Koordinerende team
Individuell plan og koordinering av tjenester

Gruppeleder: Heidi Matre
Telefon: 950 05 283

Mer informasjon om Koordinerende team

Gruppe 1: Barn og unge under 18 - voksne med utviklingshemming

Omsorgslønn, støttekontakt, avlastning, arbeid- og aktivitetstilbud / dagsenter, omsorgsbolig psykisk utviklingshemmede, barnebolig, BPA - barn og psykisk utviklingshemmede.

Fagleder: Hege M. Fallmyr
Telefon: 414 24 639

Gruppe 2: Brukere med behov for hjemmetjeneste

Trygghetsalarm, matombringing, hjemmesykepleie, praktisk bistand / opplæring, BPA, støttekontakt.

Fagleder: Trine Bjørvig
Telefon: 918 46 921

Gruppe 2 er inndelt i fire ulike geografiske områder (For å finne saksbehandler trykker du på ditt område)
Fastlandet
Kvaløya
Sentrum
Nordøya

Gruppe 3: Rus og psykiatri

Psykisk helsehjelp, støttekontakt, bolig.

Fagleder: Hege M. Fallmyr
Telefon: 414 24 639

Institusjonsplasser

Koordinering av omsorgsbolig, kortids- og langtidsopphold i institusjon, sykehjemsplass.

Koordinator: Trine Bjørvig
Telefon: 918 46 921

Kreftsykepleie

Kreftkoordinator: Ikke besatt

Kreftsykepleier og barneansvarlig: Veronica Isaksen
Telefon: 953 05 093

UNN kontor

Tildelingskontoret har i tillegg et samarbeidskontor lokalisert på UNN som koordinerer tjenester i forbindelse med utskrivningsklare pasienter fra UNN til Tromsø kommune.

Koordinator: Liss-Elin Amundsen
Telefon: 468 08 671

Støttekontaktansvarlig

Ann-Kathrin Larsen
Telefon: 974 28 197

Brukerråd

Åshild Moen, Leder
Barbro Marthinsen, FFO
Ole Harald Dahl, vara
Elisabeth Knædal, SAFO
Hanna Borch Johansen, vara