i Kommunestyresalen, Åpent møte.
Program for midtveisseminaret
Introduksjon

Utkast fra temaene, midtveis
70*N arkitektur, Lala Tøyen AS
Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS
MDH Arkitekter SA, Transborder studio, Steinsvik Arkitekter AS, m.fl.
Worksonland Arkitektur og Landskap

Bilde 1.jpg   Bilde 2.jpg
 

Parallelle oppdrag – presentasjon av forslagene 21.06.16 kl 12 - 16:30 og 18:30 - 20:30. Åpne møter.

Tirdag 21. juni leverer teamene sine forslag.
Gjennomgangen av disse blir todelt.
Det første på dagtid med grundig gjennomgang av forslagene og anledning til innspill (en time på hver), det andre på kveld med politikere, presse, debatt, etc., og bare kortversjon av forslagene.

Møteplanen er slik

12:00 - 16:30 Presentasjon av forslagene med anledning til kommentarer
Scandic Ishavshotell, Fredrik Langes gate 2, møterom Ishavet (på plan 1)
Agenda: Gjennomgang av de fire forslagene - en time til hvert forslag.
-Møte er åpent, med spesielt retta mot ulike inviterte interessenter ihht denne innkallingen.
-Møtet skal gi evalueringskomitèen grunnlag for sin evaluering (forslagene og innspillene fra publikum).
-Møteleder er leder i evalueringskomitèen Øystein Bull-Hansen fra NAL.

(16:30 - 18:30 middagspause)

18:30 - 20:30 Åpent møte med debatt
Scandic Ishavshotell, Fredrik Langes gate 2, møterom Ishavet (på plan 1)
Agenda: Kort presentasjon av områdeplan Nordbyen, de fire forslagene, og debatt om forslagene og Nordbyen som mulig pilot for sentrum.
-Møtet er åpent, med deltakere av politikere, kommer til å bli markedsført til presse etc.
-Åpning av Ingrid M. Kielland, leder for byuviklingskomitèen.
-Møtet skal gi anledning til å ha en dialog mellom politikere, administrasjon, næringsaktører, beboere og andre om Nordbyen, sentrum opg byutvikling.
-Møteleder er kommunaldirektør for Byutvikling Øystein Nermo, Tromsø kommune

Plakater
-MDH Arkitekter SA, Transborder studio, Steinsvik arkitekter AS, Transsolar klimaengineering, Halvor Ellefsen (AHO), COWI
-Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS
-Worksonland Arkitektur og Landskap
-70°N arkitektur, Lala Tøyen as, NINA, John Pløger (NIKU)

Hefter
-MDH Arkitekter SA, Transborder studio, Steinsvik arkitekter AS, Transsolar klimaengineering, Halvor Ellefsen (AHO), COWI
-Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS
-Worksonland Arkitektur og Landskap
-70°N arkitektur, Lala Tøyen as, NINA, John Pløger (NIKU)
Fase2c_bilde1.png  Fase 2c_bilde2.png  konkurransegrunnlag-REV-18mars16_01.jpg  160421-åpentmøte.JPG

 

Opplev Nordbyen

Illustrasjonsbilde Nordbyen 2016.png

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: