Gruppe 1
Barn og unge under 18 år, voksne med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser.
Tjenester: Omsorgslønn, støttekontakt, avlastning, arbeid- og aktivitetstilbud / dagsenter, omsorgsbolig psykisk utviklingshemmede, barnebolig, BPA - barn og psykisk utviklingshemmede
Fagleder: Hege M. Fallmyr
Telefon: 77 79 15 76 / 414 24 639

Gruppe 2
Alle brukere som har behov for hjemmetjeneste
Tjenester: Trygghetsalarm, matombringing, hjemmesykepleie, praktisk bistand / opplæring, BPA, støttekontakt
Fagleder: Trine Bjørvig
Telefon: 77 79 15 71 / 918 46 921

Gruppe 2 er inndelt i fire ulike geografiske områder

Fastlandet
Kvaløya
Sentrum
Nordøya

For å finne saksbehandler trykker du på ditt område

Gruppe 3 Rus og psykiatri
Tjenester: Psykisk helsehjelp, støttekontakt, bolig
Fagleder: Hege M. Fallmyr
Telefon: 77 79 15 76 / 414 24 639

Koordinerende team
Individuell plan og koordinering av tjenester
Gruppeleder: Heidi Matre
Telefon: 77 79 15 77 / 950 05 283
Mer informasjon om Koordinerende team

Demenskoordinator: Hilde Fryberg Eilertsen
Tromsø kommune sine nettsider om demens

Kreftkoordinator:
Ikke besatt

Kreftsykepleier og barneansvarlig: Veronica Isaksen
Telefon: 77 79 01 23 / 953 05 093

Støttekontaktansvarlig: Ann-Kathrin Larsen
Telefon: 77 79 15 81 / 974 28 197

Institusjonsplasser
Koordinering av omsorgsbolig, kortids- og langtidsopphold i institusjon, sykehjemsplass
Koordinator: Trine Bjørvig
Telefon: 77 79 15 71 / 918 46 921

UNN kontor
Tildelingskontoret har i tillegg et samarbeidskontor lokalisert på UNN som koordinerer tjenester i forbindelse med utskrivningsklare pasienter fra UNN til Tromsø kommune.
Koordinator: Liss-Elin Amundsen
Telefon: 77 79 15 93 / 468 08 671
Saksbehandler: 77 79 01 30
Saksbehandler: 77 79 04 13

Brukerråd
Åshild Moen, Leder
Barbro Marthinsen, FFO
Ole Harald Dahl, vara
Elisabeth Knædal, SAFO
Hanna Borch Johansen, vara